หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Quality Awareness & Improvement Working)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพในการทำงาน (Quality Awareness & Improvement Working)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 การสร้างงานที่มีคุณภาพด้วยการตระหนักรู้เรื่องคุณภาพ (Quality Awareness) อยู่ตลอดเวลา ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานได้ โดยการให้ความสำคัญตลอด ทั้งกระบวนการ ลดความสูญเสีย ป้องกันความผิดพลาด ได้งานที่มีคุณภาพ
การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำงาน (7QC Tools) ทำให้สามารถปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงาน ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยการใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริง แทนการใช้ความรู้สึกในการแก้ปัญหา ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

การบริหารการทำงานแบบลีน (Lean Management) ทำให้ลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการทำงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ลดต้นทุนด้านต่างๆ ช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร

การทำงานร่วมกันระหว่างหัวหน้าและลูกน้องที่ดี ต้องมีการสื่อสาร ประสานงานซึ่งกันและกัน พร้อมกับการขอคำปรึกษาและให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค เราเรียกแนวทางการสื่อสารแบบญี่ปุ่นว่า Ho-Ren-So

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้แนวทางในการสร้างคุณภาพการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตลอดทั้งกระบวนการ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ 7QC Tools ในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการบริหารงานแบบลีน โดยใช้ 7 wastes เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสื่อสาร ประสานงานแบบ Ho-Ren-So เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

 การบริหารจัดการงานอย่างมีคุณภาพ (Quality Management)
    คำถามสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับ "คุณภาพ"
    นิยาม ความหมาย เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
    การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
    การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)
    การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
    Workshop I : สร้างกระบวนจัดการคุณภาพของตัวเอง
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 7QC Tools ในการแก้ปัญหา
    ความหมายของ 7QC Tools
    หลักการของการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
    การอ่านวิเคราะห์ข้อมูลจาก 7QC Tools
    การประยุกต์ใช้ 7QC Tools ในการแก้ปัญหา
    Workshop II : การแก้ปัญหาด้วย 7QC Tools
การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย 7 Wastes อย่างต่อเนื่อง
    ความหมายของการทำงานแบบ Lean
    องค์ประกอบสำคัญของ 7 Wastes
    หลักการกำจัดความสูญเปล่า (Muda Mura Muri)
    การประยุกต์ใช้ 7 Wastes เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
    Workshop III : กำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพด้วย 7 Wastes
การสื่อสาร ประสานงาน ปรึกษาแบบ Ho-Ren-So อย่างมีคุณภาพ
    หลักการสื่อสาร ประสานงานในสไตล์ญี่ปุ่น (Ho-Ren-So)
    เทคนิคการรายงานให้ชัดเจน (Ho)
    เทคนิคการประสานงานที่ดี (Ren)
    เทคนิคการปรึกษาให้ได้งาน (So)
    Role Playing : การสื่อสารในรูปแบบ Ho-Ren-So
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร