หลักสูตรฝึกอบรม การเขียนแผนกลยุทธ์ด้วย OGSM - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Plan with OGSM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การเขียนแผนกลยุทธ์ด้วย OGSM (Strategic Plan with OGSM)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเขียนแผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร (OGSM Strategy) บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่มีความชัดเจน สามารถวัดผลลัพธ์ได้ และนำไปปฏิบัติได้จริงด้วย OGSM Model ซึ่งองค์กรต่างๆ ได้นำมาประยุกต์ใช้ แทนการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) แบบเดิม ๆ เพราะสามารถใช้เวลาในการดำเนินการที่สั้น กระชับ และมีประสิทธิผลสูงมาก


การลงมือปฏิบัติในการเขียนแผนกลยุทธ์ด้วย OGSM สร้างความเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง เป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องกัน ทั้งองค์กรทำให้กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง และทุกๆหน่วยงานให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ด้วย OGSM Model สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและทดลองเขียน OGSM ของหน่วยงานตัวเองที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ได้ด้วยตัวเองทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้นำไปจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการจริงขององค์กร ในการทำแผนธุรกิจประจำปีขององค์กรได้ด้วยความมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในทีม เกิดแนวทางการสร้างแผนงานของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องซึ่งกันและกันเป็นทีมเวิร์ค

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการเขียนแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้วย OGSM
      OGSM คืออะไร?
      การเขียน OGSM ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
      ประเด็นสำคัญของการเขียน OGSM ให้มีคุณภาพ
      การเตรียมตัวและข้อมูลก่อนการทำแผนกลยุทธ์
      กิจกรรม : การนำเป้าหมายเชิงกลยุทธ์มาเขียน OGSM
เทคนิคการแปลงเป้าหมายองค์กรเป็นแผนปฏิบัติงาน
      การจัดทำแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ สู่ จุดประสงค์ (Objective)
      เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ สู่ เป้าหมาย (Goal)
      กลยุทธ์ทางธุรกิจ สู่ กลยุทธ์หน่วยงาน (Strategy)
      เป้าหมายหน่วยงาน สู่ หน่วยวัดความสำเร็จ (Measurement)
      กิจกรรม : การเขียน OGSM หน่วยงานของตัวเอง
เทคนิคการเขียนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Operational Strategy)
      นิยาม ความหมายของกลยุทธ์ (Strategy)
      กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
      กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy)
      การวางแผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan)
      กิจกรรม : การนำเสนอแผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
กำหนดหน่วยวัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่
      การเรียนรู้และเข้าใจ OKRs
      กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (SMART Goal)
      หน่วยวัดนำ (Lead Measure)
      หน่วยวัดตาม (Lag Measure)
      ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
      Role Playing : กำหนดหน่วยวัดที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร