หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร นำเสนอ ด้วยหลักคิดเชิงเหตุผล - หลักสูตร 1 วัน
(Logical Communication & Presentation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร นำเสนอ ด้วยหลักคิดเชิงเหตุผล (Logical Communication & Presentation)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจ "หลักการสื่อสารที่ดี" อย่างมีเหตุผล ช่วยทำให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบทิศทางได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คที่ดี
การสื่อสาร อธิบาย และนำเสนอแนวความคิดอย่างมีเหตุผล เป็นกระบวนการที่ใช้การคิดอย่างมีตรรกะ(Logical Thinking) ในการรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ แล้วประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลสร้างมุมมองเชิงบวกใหม่ๆ ด้วยการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ (Lateral Thinking) ในการสื่อสาร พูดคุยและอธิบายให้อีกฝ่ายเกิดความเข้าใจและรู้สึกดีโดนใจผู้ฟังได้อย่างครบถ้วน


การประยุกต์ใช้เรื่องเล่าในการสื่อสาร (Story Telling) ในสถานการณ์ต่างๆทำให้สร้างบรรยากาศของการพูดคุยอย่างมีเหตุผล เปิดโอกาสให้ผู้รับฟังได้คิดและสรุปประเด็นต่างๆด้วยตัวเอง ทำให้การสื่อสารเกิดพลังของแรงจูงใจ เช่น….
         การสร้างเรื่องเล่าประกอบการนำเสนอ (Storytelling for Presentation)
        การสร้างเรื่องเล่าเปลี่ยนมุมมองใหม่ (Storytelling for Change Focus)
         การสร้างเรื่องเล่าหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง เพิ่มแรงจูงใจ (Storytelling for Influencing)
         การสร้างเรื่องเล่ายืนยันความเชื่อมั่น (Storytelling for Confidence)


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน พัฒนาเทคนิคการสื่อสารที่ดีให้โดนใจผู้รับและสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้หลักคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบประกอบกับการสื่อสาร อธิบายและนำเสนอ ข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างเรื่องเล่าเชิงเหตุผลประกอบการนำเสนอ จูงใจผู้ฟังให้คล้อยตามแนวความคิด สู่ความสมดุลร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เลือกใช้การเล่าเรื่องประกอบการพูดคุยในสถานการณ์ต่างๆที่สอดคล้องเหมาะสมของตัวเองได้ทันที


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสื่อสาร นำเสนอให้โดนใจ
       การเรียนรู้และเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดี
       การนำเสนอที่กรอบความคิดของผู้ฟัง
       คุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
       Role Playing : การสื่อสาร นำเสนอให้โดนใจ
การคิดอย่างมีตรรกะ & การคิดนอกกรอบเพิ่มพลังการสื่อสาร
       โครงสร้างความรู้ของ Logical Thinking
       การสร้างนิสัยให้มี Logical Thinking ในตัวเอง
       ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
       ศัตรูที่สำคัญของการคิดนอกกรอบ
       กระบวนการสร้างแนวความคิดนอกกรอบ
       Workshop : การใช้ Logical Thinking & Lateral Thinking กับการสื่อสาร
การนำเสนอด้วยเรื่องเล่า (Storytelling) สร้างความน่าสนใจ
       ความหมายของการเล่าเรื่อง (Storytelling) ที่ดี
       คุณลักษณะของ Storytelling แต่ละประเภท
       รายละเอียดที่ควรมีในการออกแบบเรื่องเล่า
       เทคนิคการสร้างเรื่องเล่าให้สอดคล้องกับสถานการณ์
       กิจกรรม : การออกแบบเรื่องเล่าของตัวเอง (Canvas)
การประยุกต์ใช้เรื่องเล่าอธิบายและนำเสนอสร้างความเข้าใจ
       การสร้างเรื่องเล่าประกอบการนำเสนอ (Storytelling for Presentation)
       การสร้างเรื่องเล่าเปลี่ยนมุมมองใหม่ (Storytelling for Change Focus)
       การสร้างเรื่องเล่าหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง เพิ่มแรงจูงใจ (Storytelling for Influencing)
       การสร้างเรื่องเล่ายืนยันความเชื่อมั่น (Storytelling for Confidence)
       Role Playing : ดำเนินการอธิบายและนำเสนอด้วยเรื่องเล่า
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ