หลักสูตรฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเทคนิค NLP - หลักสูตร 1 วัน

(Chang Yourself by NLP)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเทคนิค NLP

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการที่สำคัญของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ คือ การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองและผู้อื่นอย่างแท้จริง โดยยอมรับในความแตกต่างที่เป็นธรรมชาติ สร้างแนวความคิดที่ดีในการสื่อสารพร้อมให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จะทำให้เกิดผลลัการเรียนรู้และเข้าใจแนวความคิดของ NLP (Neuro-Lingvistic Programming) จะทำให้เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้อย่างง่ายๆสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้ทันที เพราะเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของตัวเราเอง
การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นอย่างที่เราต้องการ อย่างมีหลักการจำเป็นต้องมีการฝึกฝนเทคนิคของNLPให้เกิดความชำนาญ ซึ่งจะประกอบไปด้วยเทคนิคสำคัญๆดังนี้
       การใช้คำพูดใหม่ที่ทรงพลัง (มีประโยชน์)
       การค้นหาสมอเรือแล้วถอนออก (ปลดล็อกตัวเอง)
       การเปลี่ยนภาพตัวเองใหม่ด้วยจินตภาพ (สร้างเป้าหมาย)
       การสร้างพลังให้กับเป้าหมาย (จดจ่อ)
(เป็นต้น)
การประยุกต์ใช้ NLP ในการพัฒนาตัวเองนั้นนอกจากสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วยังสามารถพัฒนา คุณสมบัติต่างๆได้ด้วยเช่น
       สร้างแนวคิดเชิงกลยุทธ์
       การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงน
       การพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชชิ่ง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแนวความคิดของ NLP และการประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างโปรแกรมการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆด้วยเทคนิคของ NLP ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดของ NLP กับการพัฒนาคุณสมบัติต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เรียนรู้และเข้าใจแนวความคิดด้านNLP
       หลักจิตวิทยาเบื้องต้น
       กิจกรรม : สนุกกับแนวคิดเรื่อง NLP
       ความหมายของ NLP และหลักการที่เหมาะสม
       การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ
       Workshop : การเลือกใช้ NLP กับตัวเอง

หลักการพื้นฐานทั่วไปกับหลักการ NLP
       ธรรมชาติของมนุษย์
       วงจรพฤติกรรม
       การให้ความสำคัญ ณ ปัจจุบัน
       พลังของการกำหนดเป้าหมาย
       Workshop: หลักการที่คุณจะนำไปพัฒนาตัวเอง

เทคนิคทรงพลังของการใช้ NLP
       การใช้คำพูดใหม่เพิ่มพลัง
       การค้นหาสมอเรือแล้วถอนออก
       การเปลี่ยนภาพตัวเองด้วยจินตภาพ
       การสร้างพลังให้กับเป้าหมาย
       Workshop: เทคนิคที่คุณเลือกไปประยุกต์
       กิจกรรม : การใช้เทคนิค NLP กับสถานการณ์ต่างๆ

การประยุกต์ใช้ NLP กับการพัฒนาตัวเอง
       การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership)
       การสร้างแนวความคิดเชิงบวกกับสถานการณ์ (Attitude)
       การสอนแนวและจูงใจผู้อื่น (Coaching)
       Workshop: สร้างแนวความคิดของตัวเอง

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
พนักงานทั่วไป

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : NLPการพัฒนาตัวเองหลักจิตวิทยา

แสดงความคิดเห็น