หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Office Improvement Pillr)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงาน (Office Improvement Pillr)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

สภาพปัญหาที่พบ
     การบริหารจัดการส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในโรงงาน ซึ่งจะถูกเรียกว่า หน่วยงานหลัก (Direct Production) แต่หน่วยงานที่สนับสนุนให้กับหน่วยงานหลัก ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานวางแผนการผลิต หน่วยงานบุคคล หน่วยงานบัญชี หน่วยงานจัดซื้อ เป็นต้น

     ซึ่งหน่วยงานหน่วยนี้ไม่ได้รับการพัฒนาให้เก่งตามไปด้วย จะมีโอกาสจะเกิดความสูญเสียและกระทบต่อการผลิตได้เช่นกัน     การพัฒนาหน่วยงานสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ ก็เพื่อการสนับสนุนกระบวนการทำงานต่าง ๆ ให้รวดเร็ว สะดวก และตรงความต้องการของหน่วยงานหลัก ซึ่งการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพคือ การปรับปรุงทั้ง 2 ส่วน
     1. การบำรุงรักษาด้วยตนเองในสำนักงาน (Admin. Autonomous Maintenance) ซึ่งจะมีการขั้นตอนการทำงานอยู่ 5 ขั้นตอน
     2. การลดการสูญเสียในสำนักงาน (Admin. Focused Improvement (SG)) ซึ่งจะมีรายละเอียดของ 7 Major loss.

ขั้นตอนของการเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงาน
(Admin. Autonomous Maintenance)
     การบำรุงรักษาด้วยตนเองในงานธุรการ จะประกอบด้าย 5 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนการมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ง่ายต่อการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การปรับปรุงและเมื่อพัฒนาได้มีประสิทธิภาพแล้ว จะถูกนำไปทำเป็นคู่มือประจำแผนก (Department Manual) เพื่อนำไปใช้งานการสอนงานให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ ให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานการลดการสูญเสียในสำนักงาน (Admin.Focused Improvement (SG)
ความสูญเสียทั้ง 7 ประเภท ของงานธุรการ
     การจำแนกความสูญเสียทั้ง 7 ประเภท เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ง่าย และเมื่อเข้าใจก็จะสามารถนำ Management tools
     ไม่ว่าจะเป็น PDCA , ECRS, เข้าวิเคราะห์ แก้ไข และปรับปรุง ให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น และลดความสูญเสียของด้านสำนักงานได้วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงาน (Office Improvement)
2. เพื่อยกระดับความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละแผนก ให้เป็นคนเก่ง และเป็นผู้มีความชำนาญหลายอย่าง (Multi Skill & Up skill)
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจรายละเอียดวิธีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ประเภทของความสูญเสียที่เกิดขึ้น และแนวทางของการปรับปรุงงาน โดยใช้หลักการ ECRS

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วัตถุประสงค์ของ การทำกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงาน
การบำรุงรักษาด้วยตนเองในงานธุรการ
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนปรับปรุงสำนักงาน
      อบรม สัมมนา ผังองค์กร (Organization Chart)
      อบรม สัมมนา ผังการแบ่งงาน (Work Allocation Chart)
      อบรม สัมมนา ผังขั้นตอนการทำงาน (Work Flow Process Chart)
      อบรม สัมมนา สำรวจต้นทุน (Department Cost)
      อบรม สัมมนา ผังสำนักงาน (Office Lay-out)
      อบรม สัมมนา ตารางวัดค่างาน (Work & Form Value Assessment)
      อบรม สัมมนา การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานโดยใช้ ECRS
      อบรม สัมมนา คู่มือแผนก (Department Manual)
      อบรม สัมมนา Multi Skill & Up skill
การปรับปรุงเพื่อลดการสูญเสียในงานธุรการ
      อบรม สัมมนา การสูญเสีย 7 ประเภท ในงานธุรการ
      อบรม สัมมนา การใช้ P-D-C-A ในการนำไปใช้แก้ไขความสูญเสีย
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างการใช้ Visual Control ในสำนักงาน
      อบรม สัมมนา Work Shop การปรับปรุงสำนักงาน
Work Flow process Chart – ECRS [2-3 Group]
Q&A
Post-test

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยาย 70% Workshop 30%
ดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยใช้ชุด workshop ที่ ทางสถาบันจัดเตรียมและฐานข้อมูลจริง ที่องค์กรจัดเตรียมไว้

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม