หลักสูตรฝึกอบรม การเตรียมตัวสู่การทำ Digital Transformation ธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การเตรียมตัวสู่การทำ Digital Transformation ธุรกิจ

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันหลีกเลี่ยงการเผชิญกับ Digital Transformation ที่ใช้เทคโนโลยีและรูปแบบโมเดลธุรกิจแบบใหม่ๆ (Platform Business) ไปไม่ได้อย่างแน่นอน หากผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรไม่ได้เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจมหาศาล

“เราเลือก Disrupt ตัวเอง ดีกว่ารอ เป็นผู้ถูก Disrupt”

การทำ Digital Transformation เป็นเรื่องของการสร้างกรอบความคิดของบุคลากรในองค์กรที่พร้อมรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังเข้ามามีรส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่เพื่อการมีเทคโนโลยีหรือหน่วยงานด้านดิจิทัล แล้วก็จะ Transform ได้ ดังนั้นทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถ รวดเร็ว คล่องแคล่ว และว่องไว ให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

หัวใจสำคัญคือ Pain Point ของลูกค้า และการเข้าใจความต้องการเชิงลึก Consumer Insight มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ทำให้ธุรกิจต้องสร้าง Platform Business ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย โดยการเลือกใช้ Digital Technology และ Big Data ขององค์กรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

“Digital Transformation ให้ธุรกิจกลับมาเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในเรื่องของการทำ Digital Transformation ของธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเองได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีรูปแบบของ Platform Business ในการนำไปปรับเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองในการก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กรณีศึกษาต่างๆ ของธุรกิจที่ทำ Digital Transformation แล้วประสบความสำเร็จ ทำให้เกิดความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวและทีมงานให้มีกรอบความคิดในการปรับเปลี่ยนตัวเองสู่ Digital Business ขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดดิจิทัล (Digital Mindset)
      
เรียนรู้ความหมายของ คำสำคัญ (Keywords) ต่างๆ
       ผู้บริโภคเปลี่ยน องค์กรต้องปรับ
      หัวใจสำคัญ คือ Pain Point และ Customer Insight
       กรอบความคิด (Mindset) สำคัญกว่าเทคโนโลยี (Technology)
       Workshop : การเตรียมตัวสู่ Digital Transformation
การเรียนรู้ความสำคัญของ Digital Transformation
       คำนิยามของ Digital Transformation
       Disruption ส่งผลกระทบกับธุรกิจในเรื่องอะไร
       การรับมือกับ Disruptive Challenger ในรูปแบบต่างๆ
      Transform ธุรกิจ เริ่มต้นที่ความเข้าใจผู้บริโภค
       กรณีศึกษา : วิเคราะห์ธุรกิจกับการ Transform
กลยุทธ์การใช้โมเดลธุรกิจขอ Platform Business
       รูปแบบที่ 1 : Market Place
       รูปแบบที่ 2 : Advertising
       รูปแบบที่ 3 : Service Fee
       รูปแบบที่ 4 : Subscription Base
       รูปแบบที่ 5 : Ecosystem Sharing
       Workshop : กำหนดโมเดลธุรกิจ Platform Business ของตัวเอง
การใช้ Big Data และการทำ Digital Transformation ของธุรกิจ
      Big Data ขององค์กรหมายถึงอะไร?
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการทำ Digital Transformation
      คุณลักษณะขององค์กรที่ทำ Digital Transformation สำเร็จ
      สร้างระบบนิเวศใหม่ที่สร้างการมีส่วนร่วมกันในธุรกิจ
      กรณีศึกษา : การประยุกต์ใช้จากการเรียนรู้ Case Study
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ