หลักสูตรฝึกอบรม การเงินสำหรับการตลาด - หลักสูตร 1 วัน
(Finance for Marketing)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเงินสำหรับการตลาด (Finance for Marketing)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยหลักสูตร Finance for Marketing มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารการเงินให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทให้สอดคล้องภายใต้ภาพการจัดการและการวางแผนให้เหมาะให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร และการจัดทำแผนปฏิบัติการขององค์กร เป็นการเขียนในเรื่องของการวางแผนการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และแผนการปฏิบัติการต้องตอบสนองหรือสอคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Action Plan) การนำแผนการไปปฏิบัตินั้นจะต้องมีการทบทวน การประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจากการทรัพยากร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนด้านวางแผนการตลาด
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เรียนรู้วัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านเครื่องมือธุรกิจ (Business Model Canvas)
เรียนรู้งบการเงินแต่ละประเภท
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Ratio
สภาคคล่อง (Liquidity)
      อบรม สัมมนา ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Asset Management)
      อบรม สัมมนา การบริหารหนี้สิน (Debt Management)
      อบรม สัมมนา ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)
      อบรม สัมมนา ประเมินผลทางธุรกิจ (Market Value)
Workshop กิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์งบเพื่อสำรวจการเติบโตขององค์กรสำหรับการวางแผนทางการตลาด
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point)
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) โดยใช้ PETS Model
สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน (Competitive Environment) : Porter’s 5 forces
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 7S Model เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
วิเคราะห์สินค้าและบริการผ่านวงจรผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)
วิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาดโดยใช้ BCG Matrix
การวิเคราะห์สถานการผ่านการใช้เครื่องมือ IFAS, EFAS, SFAS (การวิเคราะห์ตัวเลขจากตาราง และนำผลนั้นไปจัดทำแผน)
การจัดทำกลยุทธ์ผ่าน TOWS Matrix (จากจุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส และอุปสรรค)
การวิเคราะห์สถานการผ่านการใช้เครื่องมือ IFAS, EFAS, SFAS (การวิเคราะห์ตัวเลขจากตาราง และนำผลนั้นไปจัดทำแผน)
Workshop โดยให้แต่ละกลุ่มสามารถจัดทำแผนงานตามขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือการประเมินผลผ่าน BSC หรือการวัด 4 ด้าน Financial, Customer, Internal Process, Learning & Growth เป็นต้น


กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าของกิจการ
ฝ่ายการตลาด
บุคคลที่มีความสนใจ

รูปแบบการการอบรม
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม