คอร์สฝึกอบรม การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ด้วยการโค้ช

(Communication Connection and Coaching) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ด้วยการโค้ช

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสื่อสาร (Communication) สร้างความสัมพันธ์ (Connection) เป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับกลุ่มบุคคลที่ต้องติดต่อกับผู้อื่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิดด้วยความเต็มใจ เพราะการติดต่อสื่อสารที่ดีนั้น ควรสามารถทำให้ผู้รับเกิดความรู้สึก ประทับใจ พึงพอใจและมีความเต็มใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ร่วมด้วย...การพัฒนาเทคนิคการสื่อสารที่ดี! ควรปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ
การทำหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถทำให้การพัฒนาเทคนิคการสื่อสารที่ดี สามารถปฏิบัติได้ง่ายและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในทันที เช่น...
      การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) กับการจูงใจผู้อื่น
      การใช้โปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP) ให้ผู้อื่นคล้อยตาม
      การใช้กระบวนการโค้ช (Coaching) ให้ผู้อื่นสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      การใช้หลักการทำงานของสมอง (Brain Working) กับการทำงาน
 การสร้างกระบวนการสื่อสารด้วยการโค้ช (Coaching & Feedback) เป็นกระบวนการสร้างแรงจูงใจผู้อื่นด้วยการใช้ทักษะการโค้ชที่ดีดำเนินการ สื่อสาร สร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยการใช้ทักษะ ดังนี้...
      การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
      การฟังเชิงลึกให้เข้าใจจิตใต้สำนึก (Action Listening)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
การประยุกต์ใช้กับการทำงาน ในการสื่อสารต่างๆ เช่น...
      การนำเสนอ (Presentation)
      การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
      การประสานงาน (Collaboration)
      การจูงใจให้คล้อยตาม (Motivation)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวทางการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้อื่นเข้าใจหลักการต่างๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้กับการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีด้วย Style ที่เหมาะสมของตัวเอง
 เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในการฝึกฝนและปฏิบัติจริงใน Class สร้างความรู้สึกที่ดีในการสื่อสารของตัวเอง ด้วยความมั่นใจ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่กรอบความคิด (Mindset) ของตัวเองกับการสื่อสารในรูปแบบใหม่ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอยู่ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ จูงใจผู้อื่น
      
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
      หลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
      หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      เทคนิคการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      Workshop : เทคนิคการสื่อสารและการจูงใจของตัวเอง
 การประยุกต์หลักการต่างๆ กับการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี
      การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) กับการจูงใจผู้อื่นให้เปลี่ยนแปลง
      การใช้โปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP) กับผู้อื่น
      การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) ของผู้อื่น
      การประยกุต์ใช้การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ในงาน
      Workshop : กำหนดหลักการที่ใช้ในการสื่อสารของตัวเอง
      กิจกรรม : การประยุกต์ใช้หลักการกับการสื่อสาร
 การสร้างกระบวนการสื่อสารที่ดีด้วยการโค้ช (Coaching & Feedback)
      การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
      การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
      ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      Workshop : การฝึกฝนการใช้การฟัง และคำถามประเภทต่างๆ
      Role Playing : การสร้างกระบวนการสื่อสารด้วยการโค้ช
 การสร้างเทคนิคการนำเสนอ & การเจรจาต่อรองเข้าใจผู้อื่น
      นิยามการนำเสนอที่ดี (กรอบความคิด) คือ
      จุดประสงค์ของการนำเสนอทั่ว ๆ ไป
      การเรียนรู้และเข้าใจพรสวรรค์ (Talent) ของบุคคล
      การเจรจาต่อรอง (Negotiation) อย่างสร้างสรรค์
      Workshop : กำหนดแนวทางการนำเสนอ & เจรจาต่อรองของตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ด้วยการโค้ช ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องหลักการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ จูงใจผู้อื่น และการประยุกต์หลักการต่างๆ กับการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี ต่อด้วยการสร้างกระบวนการสื่อสารที่ดีด้วยการโค้ช (Coaching & Feedback) และสุดท้ายการสร้างเทคนิคการนำเสนอและการเจรจาต่อรองเข้าใจผู้อื่น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, พนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น