หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจกรรม - หลักสูตร 1 วัน
(Efficience Working by Active Learning)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Specialist / หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจกรรม (Efficience Working by Active Learning)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Specialist

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (PDCA) เป็นกระบวนการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดี เพราะปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากรอให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาแล้วค่อยมาดำเนินการแก้ไขอาจไม่ทันท่วงที การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวเอง และทีมงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากให้ได้คุณภาพ ลดความสูญเปล่า สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจได้


การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Active Learning) ทำให้ได้แนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ในการพัฒนาการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ร่วมกันเป็นทีม สามารถประยุกต์ใช้กับบทบาทหน้าที่ต่างๆได้ เช่น....
    สร้างแนวทางปฏิบัติใหม่ด้วยการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking)


    การใช้หมาก 6 ใบ (Six Thinking Hats) สร้าง New Solution    การใช้เทคนิค NLP พัฒนามุมมองและทำงานเชิงรุกพิชิตเป้าหมายวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในการให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง สร้างแนวทางปฏิบัติงานใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันในการใช้กระบวนการ Design Thinking ในการออกแบบแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้กรอบความคิดที่แตกต่างกันของหมวก 6 ใบ ในการระดมสมอง พิชิตเป้าหมาย เปลี่ยนปัญหา/อุปสรรคเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนออกแบบการทำงานของตัวเองและทีมงานเป็นการทำงานเชิงรุก (Proactive Working) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ทันที


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง
       หลักคิดในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (PDCA)
       การตระหนักรู้เรื่องของคุณภาพ (Quality Awareness)
       หลักการบริหารงานแบบลีน (Lean Management)
       ความสูญเปล่า 7 ประการของการทำงาน (7 Waster)
       Workshop : กำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สร้างแนวทางปฏิบัติใหม่ด้วยการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
       การประเมินความต้องการของลูกค้าภายใน (Empathize)
       กำหนดประเด็นที่เป็นปัญหาที่สำคัญ (Define)
       การสร้างแนวทางใหม่ๆ ที่หลากหลาย (Ideate)
       การออกแบบแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสม (Prototype)
       การทดสอบและนำไปปฏิบัติจริง (Test)
       กิจกรรม : ดำเนินการจับกลุ่มด้วย Design Thinking
การระดมสมองค้นหา New Solution ด้วย Six Thinking Hats
       หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
       ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
       สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
       ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
       กิจกรรม : การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบ สร้าง New Solution
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกด้วยเทคนิค NLP
       หลักการสำคัญของ NLP (Neuro Linguistic Programming)
       เทคนิคการปลดล๊อกข้อจำกัด (Unleash Your Potential)
       เทคนิคสร้างเป้าหมายความสำเร็จ (Ultimate Success Formula)
       เทคนิคการเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ (Reframing)
       Role Playing : การทำงานเชิงรุกด้วยเทคนิค NLP
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ