หลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรภายในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Train the Trainer)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Train the Trainer)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่ดีจะเป็นต้องมีมาตรฐานมีกระบวนการถ่ายทอดส่งต่อความรู้ที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป ดังนั้นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาจึงอยู่ที่ผู้บริหาร หัวหน้างานที่จะต้องเป็น ผู้เชี่ยวชาญ สามารถที่จะฝึกสอน แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรขององค์กร ทุกระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ ทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้วางไว้ หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มความรู้ที่ถูกต้อง และพัฒนาทักษะของการเป็นวิทยากร ในการวางแผนการสอน การเตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ เทคนิคการถ่ายทอดความรู้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น รวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการของเป็นวิทยากร
2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นวิทยากรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
3. เพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคในการนำเสนอให้น่าสนใจ
4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความหมายของการเป็นวิทยากรและวิทยากรที่ดีเป็นอย่างไร
2. ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นวิทยากร
3. การเตรียมตัวสู่การเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่ดี
4. ปัญหาใหญ่ของวิทยากร
5. ทักษะและบุคลิกภาพที่จําเป็นสําหรับการเป็นวิทยากร
6. พฤติกรรมผู้เรียนที่วิทยากรต้องเรียนรู้และรับมือ
7. เทคนิคเพิ่มเติมที่วิทยากรควรใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
8. กฎต้องห้ามของการเป็นวิทยากรที่ดี
9. ฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
10. สรุป Q&A
หมายเหตุ กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ใช้การบรรยาย ให้ความรู้ในรายละเอียด เชิงทฤษฎี 25 %
ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ 30 %
กิจกรรมสันทนาการ ระหว่างการบรรยาย ในแต่ละหัวข้อ 45 %

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน, บุคลากรทุกภาคส่วน
 ทีมงานที่ต้องการการพัฒนาทีมตนเอง
 บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน
 เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม