หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบกระบวนการ เพื่อสร้างการเรียนรู้ฯ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบกระบวนการ เพื่อสร้างการเรียนรู้ฯ

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ปัจจุบัน องค์กรให้ความสำคัญกับการสร้างทีมงาน ที่มาร่วมดำเนินการให้เกิดองค์ความรู้ในองค์กร ด้วยการบริหารการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ของผู้เชี่ยวชาญ ให้กลายมาเป็นความรู้แจ่มชัด (Explicit Knowledge) สู่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทำให้ต้องมีการพัฒนาผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) เพื่อให้สามารถออกแบบกระบวนการกลุ่มสร้างการเรียนรู้ร่วมกันให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในองค์กร
การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการเรียนรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยการวางโครงสร้างกระบวนการกลุ่มให้ชัดเจน มีการสร้างชุมชนปฏิบัติ ทำให้เกิดการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเต็มรูปแบบ เป็นความรู้ที่องค์กรสามารถนำไปใช้ และปรับเข้ากับสถานการณ์ต่อไปได้ในอนาคต
องค์ประกอบที่สำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ ทำให้เกิดองค์ความรู้อันเป็นผลลัพธ์ที่ช่วยให้องค์กรดำเนินการไปสู่เป้าหมาย จำเป็นต้องเป็นความรู้ที่ผ่านประสบการณ์จริง วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาร่วมกัน ก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่องค์กรจะสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ใกล้เคียงได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกออกแบบกระบวนกลุ่ม เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการจับประเด็นและนำพากลุ่ม เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การวางโครงสร้างกระบวนการ
       อบรม สัมมนา องค์ประกอบของการจัดกระบวนการเรียนรู้
       อบรม สัมมนา หลักการการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์
       อบรม สัมมนา กระบวนการ Facilitation
ฝึกการจัดกระบวนการเรียนรู้
       อบรม สัมมนา ตั้งเป้าหมายของการจัดกระบวนการ
       อบรม สัมมนา การออกแบบการจัดกระบวนการ
       อบรม สัมมนา การสรุปบทเรียน หรือสรุปประเด็น ตามเป้าหมายที่ต้องการ
       อบรม สัมมนา กิจกรรม : จัดกระบวนการแบบเต็มรูปแบบ และสรุปบทเรียนร่วมกัน
อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ : ได้ออกแบบการจัดกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และการ feedback แบบ empower

แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองConceptual Framework

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัตการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม