หลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ - หลักสูตร 2 วัน
(Train the Trainer)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

“ก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่เรื่องยาก”

หลักการและเหตุผล
ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรนั้นสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะวิทยากรคือผู้ที่เป็นต้นแบบที่ดีที่ถูกต้อง ผู้ที่ให้ความรู้ที่เหมาะสมในการนำเสนอ ผู้ที่จะคอยชี้แนะปรับปรุง ผู้ที่ทำให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นทางเลือกและโอกาส ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีแผนการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างถูกต้องให้กับผู้ที่จะก้าวไปสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงในเนื้อแท้ของการเป็นวิทยากร 
ความสำเร็จของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ คือ การมีแนวความคิดที่เหมาะสมในสถานการณ์รอบด้าน การมีทัศนคติที่ดี การไม่ตกหลุมพรางของชื่อเสียง การสร้างแรงจูงใจ การลดความความกดดัน การพัฒนาความรู้ให้ก้าวทันสถานการณ์โลกอยู่เสมอ เพราะวิทยากรคือผู้ให้ ผู้ให้จึงต้องล่วงรู้ในแก่นของเนื้อหาที่สอนและล่วงรู้ในรูปแบบวิธีการฝึกอบรม ที่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมในแต่ละกลุ่ม ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นก็เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานหรือชีวิตประจำวัน 
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้เหมาะกับผู้ที่ต้องการก้าวขึ้นสู่การเป็นวิทยากร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตัวเองและทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นในการดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมด้วยการ สร้างทักษะให้เกิด ดึงจุดเด่นให้ประกาย วิเคราะห์สถานการณ์รอบด้านให้เป็น และรักที่จะให้ความรู้อย่างแท้จริง

“เมื่อพร้อมที่จะพัฒนาในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้ คำว่าวิทยากรก็พร้อมรอคุณอยู่แล้ว”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงหลักการที่ถูกต้องของการเป็นวิทยากร 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์สถานการณ์รอบด้านในการฝึกอบรม 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสอนต่างๆที่วิทยากรควรมี 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การวางแผนการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY 1
เรียนรู้ความหมายของการเป็นวิทยากร 
เรียนรู้และเข้าใจเป้าประสงค์ของผู้เข้าอบรม 
คุณสมบัติของการเป็นวิทยากร 
โมเดลของวิทยากร 
การดึงศักยภาพของวิทยากรที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน 
จิตวิทยาและการวิเคราะห์การสอนสำหรับผู้เข้าอบรมและสถานการณ์ในแต่ละรูปแบบ 
เริ่มต้นสู่การเป็นวิทยากร 
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
          กริยาท่าทางท่วงท่าต่างๆการยืน การเดิน การนั่ง สีหน้า แววตาท่าทางประกอบ
          
การแต่งกายและเครื่องประดับ 
          
การดูแลร่างกาย การดูแลผิวพรรณ การแต่งทรงผม การแต่งหน้า
          
การดูแลน้ำเสียง 
การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
          การมีทัศนคติที่ดี มองโลกในด้านบวก
          
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
          
การปรับอารมณ์และความรู้สึกภายใน เพื่อสร้างพลังต่อการเป็นวิทยากร
          
การปรับกรอบความคิดให้สอดคล้องต่องานขาย เพื่อสร้างประสิทธิผลที่ดีต่อการเป็นวิทยากร 
การออกแบบและวางแผนการจัดทำหลักสูตร 
เทคนิคเด็ดๆที่วิทยากรต้องรู้ 
ขั้นตอนการฝึกอบรมของวิทยากร 
เทคนิคและสื่อการนำเสนอของวิทยากร 
การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอของวิทยากร 
การติดตามและประเมินผล

DAY 2
Workshopฝึกปฏิบัติเดี่ยว 
          เตรียมเรื่องที่จะใช้นำฝึกอบรมเสนอผ่านสื่อสไลด์พาวเวอร์พ้อยท์ 
          
คนอื่นๆที่เหลือ ช่วยวิเคราะห์การนำเสนอฝึกอบรม
          
แต่ละคนให้คะแนนและแสดงข้อคิดเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น 
          
วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุงปรับฐานยกระดับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
          
วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมทุกระดับที่ต้องการก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม