หลักสูตรฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเทคนิค NLP - หลักสูตร 1 วัน

(Chang Yourself by NLP)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเทคนิค NLP

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการที่สำคัญของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ คือ การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองและผู้อื่นอย่างแท้จริง โดยยอมรับในความแตกต่างที่เป็นธรรมชาติ สร้างแนวความคิดที่ดีในการสื่อสารพร้อมให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จะทำให้เกิดผลลัการเรียนรู้และเข้าใจแนวความคิดของ NLP (Neuro-Lingvistic Programming) จะทำให้เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้อย่างง่ายๆสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้ทันที เพราะเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของตัวเราเอง
การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นอย่างที่เราต้องการ อย่างมีหลักการจำเป็นต้องมีการฝึกฝนเทคนิคของNLPให้เกิดความชำนาญ ซึ่งจะประกอบไปด้วยเทคนิคสำคัญๆดังนี้
       การใช้คำพูดใหม่ที่ทรงพลัง (มีประโยชน์)
       การค้นหาสมอเรือแล้วถอนออก (ปลดล็อกตัวเอง)
       การเปลี่ยนภาพตัวเองใหม่ด้วยจินตภาพ (สร้างเป้าหมาย)
       การสร้างพลังให้กับเป้าหมาย (จดจ่อ)
(เป็นต้น)
การประยุกต์ใช้ NLP ในการพัฒนาตัวเองนั้นนอกจากสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วยังสามารถพัฒนา คุณสมบัติต่างๆได้ด้วยเช่น
       สร้างแนวคิดเชิงกลยุทธ์
       การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงน
       การพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชชิ่ง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแนวความคิดของ NLP และการประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างโปรแกรมการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆด้วยเทคนิคของ NLP ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดของ NLP กับการพัฒนาคุณสมบัติต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เรียนรู้และเข้าใจแนวความคิดด้านNLP
       หลักจิตวิทยาเบื้องต้น
       กิจกรรม : สนุกกับแนวคิดเรื่อง NLP
       ความหมายของ NLP และหลักการที่เหมาะสม
       การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ
       Workshop : การเลือกใช้ NLP กับตัวเอง

หลักการพื้นฐานทั่วไปกับหลักการ NLP
       ธรรมชาติของมนุษย์
       วงจรพฤติกรรม
       การให้ความสำคัญ ณ ปัจจุบัน
       พลังของการกำหนดเป้าหมาย
       Workshop: หลักการที่คุณจะนำไปพัฒนาตัวเอง

เทคนิคทรงพลังของการใช้ NLP
       การใช้คำพูดใหม่เพิ่มพลัง
       การค้นหาสมอเรือแล้วถอนออก
       การเปลี่ยนภาพตัวเองด้วยจินตภาพ
       การสร้างพลังให้กับเป้าหมาย
       Workshop: เทคนิคที่คุณเลือกไปประยุกต์
       กิจกรรม : การใช้เทคนิค NLP กับสถานการณ์ต่างๆ

การประยุกต์ใช้ NLP กับการพัฒนาตัวเอง
       การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership)
       การสร้างแนวความคิดเชิงบวกกับสถานการณ์ (Attitude)
       การสอนแนวและจูงใจผู้อื่น (Coaching)
       Workshop: สร้างแนวความคิดของตัวเอง

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
พนักงานทั่วไป

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : NLPการพัฒนาตัวเองหลักจิตวิทยา

แสดงความคิดเห็น