หลักสูตรฝึกอบรม การเป็นนักขายสินค้าอุตสาหกรรมมืออาชีพ - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม การเป็นนักขายสินค้าอุตสาหกรรมมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 หัวใจสำคัญของการเป็นนักขายสินค้าอุตสาหกรรมคือ “การสร้างกระบวนการขายอย่างครบถ้วน (Selling Process) และการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ (Sales Management System) เพราะการขายสินค้าอุตสาหกรรมมีระยะเวลาในการนำเสนอขายจนปิดการขาย (Sales Cycle) ที่ต้องใช้เวลานาน 

การเตรียมความพร้อมสำหรับการขายสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาทักษะการขาย ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนักขายสินค้าอุตสาหกรรมต้องมีความครบถ้วนทั้ง สมรรถนะ (Competency), กรอบความคิด (Mindset) และความเชี่ยวชาญในการขายสินค้า (Expertise) จึงจะสามารถแข่งขันในตลาดได้ 

การสร้างกระบวนการขายที่ดี และการนำเสนอขายให้มีคุณภาพ ควรให้ความสำคัญกับเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการขาย คือ…
       คุณลักษณะของสินค้า (Product Feature)
       ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage)
       ประโยชน์ในด้านคุณค่า (Value Benefit)
การขายที่มีคุณภาพต้องจบด้วยความสามารถในการปิดการขาย (Close the Deals) เพราะการขายที่ดี คือ ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ กระบวนการขายที่สมบูรณ์จึงเริ่มต้นที่ การนำเสนอขาย-การติดตามผลลัพธ์-ปิดการขายอย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอนการขายอย่างครบวงจร สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการขายของตัวเองได้ทันที เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการขายในเรื่องต่างๆ อย่างครบถ้วน สามารถปิดการขายได้อย่างสมบูรณ์
เพื่อฝึกฝนทักษะการขายให้ครอบคลุม Feature-Advantage-Benefit ให้กับลูกค้าแล้วดำเนินการปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในการสร้างคัมภีร์บริหารงานขาย และฝึกทักษะการขายจนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) นักขายสินค้าอุตสาหกรรม 
การเรียนรู้และเข้าใจ “กระบวนการขายสินค้าอุตสาหกรรม”
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการขายสินค้าอุตสาหกรรม 
       องค์ประกอบที่สำคัญของการขายสินค้าอุตสาหกรรม 
       กลุ่มบุคคลสำคัญที่ต้องติดต่อในโครงการ 
       คุณสมบัติของนักขายสินค้าอุตสาหกรรม 
       Workshop : กำหนดแนวทางการเป็นนักขายสินค้าอุตสาหกรรม 
การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ (Sale Management System) 
       การกำหนดเป้าหมายยอดขายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sale Target) 
       การวิเคราะห์ขนาดตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Prospect Customer Analysis) 
       การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
       การวางแผนงานขายอย่างเป็นระบบ 
       การสร้างกระบวนการขาย (Selling Process) ของตัวเอง 
       Workshop : การสร้างคัมภีร์บริหารงานขายพิชิตเป้าหมาย 
การเตรียมความพร้อมสำหรับการขายสินค้าอุตสาหกรรม 
       การเตรียมข้อมูลเรื่อง 5 รู้ที่สำคัญ 
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของสินค้า (Product Feature) 
       การค้นหาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) 
       การให้ความสำคัญที่คุณค่าและประโยชน์ (Value Benefit) 
       การนำเสนอในเรื่องที่เป็นจุดเด่นขององค์กร (Strength Point) 
       Workshop : การเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอขาย 
การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Selling Skill) 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของลูกค้า 
       เทคนิคการนำเสนอสอดคล้องกับ Feature-Advance-Benefit 
       เทคนิคการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 
       เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล 
       เทคนิคการปิดการขายอย่างมีคุณค่า 
       Role Playing : เทคนิคการนำเสนอให้สอดคล้องกับลูกค้า 

Day II : การสร้างกระบวนการขายที่สมบูรณ์ 
การพัฒนานักขายมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษา 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานขายเชิงที่ปรึกษา 
       ตารางดำเนินงานขายแต่ละประเภท 
       การเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Adaption Process) 
       การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าคาดหวังเชิงกลยุทธ์ 
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง 
การสร้างกระบวนการขาย ติดตามและปิดการขาย 
       การประเมินโอกาสทางการขาย 
       การประเมินความพร้อมในการแข่งขัน 
       การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ 
       กลยุทธ์การนำเสนอขายให้เหมาะสม 
       เทคนิคการติดตามผลของการขาย 
       กลยุทธ์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น 
       Role Playing : การสร้างกระบวนการขายครบวงจร 
การสร้างเทคนิคการปิดการขายอย่างเหนือชั้น 
       กระตุ้นสัญญาณซื้อของลูกค้าอย่างมีระบบ 
       ประเมินสถานการณ์ให้แน่ชัดด้วยข้อมูล 
       วิธีการรับมือกับการคัดค้านทุกรูปแบบ 
       การจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ 
       การปิดการขายอย่างมีเทคนิค 
       Workshop : การสร้างเทคนิคปิดการขายของตัวเอง 
กลยุทธ์การเพิ่มโอกาสในการขาย (Up-Selling & Cross Selling Strategy) 
       หลักการสำคัญในการเพิ่มยอดขาย 
       ความหมายของการเพิ่มยอดขาย (Up-Selling & Cross Selling) 
       กำหนดกลยุทธ์ทางตรง (Up-Selling Strategy) 
       กำหนดกลยุทธ์แนวข้าง (Cross Selling Strategy) 
       Workshop : กำหนดกลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยตัวเอง 
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม