หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบระบบงานและพัฒนาโปรแกรมบริหารงานบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(How to effectively implement HRIS)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบระบบงานและพัฒนาโปรแกรมบริหารงานบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ (How to effectively implement HRIS)

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   ในโลกของยุคการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี่และข่าวสาร ปัจจัยด้าน ระบบงานสารสนเทศ (Information Technology) ถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรปัจจัยหนึ่ง ขณะเดียวกันระบบงาน HRIS ก็ถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารงานบุคคลขององค์กรด้วยเช่นกัน แต่ปัญหาคือ ท่านทราบหรือไม่ว่าท่านใช้ความสามารถของ HRIS ได้คุ้มค่ากับเวลาและจำนวนเงินมหาศาลที่ท่านได้ลงทุนไปกับระบบ HRIS หรือเปล่า ....และระบบงานของท่านมีประสิทธิภาพจริงหรือ...และจะวัดผลความคุ้มค่าได้อย่างไร ? 
   ไม่ว่าจะเป็นระบบงานสำเร็จรูปที่มีอยู่ทั่วไป หรือ จะจ้างเจ้าของระบบมาพัฒนา ทั้งที่มีอยู่ภายในประเทศหรือภายนอก ล้วนแต่เป็นระบบที่ออกแบบมาจากกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน เป็นกระบวนการที่ใช้กันทั่วไป แต่องค์กรย่อมมีบริบทของตนเอง ดังนั้นกาออกแบบและพัฒนาระบบงาน HRIS ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทนั้น แต่จะต้องคุ้มค่าทั้งเวลา เงินลงทุน และมีประสิทธิผล นั่นคือสิ่งที่ท้าทาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินเลือกโปรแกรม ที่จะนำมาพัฒนาใช้ใน องค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบระบบงานและโปรกรม HRIS ได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิผล
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารโครงการและวัดประสิทธิผลของการพัฒนาระบบ HRIS ได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
โปรแกรมสำเร็จรูป กับการพัฒนาโปรแกรม มีความแตกต่างและมีข้อดี-ข้อด้อย อย่างไร 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ HRIS 
การเริ่ม HRIS ควรจะเริ่มที่ใด การตัดสินใจเลือกซอฟท์แวร์ที่ดีที่สุด ระบบควรมีอะไร ใครที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโปรแกรมมาใช้ในองค์กร

       การประเมิน ผู้พัฒนาระบบงาน (Vendor)
       การประเมินระบบงาน (Application) 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน HRIS 
       คุณลักษณะที่ดีของระบบ HRIS
       องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
       การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
       ขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ (Preparation) 
       ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลกระบวนงานปัจจุบัน /วิเคราะห์ออกแบบความต้องการ (Blueprint) 
       ขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน (Development) 
       ขั้นตอนการเตรียมระบบ /พัฒนาโปรแกรมส่วนเพิ่ม และการทดสอบ (Realization) 
       ขั้นตอนการเตรียมขึ้นระบบ (Prepare to Go-Live) 
       ขั้นตอนการขึ้นระบบ ( Go-Live & Support) 

กรณีกำหนดวัตถุประสงค์ให้หน่วยงาน HRIS เป็นหน่วยงาน Profit Center
ถาม-ตอบ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
 Workshop : ฝึกปฏิบัติการ วิเคราะห์ Business Flow เพื่อหาความต้องการออกแบบระบบงาน 
 กรณีศึกษา : ตัวอย่างการพัฒนาระบบ HRIS

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 
อภิปรายกลุ่ม 
กรณีศึกษา (Case Study) และ Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม