หลักสูตรฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมในด้านการสร้างทีมคณะกรรมการสวัสดิการ - หลักสูตร 1 วัน
(Welfare Committee Role & Accountability)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมในด้านการสร้างทีมคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee Role & Accountability)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักสูตร ผู้นำ สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานคุณภาพ

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร ผู้จัดการทีมงานขายต้องเป็นโค้ช

  งานขายและการตลาด (Sales and Marketing)   

หลักการและแนวความคิด
    บทบาทหน้าที่ของทีมคณะกรรมการสวัสดิการจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะทุกอุตสาหกรรมต้องต้องมีทั้งลูกจ้างและนายจ้าง อาจจะมีปัญหาหรือข้อพิพาทระหว่างกัน หลายองค์กรจึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการสร้างทีมคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อลดข้อขัดแย้งต่าง ๆ ต่อ นายจ้างและลูกจ้าง ดังนั้นทีมคณะกรรมการสวัสดิการ มีบทบาทในการผลักดันให้มีการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงาน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการสวัสดิการฯ
    จึงเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน และช่วยผลักดันในการลดปัญหาแรงงานสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้ถึงความหมายและความสำคัญในการเตรียมการสร้างทีมคณะกรรมการสวัสดิการ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำหลักคิด เทคนิค วิธีการอันดีงามไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกันเพื่อลดข้อขัดแย้งต่าง ๆ ต่อ นายจ้างและลูกจ้าง ได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)


รูปแบบการการอบรม (Methodology)
• การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
• การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม