หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจกรรม - หลักสูตร 1 วัน
(Efficience Working by Active Learning)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Specialist / หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจกรรม (Efficience Working by Active Learning)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Specialist

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (PDCA) เป็นกระบวนการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดี เพราะปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากรอให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาแล้วค่อยมาดำเนินการแก้ไขอาจไม่ทันท่วงที การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวเอง และทีมงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากให้ได้คุณภาพ ลดความสูญเปล่า สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจได้


การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Active Learning) ทำให้ได้แนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ในการพัฒนาการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ร่วมกันเป็นทีม สามารถประยุกต์ใช้กับบทบาทหน้าที่ต่างๆได้ เช่น....
    สร้างแนวทางปฏิบัติใหม่ด้วยการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking)


    การใช้หมาก 6 ใบ (Six Thinking Hats) สร้าง New Solution    การใช้เทคนิค NLP พัฒนามุมมองและทำงานเชิงรุกพิชิตเป้าหมายวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในการให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง สร้างแนวทางปฏิบัติงานใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันในการใช้กระบวนการ Design Thinking ในการออกแบบแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้กรอบความคิดที่แตกต่างกันของหมวก 6 ใบ ในการระดมสมอง พิชิตเป้าหมาย เปลี่ยนปัญหา/อุปสรรคเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนออกแบบการทำงานของตัวเองและทีมงานเป็นการทำงานเชิงรุก (Proactive Working) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ทันที


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง
       หลักคิดในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (PDCA)
       การตระหนักรู้เรื่องของคุณภาพ (Quality Awareness)
       หลักการบริหารงานแบบลีน (Lean Management)
       ความสูญเปล่า 7 ประการของการทำงาน (7 Waster)
       Workshop : กำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สร้างแนวทางปฏิบัติใหม่ด้วยการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
       การประเมินความต้องการของลูกค้าภายใน (Empathize)
       กำหนดประเด็นที่เป็นปัญหาที่สำคัญ (Define)
       การสร้างแนวทางใหม่ๆ ที่หลากหลาย (Ideate)
       การออกแบบแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสม (Prototype)
       การทดสอบและนำไปปฏิบัติจริง (Test)
       กิจกรรม : ดำเนินการจับกลุ่มด้วย Design Thinking
การระดมสมองค้นหา New Solution ด้วย Six Thinking Hats
       หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
       ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
       สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
       ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
       กิจกรรม : การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบ สร้าง New Solution
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกด้วยเทคนิค NLP
       หลักการสำคัญของ NLP (Neuro Linguistic Programming)
       เทคนิคการปลดล๊อกข้อจำกัด (Unleash Your Potential)
       เทคนิคสร้างเป้าหมายความสำเร็จ (Ultimate Success Formula)
       เทคนิคการเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ (Reframing)
       Role Playing : การทำงานเชิงรุกด้วยเทคนิค NLP
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร