หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร นำเสนอ ด้วยหลักคิดเชิงเหตุผล - หลักสูตร 1 วัน
(Logical Communication & Presentation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร นำเสนอ ด้วยหลักคิดเชิงเหตุผล (Logical Communication & Presentation)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจ "หลักการสื่อสารที่ดี" อย่างมีเหตุผล ช่วยทำให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบทิศทางได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คที่ดี
การสื่อสาร อธิบาย และนำเสนอแนวความคิดอย่างมีเหตุผล เป็นกระบวนการที่ใช้การคิดอย่างมีตรรกะ(Logical Thinking) ในการรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ แล้วประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลสร้างมุมมองเชิงบวกใหม่ๆ ด้วยการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ (Lateral Thinking) ในการสื่อสาร พูดคุยและอธิบายให้อีกฝ่ายเกิดความเข้าใจและรู้สึกดีโดนใจผู้ฟังได้อย่างครบถ้วน


การประยุกต์ใช้เรื่องเล่าในการสื่อสาร (Story Telling) ในสถานการณ์ต่างๆทำให้สร้างบรรยากาศของการพูดคุยอย่างมีเหตุผล เปิดโอกาสให้ผู้รับฟังได้คิดและสรุปประเด็นต่างๆด้วยตัวเอง ทำให้การสื่อสารเกิดพลังของแรงจูงใจ เช่น….
         การสร้างเรื่องเล่าประกอบการนำเสนอ (Storytelling for Presentation)
        การสร้างเรื่องเล่าเปลี่ยนมุมมองใหม่ (Storytelling for Change Focus)
         การสร้างเรื่องเล่าหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง เพิ่มแรงจูงใจ (Storytelling for Influencing)
         การสร้างเรื่องเล่ายืนยันความเชื่อมั่น (Storytelling for Confidence)


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน พัฒนาเทคนิคการสื่อสารที่ดีให้โดนใจผู้รับและสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้หลักคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบประกอบกับการสื่อสาร อธิบายและนำเสนอ ข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างเรื่องเล่าเชิงเหตุผลประกอบการนำเสนอ จูงใจผู้ฟังให้คล้อยตามแนวความคิด สู่ความสมดุลร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เลือกใช้การเล่าเรื่องประกอบการพูดคุยในสถานการณ์ต่างๆที่สอดคล้องเหมาะสมของตัวเองได้ทันที


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสื่อสาร นำเสนอให้โดนใจ
       การเรียนรู้และเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดี
       การนำเสนอที่กรอบความคิดของผู้ฟัง
       คุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
       Role Playing : การสื่อสาร นำเสนอให้โดนใจ
การคิดอย่างมีตรรกะ & การคิดนอกกรอบเพิ่มพลังการสื่อสาร
       โครงสร้างความรู้ของ Logical Thinking
       การสร้างนิสัยให้มี Logical Thinking ในตัวเอง
       ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
       ศัตรูที่สำคัญของการคิดนอกกรอบ
       กระบวนการสร้างแนวความคิดนอกกรอบ
       Workshop : การใช้ Logical Thinking & Lateral Thinking กับการสื่อสาร
การนำเสนอด้วยเรื่องเล่า (Storytelling) สร้างความน่าสนใจ
       ความหมายของการเล่าเรื่อง (Storytelling) ที่ดี
       คุณลักษณะของ Storytelling แต่ละประเภท
       รายละเอียดที่ควรมีในการออกแบบเรื่องเล่า
       เทคนิคการสร้างเรื่องเล่าให้สอดคล้องกับสถานการณ์
       กิจกรรม : การออกแบบเรื่องเล่าของตัวเอง (Canvas)
การประยุกต์ใช้เรื่องเล่าอธิบายและนำเสนอสร้างความเข้าใจ
       การสร้างเรื่องเล่าประกอบการนำเสนอ (Storytelling for Presentation)
       การสร้างเรื่องเล่าเปลี่ยนมุมมองใหม่ (Storytelling for Change Focus)
       การสร้างเรื่องเล่าหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง เพิ่มแรงจูงใจ (Storytelling for Influencing)
       การสร้างเรื่องเล่ายืนยันความเชื่อมั่น (Storytelling for Confidence)
       Role Playing : ดำเนินการอธิบายและนำเสนอด้วยเรื่องเล่า
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing