หลักสูตรฝึกอบรม การส่งเสริมจิตบริการในการทำงานเป็นทีม - หลักสูตร 1 วัน
(Services Mind & Teamwork Training Workshop)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การส่งเสริมจิตบริการในการทำงานเป็นทีม (Services Mind & Teamwork Training Workshop)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
     - จากความหมายของการบริการที่ผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า “งานบริการหมายถึงการที่บุคคลได้ช่วยเหลือดูแลผู้อื่นและสังคมด้วยกำลังแรงกายและสติปัญญาเพื่อให้เกิดประโยชน์ ความสุข และนำมาซึ่งความถึงพอใจของลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็คือบุคคลซึ่งได้รับประโยชน์ ความสุข ความพึงพอใจจากผู้ให้บริการนั่นเอง ดังนั้นในองค์กรที่ประกอบกิจการใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ จำเป็นต้องมีการฝึกพัฒนาพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ สามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมทักษะความรู้เรื่องจิตบริการและการทำงานเป็นทีม เพราะจิตบริการเป็นพื้นฐานที่สำคัญ เนื่องจากการกระทำหรือพฤติกรรมของคนเรา รวมทั้งเรื่องของการสื่อสารและบุคลิกภาพ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการล้วนเกิดมาจากความคิดอันได้แก่จิตใจ ซึ่งก็เป็นเรื่องของทัศนคติที่เกิดจากจากการสั่งสมของข้อมูล ประสบการณ์และความรู้ที่ตนเองได้รับ
     - แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นจิตบริการเชิงลบหรือจิตบริการเชิงบวกย่อมส่งผลความสำเร็จต่อบุคลากรและองค์กรทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามในการใช้กลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายนั้น บุคลากรในองค์กรจำเป็นต้องมีจิตบริการหรือพฤติกรรมเชิงบวก มีบุคลิกภาพที่ดีงาม เพราะพฤติกรรมเชิงบวกหรือจิตบริการเชิงบวกและบุคลิกภาพที่ดีงามอย่างมืออาชีพนั้น ย่อมเป็นปัจจัยที่สามารถช่วยส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในงานทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
     - ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การจัดการอบรมส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตบริการในการทำงานเป็นทีม ย่อมเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะทำให้องค์กรก้าวหน้า เป็นประโยชน์กับกิจการขององค์กรเพราะบุคลากรที่ผ่านการอบรมจะมีจิตบริการที่ดี มีทัศนคติเชิงบวก มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอย่างแท้จริง ผ่านทางการแสดงออกด้วย การสื่อสารที่เป็นมิตร มีน้ำเสียงมีกิริยาท่าทางรอยยิ้ม มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อตนเองและทีมงาน ตลอดจนสามารถนำทีมและองค์กรก้าวไปสู่ความ สำเร็จได้อย่างสง่างาม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะการบริการ มีความสามัคคี สร้างความประทับให้ ลูกค้า
2. เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการมีจิตบริการที่ทรงประสิทธิภาพ สามารถฝึกฝน พัฒนาจิตบริการในการทำงานเป็นทีม จนบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานเป็นทีมที่ดี และมีความก้าวหน้าในการส่งมอบการบริการด้วยความรักความสามัคคี ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีบุคลิกภาพที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายสืบต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. การปรับและสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับจิตบริการในการทำงานเป็นทีม
      เป็นผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จ
      เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม
      เป็นผู้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
      เป็นผู้รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานขององค์กร
      เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ในองค์กรของเรา
2. จิตบริการกับวัฒนธรรมองค์กร,JOB VALUE
      เริ่มจากต้องพัฒนาตน รู้หน้าที่ ทำหน้าที่
      การช่วยผู้อื่นตามกำลัง ความสามารถและประสบการณ์
      การทำสิ่งดีงามให้ตนเอง ครอบครัวที่ทำงาน สังคมและประเทศชาติ
      JOB VALUEและการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ยั่งยืน
      การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลจากภายในสู่ภายนอก
      หลักการหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ อย่างต่อเนื่อง จริงจัง
3. ความหมายของจิตบริการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องทำและเริ่มอย่างไร
      ความหมายของการจิตบริการ
      การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำและเริ่มอย่างไร
4. 3 H สู่ความเป็นมืออาชีพจิตบริการในการทำงานเป็นทีม
      HEAD
      HEART
      HAND
5. 7 หัวใจหลักเพื่อเสริมสร้างจิตบริการในการทำงานเป็นทีม
      เข้าใจ ภูมิใจ เปิดใจ ได้ใจ ใส่ใจ ร่วมใจ สุขใจ
6. เทคนิคการเสริมสร้างจิตบริการในการทำงานเป็นทีม
      เทคนิค 101 คิดดี พูดดี ทำดี
      เทคนิค 8 ย เมื่อต้องทำงานกับคนหมู่มาก
      เทคนิค 3 R กับการสร้างความสัมพันธ์ที่งดงาม
      เทคนิค 3 ช เพื่อสร้างความร่วมมือในทีมตลอดไป

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม