หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้เครื่องมืออย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Improve Productivity with Quality Tools)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้เครื่องมืออย่างมีคุณภาพ (Improve Productivity with Quality Tools)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ปัจจุบันการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive) และองค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเลือกใช้เครื่องมือที่เพิ่มผลผลิตในด้านต่างๆ จึงได้รับความสนใจในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้สามารถใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล
การใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลาย จึงควรเลือกใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพ เพิ่มผลลัพธ์ (Productivity) และลดต้นทุนของการผลิตลงได้ เช่น 7QC Tools , 7Wastes, 5ส., ไคเซ็น, ผังกางปลา และหลักการทำงานแบบ TPM เป็นต้น

การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของเครื่องมือที่มีแต่ประเภท ช่วยทำให้สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ให้มากขึ้น ลดต้นทุนและคงคุณภาพของผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง การทำงานดีขึ้น องค์กรประสบความผลสำเร็จ 

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการทำงานที่เพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเครื่องมือชนิดต่างๆ อย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือลดต้นทุนและส่วนสูญเสีย ทำให้ระบบการผลิตมีคุณภาพมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบำรุงรักษาและครบวงจร ทำงานร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบ TPM และการประยุกต์ใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

 กระบวนการเพิ่มผลผลิตในการทำงาน (Productivity Process Improvement)
      การสร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพ (Quality Awareness)
      หลักคิดของการทำงานแบบ Kaizen
      การทำกิจกรรมคุณภาพแบบ QCC
      การประยุกต์ใช้ 5 ส.กับการทำงาน
      Workshop I : กำหนดแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับการทำงานแบบ Lean
      ความหมายของการทำงานแบบ Lean
      การประยุกต์ใช้ 7QC Tools กับการวิเคราะห์ปัญหา
      การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย 7 Wastes ในการปรับปรุงงาน
      การลดและกำจัดการสูญเปล่า (3MU)
      กิจกรรม : ประยุกต์ใช้เครื่องมือกับการทำงาน
การวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Analytical for PSDM)
      หลักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
      การวิเคราะห์ปัญหาด้วยผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)
      เทคนิคการใช้ 5 Way Analysis กับปัญหา
      การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Solution Thinking)
      กิจกรรม : การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
การทำงานด้วยหลักการ TPM เพิ่มผลผลิต
      นิยาม ความหมายของ TPM เพิ่มผลิต (Total Productive Maintenance)
      การสร้างกรอบความที่มีในการทำงาน (TPM Mindset)
      ปัจจัยสำคัญที่คาดหวังในการดำเนินงานด้วย TPM
      การสร้างพฤติกรรมในการทำงานด้วย TPM
      Workshop II : การสร้างกรอบความคิดการทำงานด้วย TPM
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ