หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มคุณภาพบริการเหนือกว่าความเป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
(Lift up service to beyond excellence)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มคุณภาพบริการเหนือกว่าความเป็นเลิศ (Lift up service to beyond excellence)

อ. กชพรรณ พุทธประสาทพร

(วิทยากรด้านงานบริการ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร โค้ชจุดแข็งและภาพลักษณ์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
      ในยุค Disruption ที่ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในหลากหลายธุรกิจ และเข้ามาแทนที่สิ่งต่างๆ รวมถึงธุรกิจการให้บริการ ทำให้ผลจากการปฏิบัติงานด้วยกำลังคนเป็นหลักจึงอาจค่อยๆถูกกลืนหายด้วยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ ทั้งนี้เป็นมุมมองที่ดีหากธุรกิจ สามารถนำแหล่งทรัพยากรทั้งสองแหล่ง พร้อมด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมมาร่วมผสมผสานให้เกิดการบริการที่เหนือยิ่งกว่าความเป็นเลิศเพื่อประโยชน์สูงสุดในการส่งมอบบริการแก่ลูกค้า
      หลักสูตรนี้นอกจากถูกออกแบบมาเพื่อเน้นย้ำมุมมองว่านอกเหนือจากพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศแล้ว การเพิ่มทักษะของหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้มีส่วนร่วมการปฏิบัติการ ในการวิเคราะห์หากลยุทธ์ที่สำคัญยิ่ง เพื่อลดจุดอ่อน ขยายจุดแข็ง การเข้าใจและเข้าถึงในเชิงลึกถึงสิ่งที่ลูกค้ามองหาแต่ผู้ให้บริการอาจคาดไม่ถึง รวมถึงกลยุทธ์ครองใจลูกค้าปัจจุบัน และสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ให้ธุรกิจ ซึ่งกลยุทธ์ดังที่ได้กล่าวมาเป็นอีกส่วนหลักสำคัญของหัวใจการบริการ เพื่อพัฒนาการบริการให้เหนือกว่าความเป็นเลิศ และเป็นที่ปรารถนาของลูกค้า

ประโยชน์และผลลัพธ์จากการสัมมนา
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและหลักการในการบริการเหนือความเป็นเลิศ
2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจ และองค์กร
3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจและเข้าถึงประเภทลูกค้า เพื่อครองใจฐานลูกค้าปัจจุบัน และโอกาสเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่
4. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อารมณ์ของลูกค้า
5. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อนำเสนอ และพัฒนาการบริการให้เหนือกว่าความเป็นเลิศ
6. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ เพื่อพัฒนาการบริการในส่วนองค์กรได้จริง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 ความหมายของการบริการที่โดดเด่นเหนือความเป็นเลิศ
ความต่างระหว่าง การบริการตามมาตรฐาน และการบริการที่โดดเด่น
ทำไมการบริการที่โดดเด่น จึงสำคัญ
กรอบความคิดด้านงานบริการ
พฤติกรรมด้านบริการที่ส่งผลต่อองค์กร
พฤติกรรม ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
เข้าใจรูปแบบลูกค้าประเภทต่างๆ
เข้าใจความคาดหวัง ความพอใจของลูกค้า
สร้างทัศนคติเชิงบวก พัฒนาแนวคิด นำสู่การบริการที่โดดเด่น
ครองใจลูกค้าด้วยการอ่านและเข้าใจอารมณ์
ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ส่งมอบบริการในยุคปัจจุบัน
ฝึกทักษะที่จำเป็นผ่านโมเดล "CREATE"
ไขรหัสลับการบริการเหนือความเป็นเลิศด้วย Design service
กิจกรรม: วิเคราะห์รูปแบบบริการ และออกแบบบริการใหม่ เพื่อต่อยอดสู่การบริการเหนือความเป็นเลิศ เพื่อสร้างความประทับใจสูงสุด

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 บรรยาย แนะนำควบคู่กับกรุ๊ปโค้ชชิ่ง โดยเน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรม การตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ ตัวอย่าง กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษา (Case study) และ การนำเสนอ (Present)
วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching ด้วยวิธีการถามตอบและค้นหาคาตอบร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เรียน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร
1. ผู้จัดการ หรือผู้ที่มีบทบาทวางแผน และพัฒนาการบริการ
2. หัวหน้างานที่ต้องบริหารและนำทีมไปสู่ความสำเร็จในการบริการที่โดดเด่น
3. พนักงานระดับปฏิบัติการผู้มีหน้าที่ส่งมอบการบริการเพื่อความเป็นเลิศ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม