หลักสูตรฝึกอบรม การเงินขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี - หลักสูตร 1 วัน
(Working Money Happy Salary)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเงินขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี (Working Money Happy Salary)

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
พนักงานองค์กรที่มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต จะช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงิน เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน และอยากเติบโตไปกับองค์กร เนื่องจากสามารถตอบสนอง ปัจจัยพื้นฐานของการมีชีวิตที่ดีได้เบื้องต้น
ปัจจุบันระบบ Online ต่างๆ ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินเป็นอย่างมาก เพราะสามารถมีแหล่งรายได้ได้หลายทาง ในขณะเดียวกันก็ทำให้การใช้จ่ายเป็นไปด้วยความสะดวกและง่ายดายเช่นเดียวกัน หากพนักงานไม่สามารถบริหารการเงินส่วนตัวได้แล้ว ก็จะทำให้มีการใช้จ่ายเกินความสามารถในการหารายได้ ทำให้มีหนี้สิน และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การบริหารการเงินช่วยให้บุคคลสามารถกลับมามีชีวิตที่ดีได้
การพัฒนาบริหารการเงินส่วนบุคคลระดับต้น ให้ความสำคัญใน 4 เรื่อง คือ
      อบรม สัมมนา การหาเงินให้มากขึ้น (การรายได้)
      อบรม สัมมนา การใช้เงินที่หามา (การจัดสรรการใช้จ่ายเงิน)
      อบรม สัมมนา การใช้เงินเพื่อหาเงินเพิ่ม (การออมเงิน และ การลงทุน)
      อบรม สัมมนา การป้องกันการ(สูญ)เสียเงิน (การประกัน)
การเรียนรู้และเข้าใจ “การบริหารเงินส่วนบุคคลด้วยหลัก จิตวิทยาเชิงบวก” จะทำให้ผู้เรียน สร้างรูปแบบการจัดการการเงินของตัวเองด้วยความไม่ประมาท มีหลักในการพิจารณาการหารายได้ การจัดสรรการใช้จ่าย และ การออมเพื่อสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) การบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้และแนวทางการบริหารการเงินส่วนบุคคล
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นการสร้างรายได้ การจัดสรรการใช้จ่าย การบริหารหนี้ และ การจัดการการออมได้อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคและฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจในการบริหารการเงินของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิด “การบริหารการเงินส่วนบุคคล”
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการออม
      อบรม สัมมนา หลักการพื้นฐานของการออมที่ดี
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิด สกัดกั้นการออม
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายในการวางแผนการเงิน (วัตถุประสงค์การออม)
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้างแผนการเงิน Style ตัวเอง
เทคนิคการบริหารการเงินรายเดือน
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารข้อมูล รายรับ-รายจ่าย
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา หลักการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้างแผนบริหารการใช้จ่ายเงินรายเดือน
การสร้างวินัยการออมเพื่อสร้างการเติบโต
      อบรม สัมมนา การจัดการงบกระแสเงินสด
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างรายได้จากเงินออม
      อบรม สัมมนา เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
      อบรม สัมมนา Workshop : การออกแบบการออม เพื่อการเติบโต
การประยุกต์ใช้หลักการบริหารการเงินกับการดำเนินชีวิต
      อบรม สัมมนา การเงินสำหรับ พนักงานเริ่มทำงาน
      อบรม สัมมนา การเงินสำหรับพนักงานที่มีครอบครัว
      อบรม สัมมนา การเงินสำหรับพนักงานที่มีหนี้สิน
      อบรม สัมมนา การเงินสำหรับพนักงานที่กำลังสร้างครอบครัว
การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
        การบรรยายเนื้อหา
        Work shop สร้างสถานการณ์
        เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
        การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทั่วไปที่สนใจการบริหารการเงินเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม