หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มขีดความสามารถ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - หลักสูตร 2 วัน
(Empowerment and increase the efficiency of work)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มขีดความสามารถ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Empowerment and increase the efficiency of work)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
  ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจทั้งมีมากขึ้น การบริหารการจัดการย่อมที่จะต้องมีวิธีการที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาตนเอง ในด้านภาวะความเป็นผู้นำ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นปัจจัยหลัก ที่จะต้องรู้จักที่จะค้นหา รู้จักตนเองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และรวมไปถึงการวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อเป็นสูตรสำเร็จในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันไปสู่การวางแผน และการกำหนดจุดมุ่งหมายชีวิตที่จะส่งผลกระทบไปสู่การกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้อย่างชัดเจนและเกิดผลอย่างถาวร ตลอดจนเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การกำหนดตัวชี้วัด สิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่กล่าวมาข้างต้นจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผน และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้พนักงานในองค์กร ได้รับการส่งเสริมขีดจำกัดสมรรถนะ (Competency) ของพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง (Self-development) ให้เติบโตและกลายเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตนเองและองค์กรไปพร้อมกัน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่หัวหน้างานสามารถใช้ในการบริหารองค์กร เป็นรูปธรรมและทั่วถึงมากขึ้น และการพัฒนาให้สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากที่สุด

วัตถุประสงค์
สร้างแนวความคิด เทคนิค และวิธีการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการคิดแต่ละประเภทและการคิดอย่างเป็นระบบ และนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานได้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือหรือเทคนิคไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการมอบอำนาจ(Empowerment) หรือทรัพยากรให้พนักงานจนสามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายงาน เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานรวมถึงการสร้างเป้าหมายในการทำงาน
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการการกำหนดเป้าหมาย การวางแผน การกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล รวมทั้งนำเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นความแตกต่างระหว่างการคิดเพื่อแก้ปัญหากับการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำที่ดี เช่น การให้ Feedback,การรับฟังอย่างตั้งใจ (Active listening) และการตั้งคำถาม (Powerful Question)
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการตัดสินใจของตัวเองแล้วนำหลักการมาพัฒนาการตัดสินใจได้ดีขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
Session 1 : 9.00-10.30 น.
  เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพงาน
      เรียนรู้แนวคิดเรื่องความสูญเปล่าและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรและรูปแบบของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
      สร้างการตระหนักรู้ในกระบวนการทำงานของตนเอง
      คุณสมบัติของคนที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      แนวความคิด เทคนิค และวิธีการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร
      Workshop: เทคนิค และวิธีการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการงานให้เกิดประสิทธิภาพ
Break: 10.30-10.45 น.
Session 2 : 10.45-12.00 น.
  พัฒนาทักษะการคิดที่สำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน
      สำรวจแนวความคิดด้านทักษะการคิดของตัวเอง
      หลักการสำคัญของการเป็นนักคิด
      เข้าใจการทำงานของสมองที่ส่งผลต่อการคิด
      ครบเครื่องเรื่องทักษะการคิด เพื่อจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ
       Workshop: การพัฒนาทักษะการคิด
      การคิดเชิงแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking)
      การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
Lunch : 12.00-13.00 น.
Session 3 : 13.00-14.30 น.
       Workshop: การพัฒนาทักษะการคิด
      การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Thinking)
      การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การคิดเชิงบูรณการ (Integrated Thinking)
Break: 14.30-14.45 น.
Session 4: 14.45-16.00 น.
      Workshop: การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      Workshop: เทคนิคและเครื่องมือ (Tools) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน เช่น
      Brainstorming
      Mandala Art
      และอื่นๆ


วันที่ 2
Session 1 : 9.00-10.30 น.
      เรียนรู้บทบาทของผู้นำ (Leadership Role) กับการมอบหมายงานและการมอบอำนาจ (Empowerment) กับผู้ใต้บังคับบัญชา
      เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานรวมถึงการสร้างเป้าหมายในการทำงาน
      ขั้นตอนในการมอบหมายอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
      รูปแบบลักษณะของพนักงานในองค์กรและเทคนิคการมอบหมายงานให้เหมาะกับลักษณะผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วย คน 4 ทิศ จริต 6 แบบ
       Workshop: วิเคราะห์ลักษณะของพนักงานในองค์กร ด้วย คน 4 ทิศ จริต 6 แบบBrea: 10.30-10.45 น.
Break : 10.30-10.45 น.
Session 2: 10.45-12.00 น.
      ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำที่ดี เช่น การให้ Feedback,การรับฟังอย่างตั้งใจ (Active listening)
      การประยุกต์ใช้หลักการ Constructive feedback ในการพัฒนาการทำงาน ปรับปรุงข้อผิดพลาด และแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน
      เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ (Constructive feedback) 
       Workshop: การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
Lunch: 12.00-13.00 น.
Session 3: 13.00-14.30 น.
      เทคนิคการตั้งคำถาม (Powerful Question) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
      Workshop: Question Map
      เทคนิคการกำหนดมาตรฐานการทำงานในแต่ละวันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุตามเป้าหมาย
Break: 14.30-14.45 น.
Session 4: 14.45-16.00 น.
      ทำงานอย่างไรให้ได้ผล และใจเป็นสุข ด้วยศาสตร์ NLP (NLP : Neuro Linguistic Programming ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนา โดย Master Richard Bandler และ Dr.John Grinder)
      วางแผน ลดความเครียด เพิ่มคุณภาพชีวิต ด้วย Workshop: ตารางการวางแผนชีวิต (Life & Work Succession Plan)
    แลกเปลี่ยนประสบการณ์ "การเพิ่มขีดความสามารถ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" และ ถาม-ตอบ (Q&A)ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
   1. ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักรู้ในความสำคัญของเวลาในชีวิตและรู้เท่าทันการใช้เวลาของตนเอง
   2. ผู้เข้าอบรมมีความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ในการเพิ่มเวลาในชีวิตให้มากขึ้น มีแนวทางในการลดความสูญเสียเรื่องเวลา มีเป้าหมายและมีวินัยในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
   3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเวลา มีความสามารถในการจัดอันดับความสำคัญในการทำงาน และมีทักษะในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล
   4. มีความแน่วแน่ ตั้งใจในการทำงาน มีสมาธิจนสามารถจดจ่อกับการทำงานถึงแม้จะเจอกับสิ่งรบกวน จนสามารถสร้าง Productivity ในการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น
   5. จัดลำดับความสำคัญของงานได้ (Prioritize tasks at work) เช่น ทำงานที่สำคัญและเร่งด่วนก่อนและไม่สูญเสียเวลาในการทำงานไปอย่างเปล่าประโยชน์
   6. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อการบริหารงานและบริหารเวลาในการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

รูปแบบการอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้
   1. เรียนรู้ด้วยศาสตร์บูรณาการ (Integral Learning)
   2. การเรียนรู้แบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique
   3. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)
   4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
   5. เรียนรู้ด้วยกิจกรรม (Activity Based Learning) ที่ออกแบบให้ได้ฝึกทักษะ และแนวคิด ร่วมกันระหว่างผู้เรียน
   6. สื่อมัลติมีเดีย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม