หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มทักษะในการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพงาน - หลักสูตร 1 วัน

(Adding skills to work to improve the quality of work)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การเพิ่มทักษะในการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        สินค้าหรือบริการที่ดีมีคุณภาพเกิดจากกระบวนการผลิตหรือบริการที่มีประสิทธิภาพ และกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเริ่มจากพนักงานผู้ปฏิบัติงานนั้นมีการเพิ่มทักษะในการทำงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพในการปฏิบัติงานนี้เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานฝันอยากให้เกิดขึ้นกับพนักงานของตน เพราะถ้าบริษัทใดมีพนักงานที่มีการเพิ่มทักษะในการทำงาน สินค้าหรือบริการที่ได้นั้นก็จะมีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Need and Satisfactions)

วัตถุประสงค์
        เพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานและทักษะการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การที่ผู้ปฏิบัติงานมีการรับรู้ถึงผลกระทบที่ได้จากการปฏิบัติงานหรือมีสติรู้ว่าขณะปฏิบัติงานนั้น ต้องให้ ความสำคัญกับคุณภาพอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำให้สินค้าหรือบริการที่ได้มีคุณภาพ หรือได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดเอาไว้ ประโยชน์ที่ได้จากการที่พนักงานมีทักษะการทำงานที่เพิ่มขึ้น คือ ปริมาณของเสีย (Defect) การแก้ไขงาน (Rework) หรือการหยุดรองาน (Delay) ลดน้อยลงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือเครื่องจักรสูงขึ้น องค์ประกอบที่สำคัญของการเพิ่มทักษะในการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพงาน ได้แก่
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
        เนื้อหาหลักสูตรในการอบรมประกอบด้วย แนวทางในการปฏิบัติที่เป็นที่นิยมเพื่อบรรลุถึงความสามารถของกระบวนการแก้ไขปัญหาและการเพิ่มทักษะงานโดย การประยุกต์ใช้มีเครื่องมือดังต่อไปนี้
        1. แนวคิดเชิงคุณภาพ QC Concept หลักการและแนวคิดด้านเกี่ยวกับ “คุณภาพ” คืออะไร?
        2. หลักของลูกค้าภายใน / ลูกค้าภายนอก
        3. ต้นทุนแห่งคุณภาพ Cost Of Quality ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “คุณภาพ” และ “มาตรฐาน”
        4. การวิเคราะห์ปัญหาตามหลักของ QC 7 Tools
        5. เทคนิคการปรับปรุงงานตามหลักของไคเซ็น
        6. เทคนิคการเพิ่มทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดีเพื่อการควบคุมงานให้เกิดประสิทธิภาพ
            อบรม สัมมนา เก่งการบริหารงาน
            อบรม สัมมนา เก่งเรียนรู้บริหารคน
            อบรม สัมมนา เก่งการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
        7. เทคนิคการนำเสนอผลงานบริหารคุณภาพ
        8. การเพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีม และ มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
            อบรม สัมมนา สร้างความชัดเจนในคุณค่าของตนเองและทีมงาน
            อบรม สัมมนา ตั้งเป้าหมายทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จขององค์กร
            อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างสัมพันธภาพในการทำงาน (Maslow is Theory of Need Gratification)
        9. การเพิ่มทักษะด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
        10. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)

รูปแบบการการอบรม
การอบรมเป็นการบรรยายประกอบกับการฝึกปฏิบัติ พร้อมมีการจัดกิจกรรม ตลอดจนมีการ Feed Back จากผู้เข้าอบรม  
การถาม-ตอบ ตลอดทั้งหลักสูตร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการทำงานการเพิ่มคุณภาพงานการสร้างความพึงพอใจ

แสดงความคิดเห็น