หลักสูตรฝึกอบรม การเข้าใจตนเอง เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเข้าใจตนเอง เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   การดำเงินกิจการในสภาวะปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมาย ทั้งจากตัวอุตสาหกรรมเอง ความต้องการของลูกค้า หรือคู่แข่งในธุรกิจ ซึ่งเป็นเหตุให้องค์กรต่างๆต้องรับมือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยผ่านทางกลยุทธ์และที่สำคัญโดยผ่านทางพนักงาน
   ซึ่งการจะดำเนินการให้พนักงานต้องเปลี่ยนแปลงตนเองตลอดเวลานั้น อาจเป็นการสร้างภาวะกดดันให้แก่พนักงาน จนเกิดแรงต้านเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ตามที่องค์กรต้องการได้ 
   การที่พนักงานรู้จักตนเองและศักยภาพของตนเองนั้น จะทำให้พนักงานเกิดความมั่นใจ และรู้สึกดีที่จะต่อยอดศักยภาพของตนเอง เพื่อช่วยให้องค์กรรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้พนักงานสามารถรับรู้และเข้าใจในศักยภาพของตนเอง และเห็นแนวทางที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Commitment สร้างความเข้าใจในการดำเนินการของกระบวนการเรียนรู้ สร้างเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ให้คำมั่นต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่ตนเองตั้งไว้ 
Clarify สำรวจศักยภาพตนเอง ผ่านกิจกรรม ศิลปะ สำรวจกรอบความคิดของตนเอง ผ่าน Training and Group Coaching สำรวจพื้นที่ปลอดภัย และพื้นที่แห่งความกังวล 
Connect เชื่อมโยงสิ่งที่ได้สำรวจ กับสิ่งแวดล้อมเดิมที่จะต้องเผชิญ ผ่านกิจกรรม ศิลปะ
Coaching สำรวจแนวทางที่จะไปดำเนินการต่อ ผ่าน Training and Group Coaching เลือกแนวทางที่จะนำไปใช้เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สร้างแนวทางการวัดผลการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม
   เมื่อพนักงานเห็นศักยภาพของตนเอง ผ่านสมรรถนะ และกรอบความคิด พนักงานจะมีความมั่นใจในตนเองและเห็นแนวทางในการต่อยอดศักยภาพตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

แนวทางการฝึกอบรม
 Facilitative Coaching Process
Training and Group Coaching
Mutual Learning

ตัวอย่างกิจกรรม
ศิลปะแนวทางศิลปะบำบัด
กิจกรรมกลุ่ม dialogue
Peer coaching ผ่านชุดคำถาม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานในองค์กร หัวหน้างาน จำนวนไม่เกิน 15 คน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม