หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย UX-UI - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Specialist / หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย UX-UI

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Specialist

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจแก่นสำคัญของ UX/UI (User Experience & User Interface) ในการนำมาใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้ สร้างความพึงพอใจในการใช้งานบนประสบการณ์ที่ดี เกิดความประทับใจในคุณสมบัติและคุณลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์ กลายเป็นความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ในที่สุดการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ใช้งานเกิดความประทับใจด้วย UX/UI แล้วต้องคำนึงถึงกลุ่มตลาดเป้าหมายให้ชัดเจนด้วย (STP Model) จะได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มี FAB อย่างครบถ้วน ด้วยเทคโนโลยีและ
แอปพลิเคชันต่างๆอย่างครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริงการสร้างกระบวนการทำงานด้วย UX/UI ในการออกแบบผลิตภัณฑ์มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องให้ความสำคัญกับการการทำงานเป็นทีมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีออนไลน์ ต้องใช้หลักการของการสร้างนวัตกรรมที่พร้อมปรับเปลี่ยนได้คลอดเวลา ดังนั้นการมีกรอบความคิดการทำงานแบบ Agile จึงมีความสำคัญมาก

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความหมายของ UX/UI และสามารถประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของการใช้ UX/UI เชื่อมโยงกับการตลาดที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้าได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการใช้ UX/UI ที่สอดคล้องเหมาะสมใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีรูปแบบการทำงานเป็นทีมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำหลักการของ UX/UI ไปใช้ร่วมกันในการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจ UX/UI ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
      ความหมายของ User eXperience (UX)
      ความหมายของ User Interface (UI)
       ความแตกต่างของ UX V.S. UI และการเชื่อมโยง
       ความสำคัญของ UX/UI ต่อการออกแบบ
       Workshop : การประยุกต์ใช้ UX/UI กับการทำงาน
การเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้ง
       กำหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายด้วย STP Model
       การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ WOW ด้วย FAB Model
       การให้ความสำคัญกับ Customer Journey อยากลึกซึ้ง
       การสร้างพื้นที่แห่งชัยชนะ (Winning Zone)
       Workshop : การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับลูกค้า
การสร้าง Customer Experience ด้วย UX Writing
       แก่นสำคัญของการรับรู้ของลูกค้า (VAKAd)
       นิยาม ความหมายของบทบาท UX Writer
       ความแตกต่างของ Copywriters V.S. UX Writers
       เทคนิคการนำเสนอของ UX Writer ที่ดี
       กิจกรรม : การออกแบบรูปแบบของคำหรือข้อความในการใช้งาน
กระบวนการทำงานด้วย UX/UI ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
       การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Centricity)
       การมีกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม
       การเข้าใจความแตกต่างของ Prototype V.S. Wireframe
       กำหนดขั้นตอนการทำ UX/UI ให้ชัดเจน
       กิจกรรม : การระดมสมองออกแบบผลิตภัณฑ์
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ