หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อผลลัพธ์ และประสิทธิภาพในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Management Skill for Working Efficiency)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อผลลัพธ์ และประสิทธิภาพในการทำงาน (Management Skill for Working Efficiency)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กระบวนการทำงานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทำให้มีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถส่งผลได้ทุกระดับเช่น เกิดความล่าช้าในการผลิต การส่งมอบไปจนถึงการสูญเสียค่าใช้จ่ายและงบประมาณ เพื่อจัดการปัญหานั้นๆ ซึ่งบุคลากรขององค์กรนั้นๆ ถือเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก หรือเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน เหล่านี้ล้วนต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะทางด้านการบริหารและการจัดการต่างๆเป็นอย่างมาก ดังนั้นทักษะการบริหารในหลายๆด้านจึงมีความจำเป็นกับผู้ที่ทำงานในทุกระดับ ไม่ได้ยกเว้นเฉพาะระดับผู้บริหารเท่านั้น แต่ระดับปฏิบัติการก็มีความจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะทางด้านบริหารเช่นกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ในการฝึกฝนการวิเคราะห์ การประเมิน การกำหนดและการคัดเลือกวิธีการบริหารจัดการที่เป็น Style และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้ด้วยตัวเอง พร้อมที่จะกลับไปเผชิญกับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเต็มที่ 
เพื่อทำให้ผู้บริหารแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้กับประสบการณ์ของตัวเองถึงความเหมือน และความแตกต่างของทักษะการบริหารจัดการในแต่ละด้าน ทาให้ผู้บริหารสามารถเลือกหยิบเรื่องที่ชอบ เชื่อ และคิดว่าใช่ ของตัวเอง นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการสำหรับการทำงานพอสังเขป
       การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
       การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       การบริหารจัดการควบคุมคุณภาพ (Quality Management)
       การบริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
       การบริหารจัดการฐานข้อมูล (Data Management)
       Workshop: สรุปความเหมือนและความแตกต่างพอสังเขป
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ 
       คุณเลือกใช้การบริหารจัดการในงานของคุณอย่างไร?
       คุณบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างไร? 
       คุณพัฒนางานที่ทำอยู่ด้วยการบริหารจัดการเรื่องใดบ้าง? 
       คุณมุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องใดมากที่สุด? 
       Workshop: การเลือกการบริหารจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ 
ทักษะการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
       องค์ประกอบสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
       เครื่องมือสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
       เทคนิคการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ 
       การสร้างกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ 
       Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง 
ทักษะการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       หัวใจสาคัญของการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
       กระบวนการการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
       เทคนิคการจัดการผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธ์ผล
       Workshop : ทดลองประยุกต์ใช้ KPI และ BSC กับงานหรือโครงการที่รับผิดชอบอยู่ 
ทักษะการบริหารควบคุมคุณภาพ (Quality Management)
       การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เช่น 5ส , 7 QC Tools
       เครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือนั้นๆ
       การนำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
       Workshop : ทดลองใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพต่างๆกับงานที่รับผิดชอบอยู่ 
การบริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
       ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการ Supply Chain 
       กระบวนการหลักของ Supply Chain
       คุณบริหาร Supply Chain ของคุณอย่างไร?
       หลักการบริหารงาน Supply Chain เบื้องต้นเพื่อการส่งมอบสินค้าที่ดีขึ้น
       Workshop : อธิบายปัญหาและสาเหตุในSupply Chain ที่เผชิญอยู่และแนวทางจัดการ
การบริหารจัดการระบบข้อมูล (Data Management) 
       ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       คุณพัฒนาระบบข้อมูลที่มีอยู่ของคุณอย่างไรบ้าง ?
       วิธีการจัดการข้อมูลที่ดี
       งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแฟ้มข้อมูล
       Workshop : อธิบายปัญหาเกี่ยวกับระบบข้อมูลที่เกิดขึ้นและแนวทางจัดการ


แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ระดับผู้จัดการ
หัวหน้างานทุกระดับ
Line Leader
พนักงานทั่วไป

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม