หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“สร้างแบรนด์สินค้าให้น่าจดจำ ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณค่า”

หลักการและเหตุผล
บรรจุภัณฑ์ถือเป็นปราการด่านแรกที่ผู้บริโภคจะมองเห็น เมื่อผู้บริโภคเห็นบรรจุภัณฑ์แล้วเกิดความประทับใจ สะดุดตาในทุกองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ ก็สามารถที่จะโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและต้องการที่จะรับรู้ข้อมูลต่างๆของตัวสินค้านั้นๆให้มากขึ้น บรรจุภัณฑ์จึงถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด อีกทางหนึ่งที่ผู้ผลิตจะสามารถสร้างบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจอยากเข้ามาหยิบบรรจุภัณฑ์พิจารณารูปลักณ์ และรายละเอียดของตัวสินค้ารวมไปด้วย จนทำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในตัวสินค้านั้นโดยไม่รู้ตัว (First Impression) 
ดังนั้น เราจึงต้องเรียนรู้ความสำคัญของการทำบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดที่มีผู้บริโภคเป็นผู้เลือก บรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นจะช่วยเพิ่มมูลค่าห้กับตัวสินค้าและองค์กร ช่วยเพิ่มยอดขาย ผู้บริโภคเองก็อยากเก็บบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นไว้เพราะภาพลักษณ์ที่สวยงาม เป็นการโฆษณาสินค้าได้ในระยะยาว เพราะเมื่อผู้บริโภคหยิบบรรจุภัณฑ์นั้นขึ้นมาเมื่อใด ก็จะเห็นว่าสินค้านั้นเป็นแบรนด์อะไร สร้างการจดจำแบรนด์ให้กับผู้บริโภคโดยไม่รู้ตัว 
ผู้ที่สนใจทั่วไปจะได้เรียนรู้จุดสำคัญต่างๆในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่ออกมาเหมาะสมกับตัวสินค้า และยังเป็นการโฆษณาสร้างแบรนด์ให้กับตัวสินค้าและองค์กรได้ในระยะยาว

“วางระบบบริหารผลงานให้สัมฤทธิ์ จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ด้วย PMS”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อตัวสินค้า 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงการเพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เรียนรู้การตลาดในยุคปัจจุบัน 
 บรรจุภัณฑ์มีผลอย่างไรต่อตัวสินค้า 
 ภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์มีผลอย่างไรต่อองค์กร 
 มูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นได้ด้วยบรรจุภัณฑ์ 
 บรรจุภัณฑ์ที่สร้างจุดเด่นสะดุดตาให้กับตัวสินค้า 
  เรียนรู้ความหมายของ อย. และ จีเอ็มพี 
  Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
          จินตนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับตัวสินค้า
          แต่ละกลุ่มให้คะแนนและแสดงข้อคิดเห็น 
          วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้

 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
          กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
          รูปทรงของตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 
          การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใน
          การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายนอก
          ฉลาก ข้อความ ตัวอักษร รูปภาพประกอบ
          การใช้สีกับจิตวิทยาต่อผู้บริโภค
          วัสดุของบรรจุภัณฑ์ 
          บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้บริโภคแต่ละวัย 
          บรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถเก็บไว้ใช้งานต่อได้

 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์ 
 ระบบการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 
 การติดต่อว่าจ้างออกแบบ/พิมพ์บรรจุภัณฑ์ 
 วงจรแผนการตลาดสู่กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ 
การติดตาม การปรับปรุง การตอบจากผู้บริโภค 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
           ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับตัวสินค้า
           แต่ละกลุ่มให้คะแนนและแสดงข้อคิดเห็น
           วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง
           วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้

 สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด) 
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง)
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ทุกระดับ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม