หลักสูตรฝึกอบรม การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่สายการเงิน - หลักสูตร 1 วัน

(Finance for Non-Finance Executive)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่สายการเงิน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันธุรกิจเติบโตและมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้น ทำให้องค์กรต้องปรับตัวเพื่อต้องรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารในทุกส่วนงานต้องมีความเข้าใจในแนวความคิดพื้นฐานทางการเงิน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร โดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด
ท่านเคยมีอาการเหล่านี้หรือไม่
       รู้สึกสับสนเรื่องตัวเลข ไม่สามารถอ่านงบการเงินและแปลความหมายได้
       ขาดความมั่นใจทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุมที่มีการอ้างอิงถึงผลประกอบการจากงบการเงิน ทำให้ไม่กล้าถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพราะกลัวจะพูดผิดหรือเข้าใจผิด
       ไม่เข้าใจภาษาทางการเงินและบัญชี จึงทำให้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
       ไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทั้งที่ทำงานมานาน เพราะไม่รู้ในสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงควรจะรู้ 
   หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการเงินธุรกิจ สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชีโดยเฉพาะ เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านจะพบว่ามุมมองด้านการเงินของท่านจะมีเหตุมีผลมากขึ้น ท่านจะสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านการเงินได้ดีขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจได้กำไรเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านงบการเงิน สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายตีความ ตัวเลขในงบการเงิน เพื่อประโยชน์เชิงบริหาร 
2. เพื่อสามารถวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของกิจการ 
3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางธุรกิจ และการบริหารการเงินของกิจการ
       ความสำคัญของข้อมูลบัญชีการเงินและภาษี
 ส่วนที่ 2 องค์ประกอบงบการเงิน 
       งบแสดงฐานะทางการเงิน
       งบกำไรขาดทุน
       งบกระแสเงินสด
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงิน 
       อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง
       อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพ
       อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร
       อัตราส่วนแสดงสถานะการกู้ยืม 
       Work Shop 1 : การวิเคราะห์งบการเงิน
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
               Work Shop 2 : ฝึกวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินจากกรณีศึกษา 
 ส่วนที่ 5 การบริหารต้นทุนเพื่อสร้างกำไรยั่งยืน
       การคำนวณต้นทุนเพื่อให้รู้กำไร 
       การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
       Work Shop 3 : ฝีกวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากกรณีศึกษา 
 ส่วนที่ 6 การบริหารการเงินและสภาพคล่อง 
       การบริหารเงินสด 
       การบริหารลูกหนี้ 
       การบริหารสินค้า 
       Work Shop 4 : ฝึกการวิเคราะห์การบริหารเงินและสภาพคล่องจากกรณีศึกษา 
 กิจกรรมส่วนขององค์กร, จบการอบรมสัมมนา

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหารระดับต้น ผู้จัดการ  ผู้ช่วยผู้จัดการ  หัวหน้างาน ผู้บริหารงาน  ผู้บริหารในส่วนงานต่าง ๆ พนักงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเงินการบริหารการเงินงบการเงิน

แสดงความคิดเห็น