หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย UX-UI - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Specialist / หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย UX-UI

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Specialist

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจแก่นสำคัญของ UX/UI (User Experience & User Interface) ในการนำมาใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้ สร้างความพึงพอใจในการใช้งานบนประสบการณ์ที่ดี เกิดความประทับใจในคุณสมบัติและคุณลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์ กลายเป็นความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ในที่สุดการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ใช้งานเกิดความประทับใจด้วย UX/UI แล้วต้องคำนึงถึงกลุ่มตลาดเป้าหมายให้ชัดเจนด้วย (STP Model) จะได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มี FAB อย่างครบถ้วน ด้วยเทคโนโลยีและ
แอปพลิเคชันต่างๆอย่างครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริงการสร้างกระบวนการทำงานด้วย UX/UI ในการออกแบบผลิตภัณฑ์มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องให้ความสำคัญกับการการทำงานเป็นทีมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีออนไลน์ ต้องใช้หลักการของการสร้างนวัตกรรมที่พร้อมปรับเปลี่ยนได้คลอดเวลา ดังนั้นการมีกรอบความคิดการทำงานแบบ Agile จึงมีความสำคัญมาก

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความหมายของ UX/UI และสามารถประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของการใช้ UX/UI เชื่อมโยงกับการตลาดที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้าได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการใช้ UX/UI ที่สอดคล้องเหมาะสมใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีรูปแบบการทำงานเป็นทีมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำหลักการของ UX/UI ไปใช้ร่วมกันในการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจ UX/UI ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
      ความหมายของ User eXperience (UX)
      ความหมายของ User Interface (UI)
       ความแตกต่างของ UX V.S. UI และการเชื่อมโยง
       ความสำคัญของ UX/UI ต่อการออกแบบ
       Workshop : การประยุกต์ใช้ UX/UI กับการทำงาน
การเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้ง
       กำหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายด้วย STP Model
       การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ WOW ด้วย FAB Model
       การให้ความสำคัญกับ Customer Journey อยากลึกซึ้ง
       การสร้างพื้นที่แห่งชัยชนะ (Winning Zone)
       Workshop : การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับลูกค้า
การสร้าง Customer Experience ด้วย UX Writing
       แก่นสำคัญของการรับรู้ของลูกค้า (VAKAd)
       นิยาม ความหมายของบทบาท UX Writer
       ความแตกต่างของ Copywriters V.S. UX Writers
       เทคนิคการนำเสนอของ UX Writer ที่ดี
       กิจกรรม : การออกแบบรูปแบบของคำหรือข้อความในการใช้งาน
กระบวนการทำงานด้วย UX/UI ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
       การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Centricity)
       การมีกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม
       การเข้าใจความแตกต่างของ Prototype V.S. Wireframe
       กำหนดขั้นตอนการทำ UX/UI ให้ชัดเจน
       กิจกรรม : การระดมสมองออกแบบผลิตภัณฑ์
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร