หลักสูตรฝึกอบรม การหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งด้วยเทคนิค NLP - หลักสูตร 1 วัน
(Situation Conflict Management with NLP)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งด้วยเทคนิค NLP (Situation Conflict Management with NLP)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
การบริหารความขัดแย้งเชิงบวก (Positive Conflict Management) เป็นการเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของบุคคล ทั้งตัวเราเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็จะทำให้เราสามารถจัดการความขัดแย้งที่เป็นสาเหตุก่อนเกิดความขัดแย้งในแต่ละสถานการณ์ได้ด้วยตัวเอง นำไปสู่การสนทนา พูดคุย และเจรจาต่อรอง จนเกิดสถาวะสมดุลเกิดขึ้น (WIN : WIN Situation)
การใช้ศาสตร์ของการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (Neuro Linguistic Programing) ทำให้เข้าใจการสื่อสารที่ดี มีเทคนิคในการจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองและเปลี่ยนกรอบความคิดของคู่ขัดแย้งได้ เช่น.....
      อบรม สัมมนา เทคนิคการความไว้วางใจแบบมิตรภาพ ความซี้ปึ๊ก (Rapport)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการยุติธรรมขัดแย้งด้วยภาษามิตรภาพ (Agreement Frame)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเปลี่ยนกรอบความคิด ปรับมุมมอง (Reframe)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการทำให้เห็น ภาพใหญ่/ภาพเล็ก/สร้างสรรค์ (Chunking)
(เป็นต้น)
การเจรจาต่อรอง เป็นกระบวนการสร้างความสมดุลบนข้อจำกัดของคู่เจรจาผ่านการสนทนา เมื่อนำมาใช้ควบคุมกับเทคนิค NLP ก็จะทำให้หลีกเลี่ยงของขัดแย้งในทุกๆสถานการณ์ได้ทันที สามารถจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เพราะสามารถปรับอารมณ์เชิงลบของคู่เจรจาให้เป็นเชิงบวก มีเหตุและผลเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยใช้การสื่อสารที่ดีด้วยเทคนิค NLP ในรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการใช้ NLP กับการเจรจาต่อรองและทำให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น เข้าสู่สภาวะสมดุล
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเชิงปฏิบัติการตามเทคนิคต่างๆ จนเกิดความความเข้าใจอย่างแท้จริงด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบและจังหวะในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งด้วยการเลือกใช้เทคนิคต่างๆอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
การเรียนรู้และเข้าใจการจัดการความขัดแย้งอย่างมีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา สร้างแนวความคิดด้วย คำสำคัญ (Keywords)
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ด้วย NLP Communication
      อบรม สัมมนา แนวความคิดของผู้ชนะAt cause/ Proactive Mindset หยุดเล่น Blame Game การโทษตนเอง และ ผู้อื่น
      อบรม สัมมนา การเปลี่ยนกรอบความคิด ปรับมุมมองเป็นเชิงบวก (Reframe)
      อบรม สัมมนา หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การสร้างการตระหนักรู้ถึงหลุมหลางของตนเองที่เป็นอุปสรรคต่อการยุติของขัดแย้ง (NLP Com)
การปรับสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยมิตรภาพที่ดี
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารความขัดแย้งที่ดี
      อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา การสร้างความไว้วางใจแบบมิตรภาพความซี้ปึ๊ก (Rapport)
      อบรม สัมมนา การป้องกันและยุติปัญหาข้อขัดแย้งด้วยภาษามิตรภาพ (Agreement Frame)
กิจกรรม : การปรับสถานการณ์สู่สภาวะสมดุล (เออ ออห่อหมก Agreement frame)
การเจรจาต่อรอง หลีกเลี่ยงความขัดแย้งสู่เป้าหมายร่วมกัน
      อบรม สัมมนา แนวทางการเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการทำให้เกิด WIN : WIN Negotiation
      อบรม สัมมนา การเปลี่ยนมุมการมองคู่ขัดแย้ง ลดอารมณ์ด้านลบ (Perceptual Position)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการให้คิด ภาพใหญ่/ภาพเล็ก/สร้างสรรค์ (Chunking)
      อบรม สัมมนา การฝังอารมณ์เชิงบวกระหว่างการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเจรจาต่อรองให้เกิด WIN : WIN Situation (Chunking)
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม