หลักสูตรฝึกอบรม การเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพของหัวหน้างานยุคใหม่ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพของหัวหน้างานยุคใหม่

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หัวหน้างานยุคใหม่ นอกจากต้องมีการบริหารผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายแล้ว การพัฒนาคนก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ทีมงานคุณภาพ การเจรจาต่อรอง เป็นกระบวนการสำคัญในการใช้ในการทำงานร่วมกัน ทั้งกับทีมงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างผลลัพธ์ร่วมกัน ทำให้หัวหน้างานยุคใหม่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ
หัวหน้างานยุคใหม่ สามารถเรียนรู้คุณลักษณะที่มีความแตกต่างกันของคนแต่ละแบบ เรียนรู้ เข้าใจธรรมชาติมนุษย์ เพื่อปรับใช้ในขั้นตอน กระบวนการเจรจาต่อรองได้อย่างเหมาะสม
การพัฒนากรอบความคิดแบบ Growth Mindset มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองของหัวหน้างานยุคใหม่ ในการที่จะนำทักษะการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ มาใช้ร่วมกัน ทั้งการคิดเชิงสร้างสรรค์ การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ การโน้มน้าวและจูงใจผู้อื่น เพื่อให้การเจรจาต่อรองบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
การเจรจาต่อรองในแบบต่างๆ สามารถนำมาใช้สำหรับแต่ละสถานการณ์ของหัวหน้างานยุคใหม่ การพิจารณาและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทุกครั้งในการเจรจาต่อรอง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้คุณสมบัติของการเจรจาต่อรองในฐานะหัวหน้างานยุคใหม่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตัวเองทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและเพิ่มพูนทักษะการเจรจาต่อรอง
เพื่อฝึกฝนเทคนิคการเจราจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงใน Class ที่เป็นตัวอย่าง ทำให้เกิดความเข้าใจ และพร้อมนำไปฝึกฝนด้วยตัวเองต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการ แนวคิด และคุณสมบัติสำคัญในการเจรจาต่อรอง
          ความหมายของการเจรจาต่อรอง
          วัตถุประสงค์ของการเจรจาต่อรอง
          คุณสมบัติสำคัญของนักเจรจาต่อรอง
          เรียนรู้คุณลักษณะของคน 4 แบบ
          Workshop : การพัฒนาแนวคิดในการเจรจาต่อรองของตนเอง
กระบวนการของการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
          เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ (ลูกค้า)
          การเตรียมตัวและวางแผนการเจรจาต่อรอง
          การพิจารณาและกำหนดกรอบพื้นฐานในการเจรจา
          การทำความชัดเจนและหาเหตุผลสนับสนุน
          การต่อรองและหาทางออกร่วมกัน
          การจบการเจรจาเชิงบวกและนำไปสู่การปฏิบัติ
          Workshop : การพัฒนากระบวนการเจรจาต่อรอง
การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
          การคิดเชิงบวกกับการเจรจาต่อรอง
          กรอบความคิด Growth Mindset ต่อยอดการเจรจา
          หลักการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการเจราจาต่อรอง
          การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี
          การโน้มน้าวและจูงใจอย่างสร้างสรรค์
          Workshop : การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองของตนเอง
เทคนิคการเจราจาต่อรอง และการประยุกต์ใช้ของหัวหน้างานยุคใหม่
          การเจรจาต่อรองแบบ Zero-Sum Game
          การเจรจาต่อรองแบบ Win-Lose
          การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win
          หลักสำคัญ 5 ประการในการเจรจาต่อรองแบบ Win-Win
          Role Playing : ฝึกฝนปฏิบัติการเจรจาต่อรองแบบ Win-Win ในสถานการณ์ต่างๆ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยมุ่งไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองและนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          การบรรยายเนื้อหา
          การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          Workshop สร้างสถานการณ์
          กรณีศึกษา จำลองสถานการณ์
          Role Play การแสดงบทบาทสมมติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตาม ธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม