หลักสูตรฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เข้ากับยุคดิจิทัล - หลักสูตร 1 วัน
(Digital Transformation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เข้ากับยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การนำเทคโนโลยีมาใช้กับการทำงานในองค์กร เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ให้องค์กรพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรยุคดิจิทัลเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เข้ากับยุคดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างแท้จริงนั้น ประกอบไปด้วย…..


การปรับเปลี่ยนธุรกิจแบบเดิม (Traditional Business) สู่การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล (Digital Business) ให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงต้องดำเนินการให้บุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง เลือกใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กรและธุรกิจยุคดิจิทัลต่อไป สามารถสร้างแนวความคิดใหม่ๆโดยการใช้กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking)


การเลือกใช้ Application , Digital Tools , Social Network ต่างๆ ในการประยุกต์ใช้กับการทำงาน, การบริหารงาน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เป็นหัวใจสำคัญของ การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่องค์กรควรให้ความสำคัญ


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) สามารถนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางเชิงปฏิบัติการสร้างไอเดียใหม่ๆ โดยการใช้การคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) กับการทำงานโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมประสิทธิภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่าง Traditional กับ Digital ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เหมาะสมกับสถานภาพปัจจุบัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือดิจิทัล (Digital Tools) กับการทำงาน นำพาองค์กรสู่โลกยุคดิจิทัลได้อย่างชัดเจน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจธุรกิจยุคดิจิทัล
     - สนุกกับ คำสำคัญ (Keywords) สร้างแนวความคิด
     - วิวัฒนาการการเติบโตสู่ยุคดิจิทัล
     - ความแตกต่างของ Traditional Business กับ Digital Business
     - การเรียนรู้และเข้าใจ Digital Platform
     - กิจกรรม: กรณีศึกษาของธุรกิจในยุคดิจิทัล
หลักการสร้างองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Digital Organization)
     - กระบวนการปรับเปลี่ยน Traditional สู่ Digital ในองค์กร
     - Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
     - ทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรสู่ยุคดิจิทัล
     - สร้าง Ecosystem ให้เกิดขึ้นในองค์กร
     - การใช้กระบวนการ Design Thinking ในการเปลี่ยนแปลง
     - Workshop: กำหนดแนวทางสร้างองค์กรสู่ยุคดิจิทัล
กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) เชิงปฏิบัติการ
     - กำหนดกระบวนการที่ต้องการปรับปรุง (Pain Point)
     - สร้างความเข้าใจบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Empathize)
     - ระบุ Problem Statement ที่สำคัญ (Define)
     - ระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ (Ideate)
     - กิจกรรม: การใช้ Design Thinking เชิงปฏิบัติการจริง
การประยุกต์ใช้ Digital Application กับการทำงาน
     - การเลือกใช้ Application ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
     - การเลือกใช้ Digital Tools เพิ่มประสิทธิภาพ
     - การประยุกต์ใช้ Social Network กับการทำงาน
     - กิจกรรม: สร้างกระบวนการทำงานด้วย Digital Tools
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม