หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5Q - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Working by 5Q)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5Q

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จนั้น มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณา การทำงานให้บรรลุเป้าหมายก็เช่นเดียวกัน ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอต่อการพิชิตเป้าหมาย การพัฒนาระดับ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการทำงานหรือไม่
การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (5Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง โดยการทำให้บุคลากรมี 5Q ที่สูงขึ้น เช่น
       IQ : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด
       EQ : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
       AQ : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย
       OQ : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า
       SQ : การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี
การประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ต่างๆ กับเป้าหมายหรืองานที่ได้รับ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้บุคลากรสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเอง และมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้าง รวมถึงการเป็นบุคลากรที่มีจิตใจที่ดีขององค์กร จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน 
การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง จะทำให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้หัวใจแนวทางการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ เพื่อเอาชนะข้อจำกัดที่เป็นอยู่แล้ว ก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ 5Q กับการทำงานและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ แล้วสามารถนำวิธีการใหม่ๆ ของตัวเองมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นอัตโนมัติ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ 5Q ของตัวเอง
       แบบทดสอบความคิดความรู้สึกกับสถานการณ์ต่างๆ
       แนวทางจัดการปัญหาประเภทต่างๆ
       ความหมายและแก่นสำคัญของ 5Q
       Workshop: คุณมี 5Q ระดับไหน?

การเรียนรู้และทำความเข้าใจ 5Q ของตัวเอง
       สนุกกับการใช้ IQ แก้ปัญหาต่างๆ
       การพัฒนาให้ตัวเองมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
       การกำหนดแนวทางเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค (AQ)
       การแสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ (OQ)
       การพัฒนาตัวเองด้านจิตใจ (SQ)
       Workshop: กำหนดแนวทางพัฒนา 5Q ของตัวเอง

เทคนิคการใช้ 5Q กับสถานการณ์ต่างๆ
       การเผชิญกับเป้าหมายที่ยากและไม่เคยทำ
       ความเครียด ความกังวล ความกลัวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
       ความรู้สึกเชิงลบกับสภาพแวดล้อม
       การเผชิญกับปัญหา/อุปสรรคที่ต้องการของทีมเวิร์ค
       การเกิดวิกฤตและความผิดพลาดกับความรับผิดชอบ
       Role Playing: เทคนิคการใช้ 5Q พิชิตเป้าหมาย

การประยุกต์ใช้ 5Q กับการดำเนินชีวิต
       การประยุกต์ใช้กับการทำงาน
       การประยุกต์ใช้กับทีมงาน
       การประยุกต์ใช้กับเป้าหมาย
       การประยุกต์ใช้กับครอบครัว
       การประยุกต์ใช้กับสังคม
       Workshop: แนวทางการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง

การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยทำให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที 
เนื้อหาของหลักสูตรถูกถ่ายทอดหลากหลายวิธี เช่น
       การบรรยาย : ทำให้เห็นภาพ และ เข้าใจทฤษฎีอย่างรวดเร็ว
       Workshop : ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
       การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออก ทางความคิดเห็นในที่ประชุม
       Role Playing : มองเห็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในทันที
วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ มองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายและแผนงานในการพัฒนาตัวเอง จนเกิดเป็นความรับผิดชอบในเป้าหมายของตัวเอง
กำหนดแบบฝึกฝน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ และกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร 
พนักงานทั่วไป

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : 5Qการทำงานการบริหาร

แสดงความคิดเห็น