หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบตัวชี้วัด Smart KPI เพื่อวัดผลงาน - หลักสูตร 2 วัน

(How to...design SMART KPIs)

หน้าแรก / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Other / การออกแบบตัวชี้วัด Smart KPI เพื่อวัดผลงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   KPI (Key Performance Indicators) หรือดัชนีชี้วัดผลงาน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานที่ได้ปฏิบัติไป และสามารถวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนหรือ พัฒนาแผนงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายขององค์กรได้ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องมีความเข้าใจ และถ้าสามารถนำ KPI ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ก็จะทำให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างมาก แต่ปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่งที่องค์กรมักจะไม่ประสบผลสำเร็จในการนำระบบ KPI มาใช้งานก็คือ การตั้ง KPI ไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยหลายอย่างในองค์กร 
   หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ทราบถึงเทคนิคในการกำหนด “ตัวชี้วัดความสำเร็จ” ของผลงานหรือ Key Performance Indicator (KPI) ที่องค์กรคาดหวัง และแนวทางการนำ KPI ในงานดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจหลักการและความจำเป็นในการใช้ ดัชนีชี้วัด 
เพื่อเข้าใจขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนาดัชนีชี้วัด 
เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด KPIs ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเองได้ 
เพื่อทราบเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ลักษณะงาน ความคาดหวังขององค์กรเพื่อสร้างดัชนีชี้วัด
เพื่อรู้ถึงแนวทางในการนำ KPI มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
อบรม สัมมนา แนวคิดและหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานองค์กรสมัยใหม่ 
       หลักการวัดผลสำเร็จขององค์กร 
       การวางแผนและบริหารแผนกลยุทธ์ 
       เครื่อมือและการวัดผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ 

อบรม สัมมนา กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกัน 
       การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
       การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย SWOT Analysis และ Five Force Model 
       การกำหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
       แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน่วยงาน 
       แนวทางการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 

อบรม สัมมนา จากกลยุทธ์สู่ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของฝ่ายงาน 
       การกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
       ความหมายและความสำคัญของ Objective , Balanced Scorecard หรือ Score Card อื่น ๆ 
       การจัดทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map) 
       การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานด้วยแผนที่กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด 
       การเชื่อมโยงและกระจายกลยุทธ์สู่ฝ่ายงานเพื่อกำหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ระดับฝ่ายงาน


วันที่ 2
อบรม สัมมนา แนวคิดและหลักการกำหนดเป้าหมาย และจัดทำดัชนีชี้วัด KPIs 
       การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงาน/องค์กร 
       ลักษณะและประเภทของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
       ลักษณะของ KPI ที่ดี (SMART KPI) และเทคนิคการตั้งค่าเป้าหมาย การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 
       เทคนิคการจัดทำ KPIs ให้เป็นธรรมและทำให้เกิดการยอมรับของพนักงาน 
       กระบวนการออกแบบและการกำหนด KPI 

อบรม สัมมนา การจัดทำ KPI ที่มาจากแผนธุรกิจและองค์กร สู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 
อบรม สัมมนา กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำ KPI ของหน่วยงานและตามตำแหน่งหน้าที่หรืองานประจำ
อบรม สัมมนา แนะนำดัชนีชี้วัด KPIs ที่สำคัญของแต่ละหน่วยงานในองค์กร ประโยชน์ และการนำไปใช้งาน 
อบรม สัมมนา ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาจากการใช้ KPI
อบรม สัมมนา การนำ KPI ไปเยื่องโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

       ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
       การกำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล 
       การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี KPI ของหน่วยงานและรายบุคคล 
       ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี KPI


ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
 Workshop : การเขียนกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี
Workshop : การวิเคราะห์งานภาคปฏิบัติ
Workshop : กรณีศึกษากระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพ
Workshop : การวิเคราะห์ต้นทุนจากการวางแผนการผลิต (Level Production Plan, Chase Plan)


แนวทางการฝึกอบรม

การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 
อภิปรายกลุ่ม 
Case Study และ Workshop

    แชร์            แชร์  

อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารตัวชี้วัดKPI

แสดงความคิดเห็น