หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ด้วยบริการที่มีคุณค่า - หลักสูตร 1 วัน
(Build Service Mind Value with Empathic Communication)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานบริการ (Service) / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ด้วยบริการที่มีคุณค่า (Build Service Mind Value with Empathic Communication)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองในการแบ่งคุณลักษณะของบุคคลเป็น 4 แบบ เพื่อทำให้รู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจผู้อื่นเชิงลึก (Empathic Communication) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสื่อสารเป็นแก่นของการติดตามระหว่าง บุคคลกับบุคคล ซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างกัน หากต้องการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คที่ดี ก็ต้องเปิดใจรับฟังให้เข้าใจเจตนาซึ่งกันและกัน ให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายของทีมงานเป็นสำคัญการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการปรับเปลี่ยนตัวเอง และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น เพราะไม่ได้ยึดติดกับกรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) ซึ่งอาจไม่เหมาะกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น การปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) นอกจากทำให้มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นแล้ว ยังสามารถจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้ดี (EQ) อีกด้วย
การสร้างคุณค่าการให้บริการ (Service Mind Value) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก (Internal & External Customer) จะทำให้มีความสุขในการทำงานของตัวเองในฐานะผู้ให้บริการที่ดี บรรลุเป้าหมายการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คุณลักษณะของบุคคลด้วย DISC เกิดความเข้าใจผู้อื่นและปฏิบัติต่อผู้อื่นตามคุณลักษณะของบุคคลได้ดีขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีแนวทางปฏิบัติและประยุกต์ใช้การสื่อสารทำงานร่วมกันเป็นทีมงานกับหน่วยงานต่างๆได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีและจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองในการทำงานด้วย Growth Mindset
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการสร้างคุณค่าการให้บริการใน Style ของตัวเองเป็นผู้ให้บริการที่ดีในสถานการณ์ต่างๆได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC
       การจัดแบ่งคุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน
       ความหมายของ DISC คืออะไร?
       คุณสมบัติของบุคคลด้วยหลักการ DISC
       แนวทางการปฏิบัติตัวกับบุคคลแต่ละแบบของ DISC
       กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลจากเรื่องเล่า
แก่นสำคัญของการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่น (Empathy Communication)
       องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร
       แนวความคิดของการสื่อสารที่ดี
       ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสื่อสารผิดพลาด
       รียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       Workshop : ประเด็นสำคัญของการสื่อสารที่ดี
การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
       การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตนเอง ( E+R=O)
       ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
       การใช้ Growth Mindset กับการทำงาน
       การทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย Growth Mindset
       กิจกรรม : การเปลี่ยนจาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset ในการทำงาน
การสร้างคุณค่าการให้บริการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าภายในองค์กร
       สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับงานบริการ
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการให้บริการ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       แนวทางปฏิบัติในการสร้างคุณค่าการให้บริการ
       Workshop : กำหนดแนวทางการให้บริการที่มีคุณค่าของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง