หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้เครื่องมืออย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Improve Productivity with Quality Tools)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้เครื่องมืออย่างมีคุณภาพ (Improve Productivity with Quality Tools)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 ปัจจุบันการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive) และองค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเลือกใช้เครื่องมือที่เพิ่มผลผลิตในด้านต่างๆ จึงได้รับความสนใจในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้สามารถใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล
การใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลาย จึงควรเลือกใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพ เพิ่มผลลัพธ์ (Productivity) และลดต้นทุนของการผลิตลงได้ เช่น 7QC Tools , 7Wastes, 5ส., ไคเซ็น, ผังกางปลา และหลักการทำงานแบบ TPM เป็นต้น

การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของเครื่องมือที่มีแต่ประเภท ช่วยทำให้สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ให้มากขึ้น ลดต้นทุนและคงคุณภาพของผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง การทำงานดีขึ้น องค์กรประสบความผลสำเร็จ 

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการทำงานที่เพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเครื่องมือชนิดต่างๆ อย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือลดต้นทุนและส่วนสูญเสีย ทำให้ระบบการผลิตมีคุณภาพมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบำรุงรักษาและครบวงจร ทำงานร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบ TPM และการประยุกต์ใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

 กระบวนการเพิ่มผลผลิตในการทำงาน (Productivity Process Improvement)
      การสร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพ (Quality Awareness)
      หลักคิดของการทำงานแบบ Kaizen
      การทำกิจกรรมคุณภาพแบบ QCC
      การประยุกต์ใช้ 5 ส.กับการทำงาน
      Workshop I : กำหนดแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับการทำงานแบบ Lean
      ความหมายของการทำงานแบบ Lean
      การประยุกต์ใช้ 7QC Tools กับการวิเคราะห์ปัญหา
      การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย 7 Wastes ในการปรับปรุงงาน
      การลดและกำจัดการสูญเปล่า (3MU)
      กิจกรรม : ประยุกต์ใช้เครื่องมือกับการทำงาน
การวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Analytical for PSDM)
      หลักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
      การวิเคราะห์ปัญหาด้วยผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)
      เทคนิคการใช้ 5 Way Analysis กับปัญหา
      การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Solution Thinking)
      กิจกรรม : การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
การทำงานด้วยหลักการ TPM เพิ่มผลผลิต
      นิยาม ความหมายของ TPM เพิ่มผลิต (Total Productive Maintenance)
      การสร้างกรอบความที่มีในการทำงาน (TPM Mindset)
      ปัจจัยสำคัญที่คาดหวังในการดำเนินงานด้วย TPM
      การสร้างพฤติกรรมในการทำงานด้วย TPM
      Workshop II : การสร้างกรอบความคิดการทำงานด้วย TPM
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร