หลักสูตรฝึกอบรม การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากความรู้ - หลักสูตร 1 วัน
(Knowledge Management Manual)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากความรู้ (Knowledge Management Manual)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดี ควรเป็นคู่มือที่เขียนโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานในเรื่องนั้นอย่างแท้จริง เป็นกระบวนการแปลงความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่เป็นความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล ออกมาเป็นคู่มือปฏิบัติงาน (work Manual) ที่ผู้อื่นสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ โดยไม่ต้องใช้เวลาสะสมประสบการณ์เทียบเท่าผู้เขียนทำให้ลดระยะเวลาในการเรียนรู้ และง่ายต่อการปฏิบัติงานด้วย
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการนำความรู้ของตัวเอง ออกมาจัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงานที่มาจากความรู้ (Knowledge Management Manual) จะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ผู้จัดการและหัวหน้างานมีนั้น จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นองค์ความรู้ผ่านกรอบความคิดที่ดีของผู้จัดทำ
หัวใจสำคัญในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานจากความรู้ มีองค์ประกอบที่สำคัญต่างๆ เช่น...
       การเตรียมความรู้และประสบการณ์ของตัวเองให้พร้อม
       การออกแบบรูปแบบคู่มือปฏิบัติงานตามคุณลักษณะงานของตัวเอง
       กำหนดสารบัญที่ครอบคลุมเนื้อหาให้ชัดเจน
       เทคนิคการเขียนคู่มือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
       เทคนิคการจัดทำเนื้อหาประเภทต่างๆ ในคู่มือ
       การดำเนินการให้คู่มือเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานให้มากที่สุด
(เป็นต้น)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ของตัวเอง เขียนคู่มือปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ของตัวเองได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของคู่มือปฏิบัติงานที่ดี จะได้นำไปออกแบบคู่มือของตัวเอง ที่สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะงานของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคต่างๆในการเขียนคู่มือที่เป็นสไตล์ของตัวเอง เกิดความเชื่อมั่นและสร้างคู่มือที่ดีให้องค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ในการสร้างคู่มือที่ดี สามารถจัดทำคู่มือของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจคู่มือการปฏิบัติงานจากความรู้เฉพาะตัว
       ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
       องค์ประกอบสำคัญของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
       เรื่องสำคัญที่ควรมีอยู่ในคู่มือปฏิบัติงาน
       การจัดการความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ของตัวเอง
       Workshop : กำหนดขอบเขตสำคัญของคู่มือปฏิบัติงาน
เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานที่นำมาจากความรู้ฝังลึก
       คำถามเตรียมตัวสำหรับการเขียนคู่มือ
       เทคนิคการแปลงความรู้ของตัวเอง เชื่อมโยงกับคู่มือ
       กำหนดเนื้อหาที่ควรมีในคู่มือ
       แหล่งข้อมูลสำคัญที่สามารถนำมาประกอบในคู่มือ
       การออกแบบรูปแบบคู่มือปฏิบัติงาน
       กิจกรรม : การออกแบบคู่มือปฏิบัติงานของตัวเอง
เทคนิคการจัดทำเนื้อหาประเภทต่างๆ ในคู่มือ
       การบรรยายเนื้อหาและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
       การสร้างโมเดลและกระบวนการทำงานให้โดนใจ
       การใช้รูปภาพประกอบในคู่มือให้เห็นชัดเจน
       การเลือกใช้ตารางให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา
       การใช้กรณีศึกษาสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
       กิจกรรม : กำหนดประเภทเนื้อหาที่จะมีในคู่มือของตัวเอง
การดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้สมบูรณ์
       การใช้สารบัญกำหนดขอบเขตเนื้อหา
       การเขียนบทสรุปอย่างย่อให้ครอบคลุมเนื้อหา
       การจัดเรียงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน
       การเสริมแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ค้นคว้าเพิ่มเติม
       Workshop : การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สมบูรณ์
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ