หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ด้วยบริการที่มีคุณค่า - หลักสูตร 1 วัน
(Build Service Mind Value with Empathic Communication)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานบริการ (Service) / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ด้วยบริการที่มีคุณค่า (Build Service Mind Value with Empathic Communication)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองในการแบ่งคุณลักษณะของบุคคลเป็น 4 แบบ เพื่อทำให้รู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจผู้อื่นเชิงลึก (Empathic Communication) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสื่อสารเป็นแก่นของการติดตามระหว่าง บุคคลกับบุคคล ซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างกัน หากต้องการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คที่ดี ก็ต้องเปิดใจรับฟังให้เข้าใจเจตนาซึ่งกันและกัน ให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายของทีมงานเป็นสำคัญการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการปรับเปลี่ยนตัวเอง และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น เพราะไม่ได้ยึดติดกับกรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) ซึ่งอาจไม่เหมาะกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น การปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) นอกจากทำให้มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นแล้ว ยังสามารถจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้ดี (EQ) อีกด้วย
การสร้างคุณค่าการให้บริการ (Service Mind Value) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก (Internal & External Customer) จะทำให้มีความสุขในการทำงานของตัวเองในฐานะผู้ให้บริการที่ดี บรรลุเป้าหมายการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คุณลักษณะของบุคคลด้วย DISC เกิดความเข้าใจผู้อื่นและปฏิบัติต่อผู้อื่นตามคุณลักษณะของบุคคลได้ดีขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีแนวทางปฏิบัติและประยุกต์ใช้การสื่อสารทำงานร่วมกันเป็นทีมงานกับหน่วยงานต่างๆได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีและจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองในการทำงานด้วย Growth Mindset
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการสร้างคุณค่าการให้บริการใน Style ของตัวเองเป็นผู้ให้บริการที่ดีในสถานการณ์ต่างๆได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC
       การจัดแบ่งคุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน
       ความหมายของ DISC คืออะไร?
       คุณสมบัติของบุคคลด้วยหลักการ DISC
       แนวทางการปฏิบัติตัวกับบุคคลแต่ละแบบของ DISC
       กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลจากเรื่องเล่า
แก่นสำคัญของการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่น (Empathy Communication)
       องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร
       แนวความคิดของการสื่อสารที่ดี
       ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสื่อสารผิดพลาด
       รียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       Workshop : ประเด็นสำคัญของการสื่อสารที่ดี
การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
       การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตนเอง ( E+R=O)
       ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
       การใช้ Growth Mindset กับการทำงาน
       การทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย Growth Mindset
       กิจกรรม : การเปลี่ยนจาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset ในการทำงาน
การสร้างคุณค่าการให้บริการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าภายในองค์กร
       สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับงานบริการ
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการให้บริการ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       แนวทางปฏิบัติในการสร้างคุณค่าการให้บริการ
       Workshop : กำหนดแนวทางการให้บริการที่มีคุณค่าของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดำรงชัยกุล

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง