หลักสูตรฝึกอบรม การเข้าใจตนเอง เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเข้าใจตนเอง เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การดำเงินกิจการในสภาวะปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมาย ทั้งจากตัวอุตสาหกรรมเอง ความต้องการของลูกค้า หรือคู่แข่งในธุรกิจ ซึ่งเป็นเหตุให้องค์กรต่างๆต้องรับมือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยผ่านทางกลยุทธ์และที่สำคัญโดยผ่านทางพนักงาน
   ซึ่งการจะดำเนินการให้พนักงานต้องเปลี่ยนแปลงตนเองตลอดเวลานั้น อาจเป็นการสร้างภาวะกดดันให้แก่พนักงาน จนเกิดแรงต้านเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ตามที่องค์กรต้องการได้ 
   การที่พนักงานรู้จักตนเองและศักยภาพของตนเองนั้น จะทำให้พนักงานเกิดความมั่นใจ และรู้สึกดีที่จะต่อยอดศักยภาพของตนเอง เพื่อช่วยให้องค์กรรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้พนักงานสามารถรับรู้และเข้าใจในศักยภาพของตนเอง และเห็นแนวทางที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Commitment สร้างความเข้าใจในการดำเนินการของกระบวนการเรียนรู้ สร้างเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ให้คำมั่นต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่ตนเองตั้งไว้ 
Clarify สำรวจศักยภาพตนเอง ผ่านกิจกรรม ศิลปะ สำรวจกรอบความคิดของตนเอง ผ่าน Training and Group Coaching สำรวจพื้นที่ปลอดภัย และพื้นที่แห่งความกังวล 
Connect เชื่อมโยงสิ่งที่ได้สำรวจ กับสิ่งแวดล้อมเดิมที่จะต้องเผชิญ ผ่านกิจกรรม ศิลปะ
Coaching สำรวจแนวทางที่จะไปดำเนินการต่อ ผ่าน Training and Group Coaching เลือกแนวทางที่จะนำไปใช้เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สร้างแนวทางการวัดผลการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม
   เมื่อพนักงานเห็นศักยภาพของตนเอง ผ่านสมรรถนะ และกรอบความคิด พนักงานจะมีความมั่นใจในตนเองและเห็นแนวทางในการต่อยอดศักยภาพตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

แนวทางการฝึกอบรม
 Facilitative Coaching Process
Training and Group Coaching
Mutual Learning

ตัวอย่างกิจกรรม
ศิลปะแนวทางศิลปะบำบัด
กิจกรรมกลุ่ม dialogue
Peer coaching ผ่านชุดคำถาม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานในองค์กร หัวหน้างาน จำนวนไม่เกิน 15 คน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม