หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Quality Awareness & Improvement Working)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพในการทำงาน (Quality Awareness & Improvement Working)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 การสร้างงานที่มีคุณภาพด้วยการตระหนักรู้เรื่องคุณภาพ (Quality Awareness) อยู่ตลอดเวลา ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานได้ โดยการให้ความสำคัญตลอด ทั้งกระบวนการ ลดความสูญเสีย ป้องกันความผิดพลาด ได้งานที่มีคุณภาพ
การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำงาน (7QC Tools) ทำให้สามารถปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงาน ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยการใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริง แทนการใช้ความรู้สึกในการแก้ปัญหา ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

การบริหารการทำงานแบบลีน (Lean Management) ทำให้ลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการทำงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ลดต้นทุนด้านต่างๆ ช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร

การทำงานร่วมกันระหว่างหัวหน้าและลูกน้องที่ดี ต้องมีการสื่อสาร ประสานงานซึ่งกันและกัน พร้อมกับการขอคำปรึกษาและให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค เราเรียกแนวทางการสื่อสารแบบญี่ปุ่นว่า Ho-Ren-So

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้แนวทางในการสร้างคุณภาพการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตลอดทั้งกระบวนการ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ 7QC Tools ในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการบริหารงานแบบลีน โดยใช้ 7 wastes เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสื่อสาร ประสานงานแบบ Ho-Ren-So เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

 การบริหารจัดการงานอย่างมีคุณภาพ (Quality Management)
    คำถามสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับ "คุณภาพ"
    นิยาม ความหมาย เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
    การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
    การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)
    การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
    Workshop I : สร้างกระบวนจัดการคุณภาพของตัวเอง
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 7QC Tools ในการแก้ปัญหา
    ความหมายของ 7QC Tools
    หลักการของการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
    การอ่านวิเคราะห์ข้อมูลจาก 7QC Tools
    การประยุกต์ใช้ 7QC Tools ในการแก้ปัญหา
    Workshop II : การแก้ปัญหาด้วย 7QC Tools
การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย 7 Wastes อย่างต่อเนื่อง
    ความหมายของการทำงานแบบ Lean
    องค์ประกอบสำคัญของ 7 Wastes
    หลักการกำจัดความสูญเปล่า (Muda Mura Muri)
    การประยุกต์ใช้ 7 Wastes เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
    Workshop III : กำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพด้วย 7 Wastes
การสื่อสาร ประสานงาน ปรึกษาแบบ Ho-Ren-So อย่างมีคุณภาพ
    หลักการสื่อสาร ประสานงานในสไตล์ญี่ปุ่น (Ho-Ren-So)
    เทคนิคการรายงานให้ชัดเจน (Ho)
    เทคนิคการประสานงานที่ดี (Ren)
    เทคนิคการปรึกษาให้ได้งาน (So)
    Role Playing : การสื่อสารในรูปแบบ Ho-Ren-So
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง