หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบ UX-UI (UX-UI Design) - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบ UX-UI (UX-UI Design)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
1. หลักการ User Experience (UX) = User + Experience คือการออกแบบประสบการณ์ เป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จในการออกแบบ การรับรู้เป้าหมายและการเรียนรู้จากผู้ใช้งาน ทำให้เรากำหนดทิศทางของการออกแบบได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานเกิดการประทับใจ เกิดความสนใจ และเกิดการพอใจในการใช้งานได้โดยจะเรียนรู้ กระบวนการ Design Thinking
• Empathize การเข้าอกเข้าใจผู้ใช้งาน
• Define การกำหนด การเลือกปัญหา ที่เราควรให้ความใส่ใจ
• Ideate การสร้างสรรค์ไอเดียและการคิดไอเดียเพื่อแก้ปัญหา
• วิธีการสร้างต้นแบบ และทดสอบต้นแบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แท้จริง
เราจะเกิด Experience หรือประสบการณ์ได้นั้น จะเกิดจากการรับรู้ และความรู้สึก ในการรับรู้อาจจะมาจากการสัมผัส การมองเห็น การได้ยิน หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายใน เช่น รู้สึกชอบหรือไม่ชอบ รู้มีความสุขหรือไม่มี รู้สึกดีหรือไม่ดี
2. หลักการออกแบบ User Interface Design การออกแบบสิ่งที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการออกแบบ UI ไม่เพียงแต่จะต้องดีไซน์สิ่งที่สวยงามน่าใช้ แต่ต้องออกแบบให้ดูเป็นมิตร เข้าใจง่าย (User-friendly) เพื่อนำความต้องการของลูกค้ามาเปลี่ยนแปลงงานออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เรื่องการจัดวางองค์ประกอบ ในด้านการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ก็คือการแสดงผลทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น Button, Icon, Color, Size, Font เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางมาตรฐานที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ XU/UI
2. มีความเข้าใจประโยชน์ของการออกแบบ UX/UI
3. สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ UX/UI

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1
Chapter 1 แนะนำคอร์สเรียน
      อบรม สัมมนา แนะนำบทเรียน
      อบรม สัมมนา วิธีการและโปรแกรมที่ใช้
Chapter 2 ทำความเข้าใจกับ UX/UI
      อบรม สัมมนา UX/UI คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร
      อบรม สัมมนา พื้นฐาน UX/UI Design UI Design คืออะไร / UX Design คืออะไร
      อบรม สัมมนา การออกแบบ UX/UI สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
      อบรม สัมมนา การออกแบบ UX/UI สำหรับ Smartphone
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ของการออกแบบ UX/UI ที่ดี
      อบรม สัมมนา ผลเสียของการออกแบบ UX/UI ที่ไม่ดี
      อบรม สัมมนา ทำไมต้องเรียน UX/UI Design
      อบรม สัมมนา กรณีตัวอย่างเรียนรู้การออกแบบ UX/UI สำหรับ Mobile Application
      อบรม สัมมนา กรณีตัวอย่างเรียนรู้การออกแบบ UX/UI สำหรับ Website
      อบรม สัมมนา กรณีตัวอย่างเรียนรู้การออกแบบ UX/UI จากความผิดพลาด
Chapter 3 UX Design
      อบรม สัมมนา UX Design ในทุกสิ่ง
      อบรม สัมมนา แนวคิดกระบวนการ Design Thinking
      อบรม สัมมนา Empathize
         - สัมภาษณ์และวิธีตั้งคำถาม
         - เทคนิคการสัมภาษณ์และการบันทึก
         - การสังเกต
         - การใช้งาน Empathy Map
      อบรม สัมมนา Define
         - การสร้าง Persona
      อบรม สัมมนา Ideate
         - เทคนิคการสร้างสรรค์
         - Sketch ร่าง
      อบรม สัมมนา Prototype
         - เทคนิคการสร้าง Prototype
         - การวาด Wireframe สำหรับ Paper prototype
      อบรม สัมมนา Test
         - รูปแบบการ Test
         - เครื่องมือที่ใช้ในการ Test
         - ขั้นตอนวิธีการ Test
Chapter 4 Design Concept
      อบรม สัมมนา แนวคิดการออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบ UI
      อบรม สัมมนา Human Computer Interactions / HCI on Smartphone
      อบรม สัมมนา User Center Design / ความสำคัญ
      อบรม สัมมนา Information Architecture / Site map
      อบรม สัมมนา Information Design / Button Design
      อบรม สัมมนาVisual Design / Icon Design
      อบรม สัมมนาInteraction Design
Chapter 5 UI Design
      อบรม สัมมนาจิตวิทยาการออกแบบด้านการมองเห็น
      อบรม สัมมนา จิตวิทยาการออกแบบด้านการคิด
      อบรม สัมมนา จิตวิทยาการออกแบบด้านความรู้สึก
      อบรม สัมมนา UI Design Process
      อบรม สัมมนา การออกแบบ UI Mobile
      อบรม สัมมนา Component, Element และ Symbol
      อบรม สัมมนา ลองออกแบบหน้า Login
      อบรม สัมมนา ลองออกแบบหน้า Register
      อบรม สัมมนา ลองออกแบบหน้า News Feed (List view)
      อบรม สัมมนา iOS Human Interface Guideline
         - Design Component บน iOS
         - Create Style บน iOS
         - Interaction บน iOS
      อบรม สัมมนาMaterial Design สำหรับ Android
         - Design Component บน Android
         - Create Style บน Android
         - Interaction บน Android
      อบรม สัมมนา การออกแบบ UI Web
         - Landing Page
         - Add Picture/ Typographic / Color
      อบรม สัมมนา Register page
         - Register Wireframe
         - Register Mockup Layout
         - Register add picture /typographic / Color
Chapter 6 การออกแบบ UX/UI ด้วย Figma
      อบรม สัมมนา ทำความรู้จัก Features ใน Figma (Home Screen หน้าตาโปรแกรม)
      อบรม สัมมนา โหมดใช้งานของโปรแกรม (เช่น Design, Prototype, Share)
      อบรม สัมมนา การสร้าง Text
      อบรม สัมมนา การสร้าง Artboard
      อบรม สัมมนา การติดตั้ง และใช้งาน Plugin
      อบรม สัมมนา การทำ Prototype
      อบรม สัมมนา การ Export File


ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Work Shop ด้วยการลองออกแบบ UX/UI ด้วย Figma ให้ผู้อบรมฝึกใช้โปรแกรม Figma ในการออกแบบ UI

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม (รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)
รูปแบบเป็นการบรรยาย สลับกับการทำ Workshop ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม