หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร สำหรับการนำเสนอให้ตรงประเด็น - หลักสูตร 1 วัน
(Communication for Presenting & Pitching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร สำหรับการนำเสนอให้ตรงประเด็น (Communication for Presenting & Pitching)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยคุณลักษณะของบุคคล ทำให้เกิดความเข้าใจในความคิดเห็นที่แตกต่างเพิ่มมากขึ้น แล้วใช้การสื่อสาร นำเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการและคุณลักษณะของบุคคลแต่ละประเภท ก็จะทำให้สามารถจูงใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นเทคนิคการนำเสนอที่ดีต้องให้ความสำคัญใน 5 เรื่องหลัก ดังนี้
       ผู้ฟังเป็นใคร? ต้องการข้อมูลไปสื่ออะไร?
       ข้อมูลเนื้อหาชัดเจน แม่นยำ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟัง
       การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับผู้นำเสนอ เนื้อหาและความต้องการของผู้ฟัง
       วิธีการนำเสนอที่เกิดจากความมั่นใจของผู้นำเสนอ
       เป้าหมายผลลัพธ์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากการนำเสนอ
การสร้างเรื่องเล่าสำหรับการนำเสนอผลงาน (Storytelling for Pitching) เป็นกระบวนการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถทำให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ และติดหนึบกับเรื่องเล่าของเรา เกิดความเข้าใจแล้วคล้อยตามเรื่องเล่าตลอดการเล่าเรื่อง โดยการสอดแทรกเทคนิคต่างๆ ระหว่างการเล่าเรื่องตลอดเวลา เช่น...........
       เรื่องเล่าเรียบง่าย เข้าใจได้ทันที (Simple)
       มีสิ่งที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่ (Unexpected)
       ขั้นตอนชัดเจนติดตามได้ (Concrete)
       กระตุ้นความรู้สึกการมีส่วนร่วม (Emotional)
       จบด้วยการเกิดผลลัพธ์ (Reaction)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับการนำเสนองาน ให้ตรงประเด็น ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้ฟัง และกรอบความคิดของผู้ฟัง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้องค์ประกอบที่สำคัญ ของการนำเสนอให้ตรงประเด็นทำให้สามารถจัดเตรียมข้อมูลและแนวทางการเสนอของตัวเองได้อย่างชัดเจน เกิดความมั่นใจในการนำเสนองาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการนำเสนอให้ตรงประเด็นในรูปแบบ Pitching ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟังอย่างแท้จริง สามารถออกแบบโมเดลของการนำเสนอของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างเรื่องเล่าประกอบการนำเสนอ สร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้ฟังให้ติดหนึบกับเรื่องที่นำเสนอ เกิดความคล้อยตาม เพราะเห็นภาพที่ชัดเจน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ จนเกิดความมั่นใจในการนำเสนอของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสื่อสาร และการนำเสนออย่างมีคุณภาพ
       หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารที่ดี
       สิ่งที่มีอิทธิพลต่อกรอบความคิดของบุคคล
       การจัดแบ่งคุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
       คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทางของ DISC
       Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
องค์ประกอบที่สำคัญของการนำเสนอให้ตรงประเด็น
       กำหนดจุดประสงค์ของการนำเสนอให้ชัดเจน
       ประเมินประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องของผู้รับฟัง
       การเตรียมหัวข้อที่ใช้ในการนำเสนอเบื้องต้น
       องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ
       Workshop : การวิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบของการนำเสนอ
การสร้างเทคนิคการนำเสนอให้ตรงประเด็นใน Style ตัวเอง
       นิยามการนำเสนอที่ดี (กรอบความคิด)
       ความหมายของการนำเสนอในรูปแบบ Pitching
       ประเภทของการ Pitching รูปแบบต่างๆ
       ประเด็นสำคัญที่ควรมีในการ Pitching
       กิจกรรม : การออกแบบเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง
การพัฒนาการเล่าเรื่องประกอบการนำเสนอโครงการ
       องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่อง (Storytelling)
       หลักการสำคัญของการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
       เทคนิคการสร้างโครงเรื่องเล่าให้ครบถ้วน
       การสร้างโมเดลการนำเสนอ (Pitching Canvas)
       กิจกรรม : การสร้างเรื่องเล่าของตัวเอง
       Role Playing : การนำเสนอผลงานให้ตรงประเด็น
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ