หลักสูตรฝึกอบรม การเจรจาต่อรองอย่างเข้าอกเข้าใจผู้อื่น - หลักสูตร 1 วัน
(Empathic Negotiation & Collaboration)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การเจรจาต่อรองอย่างเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathic Negotiation & Collaboration)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเจรจาต่อรองที่ดี (Negotiation) ลดข้อขัดแย้งบนความแตกต่าง สร้างความสมดุลบนข้อจำกัด เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คระหว่างปฏิบัติงานกับแผนกและหน่วยงานต่างๆ บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
การเรียนรู้และเข้าใจแก่นของการเจรจาต่อรองที่ดี สามารถนำมาใช้ในการทำงานแบบข้ามสายงาน
(Cross Functional) ได้เป็นอย่างดี เพราะการเจรจาต่อรองเป็นกระบวนการที่บุคคล 2 ฝ่ายใช้ดำเนินการสื่อสาร พูดคุยร่วมกัน ในการลดความแตกต่างและช่องว่าง มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายยอมรับและเป็นเป้าหมายร่วมกัน


การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ช่วยส่งเสริมให้เกิดทีมเวิร์ค เพราะความแตกต่าง นำไปสู่ความขัดแย้ง การเจรจาต่อรองสามารถลดความขัดแย้งได้ แล้วเกิดความสมดุล


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการใช้การเจรจาต่อรอง ช่วยให้การทำงานเป็นทีมร่วมกันของการข้ามสายงานได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี มุ่งเน้นความสมดุลบนความแตกต่างและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เทคนิคของการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ จนเกิดความเข้าใจแล้วเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการทำงานเป็นทีม โดยการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง ยอมรับความแตกต่างของบุคคลได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการเจรจาต่อรองที่ดี มีคุณภาพ
      นิยาม ความหมายของการเจรจาต่อรอง
      จุดประสงค์ของการเจรจาต่อรอง
      ประเภทของการเจรจาต่อรองที่เกิดขึ้น
      ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดการเจรจาต่อรอง
      หลักการประกอบการเจรจาต่อรอง 5 ประการ
      กิจกรรม : กำหนดแนวทางการเจรจาต่อรองของตัวเอง
ทักษะการเจรจาต่อรองแบบเข้าใจผู้อื่น
      ความหมายของการเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy)
      การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยตาราง (Empathy Personal Map)
      การรับฟังด้วยหัวใจ (Heart Listening)
      การใช้คำถามอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy Questing)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยความเข้าใจ (Feed Forwarding)
      Roly Playing : การฝึกฝนทักษะเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการเจรจาให้เกิดความสมดุล (Balance Negotiation)
      การเจรจาต่อรองตามคุณลักษณะของบุคคล (DISC)
      การเจรจาต่อรองให้สอดคล้องกับ Generation
      การเจรจาต่อรองที่คุณค่าของบุคคล (Valve)
      การเจรจาต่อรองโดยการเปลี่ยนมุมมอง (Reframing)
      Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคการเจรจาต่อรอง
การทำงานร่วมกันด้วยการเจรจาต่อรอง (Collaboration)
      กรอบความคิดของการทำงานแบบทีมเวิร์ค
      ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      การเจรจาต่อรองลดข้อขัดแย้งของความต่าง
      การเปิดใจยอมรับความแตกต่าง (Mutual Respect)
      Role Playing : การเจรจาต่อรองลดข้อขัดแย้ง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร