หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร ประสานงานและสอนงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีม - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / การสื่อสาร ประสานงานและสอนงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีม

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
บทบาทของหัวหน้างานที่ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการ มีความสำคัญมาก เพราะเป็นผู้ที่จะสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance) ให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านบุคลากรในทีมงาน ดังนั้นการพัฒนาให้หัวหน้างานมีความพร้อมและมีทักษะสำคัญต่างๆ ในการบริหารจัดการและพัฒนาทีมงาน จึงเป็นเรื่องที่องค์กรต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

“งานได้ผล คนเป็นสุข บรรลุเป้าหมาย ลดข้อขัดแย้ง”

ทักษะที่สำคัญของหัวหน้างาน (Supervisory Skill) มีหลายทักษะ หลักสูตรนี้จึงได้เลือกทักษะสำคัญที่สอดคล้องกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีดังนี้........
      อบรม สัมมนา การสื่อสารและการจูงใจที่ดี
      อบรม สัมมนา การมอบหมายงาน ติดตามงาน และการประสานงานที่ดี
      อบรม สัมมนา การสอนงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
      อบรม สัมมนา การจัดการข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยความเชี่ยวชาญเพียงอย่างเดียว จะไม่เพียงพอต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้องมีจิตวิทยาการทำงานกับคน ให้เกิดความร่วมมือที่ดีด้วย โดยการใช้การสื่อสารและการจูงใจที่ดี เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดี ลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด และมีความพร้อมในการสอนงานให้ทีมงาน สามารถมาทดแทนตำแหน่งของตัวเองได้ในอนาคต เพื่อให้องค์กรเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตามหลักการที่ถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
พื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ใน Class เกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง และนำไปใช้ใน Style ของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเหตุการณ์จริงของตัวเอง มาร่วมเรียนรู้ให้มีแนวทางเชิงปฏิบัติ แล้วนำกลับไปใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้
เพื่อให้ผู้เรียนมีการออกแบบโปรแกรมการสอนงานของตัวเอง แล้วนำไปใช้พัฒนาทีมงานของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสื่อสารและการจูงใจที่ดี
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ดี
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสารและการจูงใจของตัวเอง
การมอบหมายงาน ติดตามงาน และการประสานงานที่ดี
      อบรม สัมมนา หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
      อบรม สัมมนา หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของผู้ประสานงาน (Coordinator) ที่ดี
      อบรม สัมมนา เทคนิคการประสานงานให้เกิดประสิทธิผล ลดข้อขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างแนวทางการประสานงานเป็นทีม (Coordination)
การสอนงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
      อบรม สัมมนา ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้
      อบรม สัมมนา เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์
      อบรม สัมมนา Workshop : การออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจุบัน
      อบรม สัมมนา Role Playing : การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
การจัดการข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management)
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา Workshop : แนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อขัดแย้ง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารการสอนงานทีมเวิร์ค

แสดงความคิดเห็น