หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย WI and A3 Report - หลักสูตร 1 วัน
(Efficiency working with WI & A3 Report)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย WI and A3 Report (Efficiency working with WI & A3 Report)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ที่ดี มีมาตรฐาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้มากขึ้น เพราะพนักงานสามารถปรับแนวทางการปฏิบัติในการทำงานได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนที่กำหนด ลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น เพราะ WI เป็นเอกสารตามมาตรฐานสากล (ISO) อย่างหนึ่ง ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

“WI (Work Instruction) เป็นขั้นตอนปฏิบัติงานตามมาตรฐาน”

การใช้ A3 Report ในการรายงานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเทียบกับเป้าหมาย เพื่อให้รู้สาเหตุของปัญหาและแนวทางปฏิบัติใหม่ๆภายในเอกสาร 1 ใบ (A3) ทำให้สามารถประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน เป็นกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management) ทำให้มีการปรับปรุงคุณภาพของงานและแนวทางปฏิบัติที่ดีมากยิ่งขึ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง (PDCA) โดยการปฏิบัติตาม WI อย่างครบถ้วน และประเมินผลลัพธ์พร้อมรายงานด้วย A3 Report ก็จะทำให้หัวหน้างานสามารถให้ความช่วยเหลือและแก้ไขแนวทางปฏิบัติงานให้ทีมงานได้ทันที พร้อมกับมีกระบวนการติดตามงานด้วยเทคโนโลยี เช่น Office 365 ประกอบในการทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ WI ในการปฏิบัติงานและทำให้ทีมงานปฏิบัติตาม WI ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้เรื่องคุณภาพการทำงานและมีการประเมินคุณภาพของงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาความเหมาะสมของ WT ต่อไป
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติงาน และบริหารงานด้วย A3 Report ในการประเมิน วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางแก้ไข โดยอย่างครบถ้วนด้วยกระดาษ A3 เพียง 1 ใบ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI)
      อบรม สัมมนา ความหมายของคู่มือการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบที่สำคัญของคู่มือการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา การเขียน Flowchart เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญกับมาตรฐานการทำงาน (ISO)
      อบรม สัมมนา Workshop : การออกแบบขั้นตอนปฏิบัติงานของตัวเอง
การสร้างกรอบความคิดการจัดการคุณภาพการทำงาน
      อบรม สัมมนา นิยาม ความหมายเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
      อบรม สัมมนา การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
      อบรม สัมมนา การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)
      อบรม สัมมนา การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้างกระบวนการจัดการคุณภาพของตัวเอง
เทคนิคการใช้ A3 Report ในการบริหารการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญในการใช้ A3 Report ในการทำงาน
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดแบบ A3 Report
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้าง A3 Report ที่มีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ของการใช้ A3 Report
      อบรม สัมมนา Workshop : การจัดทำ A3 Report ของตัวเอง
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย WI และ A3 Report
      อบรม สัมมนา หลักการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนวัตกรรม
      อบรม สัมมนา เทคนิคการปรับ WI เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
      อบรม สัมมนา การใช้ A3 Report เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ
      อบรม สัมมนา การพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้วยเทคโนโลยี Office 365
      อบรม สัมมนา Workshop : การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร