หลักสูตรฝึกอบรม การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจอย่างเหนือชั้น - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Negotiation and Persuasion)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจอย่างเหนือชั้น

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจาระหว่างพนักงานขายในองค์กรของตนเองกับลูกค้า เพราะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะบ่งบอกได้ถึงรายรับที่องค์กรจะได้หรือสูญหาย พนักงานขายจะต้องเป็นผู้ที่ประสานผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายอย่างไรให้เกิดคำว่าลงตัว เกิดการตัดสินใจซื้อ หากจะกล่าวว่าพนักงานขายเก่งไม่เก่งต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ก็ว่าได้ จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องใช้เทคนิคการเจรจาเพื่อโน้มน้าวใจให้ลูกค้ากลับมาหาเรา โดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า 
   ดังนั้นหลักสูตร การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจอย่างเหนือชั้น จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทางออกซึ่งจะทำให้พนักงานขายได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรอง อย่างเป็นระบบรวมถึงวิธีการคิดบวก ซึ่งทำให้พนักงานคิดและตระหนักถึงมุมมองในฐานะลูกค้าและมีความเข้าใจถึงปัญหาที่ลูกค้ามีความกังวล เพื่อที่จะแก้ไขให้การขายเกิดความเข้าที่และลงตัวตอบสนองความต้องการทั้งกระบวนการตลอดไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์พื้นฐานของการเจรจาต่อรอง 
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มนาวจูงใจคน 
4. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา 
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการ โน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนะนำตัว (กิจกรรม) 
กฎแห่งการเจรจาต่อรอง ที่นักขายต้องรู้ 
       เจรจาต่อรอง ขั้นตอนสำคัญก่อนปิดการขาย 
       “จับเข่า ตั้งปัญหา” 
การสร้างความมั่นใจภายใต้การเจรจา 
       ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนการเจรจา 
       การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ให้พร้อมก่อนการเจรจา 
“อะไรคือความแตกต่างในขั้นตอนการเจรจา”
       องค์ประกอบภายนอกและภายในที่มีผลต่อการเจรจา
       องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดบทสรุปแห่งการเจรจา
       เจรจาแบบ WIN –WIN ชนะได้จริงหรือไม่ 
“แก้ปัญหาด้วยการเจรจาที่ตรงจุด” Paint Point and Touch Point 
       การเจรจาจะชนะต้องแสดง 3 จุดก่อนกำหนดกลยุทธ์ 
       การช่วงชิงเวลาในการเจรจาและการสรุป 
       การขจัดข้อข้องใจและการนำไปสู่การปิดการขายอย่างสมบูรณ์ 
       “ปะทะเจรจา”

รูปแบบการอบรม
การเรียนรู้แบบผู้มีประสบการณ์เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ผ่านการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop : เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย 
ผู้จัดการฝ่ายขาย

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเจรจาต่อรองNegotiationพนักงานขาย

แสดงความคิดเห็น