หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5Q - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Working by 5Q)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5Q

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จนั้น มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณา การทำงานให้บรรลุเป้าหมายก็เช่นเดียวกัน ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอต่อการพิชิตเป้าหมาย การพัฒนาระดับ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการทำงานหรือไม่
การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (5Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง โดยการทำให้บุคลากรมี 5Q ที่สูงขึ้น เช่น
       IQ : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด
       EQ : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
       AQ : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย
       OQ : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า
       SQ : การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี
การประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ต่างๆ กับเป้าหมายหรืองานที่ได้รับ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้บุคลากรสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเอง และมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้าง รวมถึงการเป็นบุคลากรที่มีจิตใจที่ดีขององค์กร จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน 
การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง จะทำให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้หัวใจแนวทางการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ เพื่อเอาชนะข้อจำกัดที่เป็นอยู่แล้ว ก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ 5Q กับการทำงานและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ แล้วสามารถนำวิธีการใหม่ๆ ของตัวเองมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นอัตโนมัติ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ 5Q ของตัวเอง
       แบบทดสอบความคิดความรู้สึกกับสถานการณ์ต่างๆ
       แนวทางจัดการปัญหาประเภทต่างๆ
       ความหมายและแก่นสำคัญของ 5Q
       Workshop: คุณมี 5Q ระดับไหน?

การเรียนรู้และทำความเข้าใจ 5Q ของตัวเอง
       สนุกกับการใช้ IQ แก้ปัญหาต่างๆ
       การพัฒนาให้ตัวเองมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
       การกำหนดแนวทางเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค (AQ)
       การแสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ (OQ)
       การพัฒนาตัวเองด้านจิตใจ (SQ)
       Workshop: กำหนดแนวทางพัฒนา 5Q ของตัวเอง

เทคนิคการใช้ 5Q กับสถานการณ์ต่างๆ
       การเผชิญกับเป้าหมายที่ยากและไม่เคยทำ
       ความเครียด ความกังวล ความกลัวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
       ความรู้สึกเชิงลบกับสภาพแวดล้อม
       การเผชิญกับปัญหา/อุปสรรคที่ต้องการของทีมเวิร์ค
       การเกิดวิกฤตและความผิดพลาดกับความรับผิดชอบ
       Role Playing: เทคนิคการใช้ 5Q พิชิตเป้าหมาย

การประยุกต์ใช้ 5Q กับการดำเนินชีวิต
       การประยุกต์ใช้กับการทำงาน
       การประยุกต์ใช้กับทีมงาน
       การประยุกต์ใช้กับเป้าหมาย
       การประยุกต์ใช้กับครอบครัว
       การประยุกต์ใช้กับสังคม
       Workshop: แนวทางการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง

การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยทำให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที 
เนื้อหาของหลักสูตรถูกถ่ายทอดหลากหลายวิธี เช่น
       การบรรยาย : ทำให้เห็นภาพ และ เข้าใจทฤษฎีอย่างรวดเร็ว
       Workshop : ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
       การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออก ทางความคิดเห็นในที่ประชุม
       Role Playing : มองเห็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในทันที
วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ มองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายและแผนงานในการพัฒนาตัวเอง จนเกิดเป็นความรับผิดชอบในเป้าหมายของตัวเอง
กำหนดแบบฝึกฝน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ และกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร 
พนักงานทั่วไป

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : 5Qการทำงานการบริหาร

แสดงความคิดเห็น