หลักสูตรฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วย Growth Mindset - หลักสูตร 1 วัน
(Growth Mindset for Change)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วย Growth Mindset (Growth Mindset for Change)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจที่มาของ “พฤติกรรม (Behavior)” สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้ โดยการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออก แล้วเลือกใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ทำให้การเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเรื่องง่ายๆการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) สร้างการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ต่างๆได้ โดยการตระหนักรู้กรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) ของตัวเอง แล้วดำเนินการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มี Growth Mindset ในสถานการณ์นั้นๆ โดยการปรับเปลี่ยนปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เป็นกรอบความคิด (Mindset)เทคนิคการสร้าง Growth Mindset ในรูปแบบต่างๆ ช่วยทำให้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เกิดเป็นทีมเวิร์ค สามารถแก้ปัญหาและสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กร เช่น....
      การประยุกต์ใช้กับการสื่อสาร
      การใช้แก้ปัญหาต่างๆ
      การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
      การลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง และมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนตัวเองจาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset ได้ พร้อมประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีรูปแบบการปฏิบัติตัวที่แตกต่างจากเดิม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเอง สามารถเรียนรู้และเกิดความมั่นใจในการนำไปใช้ใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้หลักพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
      การเข้าใจจิตใต้สำนึกที่ส่งผลกับพฤติกรรม
      การเรียนรู้วงจรพฤติกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลง
      การปลดล๊อกเมฆ 4 ก้อน สู่การเปลี่ยนแปลง
      กิจกรรม : การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      การเป็นบุคคลเชิงรุก (Be Proactive)
      Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
      เทคนิคการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      การใช้ Growth Mindset กับการทำงาน
      กิจกรรม : การเปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset
การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับการเปลี่ยนแปลง
      การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบ
      การจัดการอารมณ์เชิงลบด้วยตัวเอง (EI)
      การเอาชนะความกลัวด้วย Growth Mindset
      การเปลี่ยนมุมมองเชิงบวกกับเหตุการณ์ (Change Focus)
      กิจกรรม : การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
เทคนิคการสร้าง Growth Mindset ในรูปแบบต่างๆ
      การสร้าง Growth Mindset กับการสื่อสาร
      การใช้ Growth Mindset กับการแก้ปัญหา
      การสร้างสมองนวัตกรรมด้วย Growth Mindset
      การลดข้อขัดแย้งด้วย Growth Mindset
      กิจกรรม : เทคนิคการใช้ Growth Mindset ใน Style ตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง