หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร ประสานงานและสอนงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีม - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / การสื่อสาร ประสานงานและสอนงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีม

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
บทบาทของหัวหน้างานที่ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการ มีความสำคัญมาก เพราะเป็นผู้ที่จะสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance) ให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านบุคลากรในทีมงาน ดังนั้นการพัฒนาให้หัวหน้างานมีความพร้อมและมีทักษะสำคัญต่างๆ ในการบริหารจัดการและพัฒนาทีมงาน จึงเป็นเรื่องที่องค์กรต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

“งานได้ผล คนเป็นสุข บรรลุเป้าหมาย ลดข้อขัดแย้ง”

ทักษะที่สำคัญของหัวหน้างาน (Supervisory Skill) มีหลายทักษะ หลักสูตรนี้จึงได้เลือกทักษะสำคัญที่สอดคล้องกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีดังนี้........
      อบรม สัมมนา การสื่อสารและการจูงใจที่ดี
      อบรม สัมมนา การมอบหมายงาน ติดตามงาน และการประสานงานที่ดี
      อบรม สัมมนา การสอนงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
      อบรม สัมมนา การจัดการข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยความเชี่ยวชาญเพียงอย่างเดียว จะไม่เพียงพอต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้องมีจิตวิทยาการทำงานกับคน ให้เกิดความร่วมมือที่ดีด้วย โดยการใช้การสื่อสารและการจูงใจที่ดี เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดี ลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด และมีความพร้อมในการสอนงานให้ทีมงาน สามารถมาทดแทนตำแหน่งของตัวเองได้ในอนาคต เพื่อให้องค์กรเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตามหลักการที่ถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
พื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ใน Class เกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง และนำไปใช้ใน Style ของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเหตุการณ์จริงของตัวเอง มาร่วมเรียนรู้ให้มีแนวทางเชิงปฏิบัติ แล้วนำกลับไปใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้
เพื่อให้ผู้เรียนมีการออกแบบโปรแกรมการสอนงานของตัวเอง แล้วนำไปใช้พัฒนาทีมงานของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสื่อสารและการจูงใจที่ดี
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ดี
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสารและการจูงใจของตัวเอง
การมอบหมายงาน ติดตามงาน และการประสานงานที่ดี
      อบรม สัมมนา หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
      อบรม สัมมนา หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของผู้ประสานงาน (Coordinator) ที่ดี
      อบรม สัมมนา เทคนิคการประสานงานให้เกิดประสิทธิผล ลดข้อขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างแนวทางการประสานงานเป็นทีม (Coordination)
การสอนงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
      อบรม สัมมนา ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้
      อบรม สัมมนา เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์
      อบรม สัมมนา Workshop : การออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจุบัน
      อบรม สัมมนา Role Playing : การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
การจัดการข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management)
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา Workshop : แนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อขัดแย้ง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารการสอนงานทีมเวิร์ค

แสดงความคิดเห็น