หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มยอดขายในตลาดตัวแทนจัดจำหน่าย - หลักสูตร 1 วัน
(Up-Selling & Cross Selling Skill Strategy (Agent))

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มยอดขายในตลาดตัวแทนจัดจำหน่าย (Up-Selling & Cross Selling Skill Strategy (Agent))

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายในตลาด (Up-Selling & Cross Selling Skill Strategy) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างสูง การที่องค์กรมีความหลากหลายของธุรกิจ (สินค้า/บริการ) ย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะสามารถนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างครบถ้วน ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่ไม่ต้องติดต่อกับบุคคลจำนวนมาก
การกระตุ้นให้ทีมงานขายเห็นความสำคัญในการเพิ่มยอดขาย (Up-Selling & Cross Selling) เป็นความจำเป็นเพราะพนักงานขายย่อมมีความคุ้นเคยกับการขายด้วยรูปแบบเดิมๆของตัวเอง ไม่อยากเปลี่ยนแปลงดังนั้น จึงต้องทำให้เห็นประโยชน์ ตั้งแต่ 
       ขนาดตลาดที่ใหญ่มาก 
       โอกาสทางการขายต่างๆ 
       ประโยชน์ที่จะได้รับ 
       ทัศนคติเชิงรุกกับงานขาย
 คัมภีร์ “การบริหารงานขาย” มีความสำคัญต่อพนักงานขาย เพื่อให้สามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำสินค้าที่มีอยู่แล้วขายเพิ่มขึ้นและนำสินค้าใหม่เข้ามาขายในตลาดเดิม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ซื้อและผู้ขาย จึงต้องมีการออกแบบการทำงานที่มีความชัดเจน มีขั้นตอนการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและต้องเปิดโอกาสให้ทีมงานขายเป็นผู้ออกแบบได้ด้วยตัวของเขาเอง แนวทางนี้จึงจะเกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
เพี่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสทางการขายที่เพิ่มขึ้นในตลาดของตัวเอง ด้วยการนำสินค้า/บริการอื่นๆ เข้าสู่ตลาดเดิมเพิ่มขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนมีกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย (Up-Selling & Cross Selling) ด้านเทคนิคต่างๆ ที่ให้เลือกตามความเหมาะสมของตลาดที่ตัวเองดูแลอยู่
 เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ และสามารถปฏิบัติงานขายได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานขาย
       คุณรู้สึกอย่างไรกับเป้าหมายยอดขายปัจจุบัน 
       คุณสามารถเพิ่มยอดขายในตลาดเดิมอย่างไรบ้าง 
       คุณคิดว่า “การเพิ่มยอดขาย” ให้ประโยชน์ในเรื่องใด 
       คุณวางแผนที่จะสร้างโอกาสในการขายเพิ่มขึ้นอย่างไร 
       Workshop : กำหนดแนวทางการสร้างโอกาสทางการขาย
กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (Up-Selling & Cross Selling)
       สร้างโอกาสทางการขายเชิงกลยุทธ์ 
       การเพิ่มยอดขายด้วยตารางตลาด-สินค้า 
       การวางตำแหน่งสินค้าด้วย BCG Maxtrix 
       กำหนดกลยุทธ์แนวตรง(Up-Selling Strategy) 
       กำหนดกลยุทธ์แนวข้าง (Cross Selling Skill Strategy) 
       Workshop : กำหนดกลยุทธ์เพิ่มยอดขายของตัวเอง 
       Role Playing : การบริหารการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย 
คัมภีร์การบริหารงานขายกับตัวแทนจัดจำหน่าย
       การวิเคราะห์ขนาดตลาดรวมและตลาดเป้าหมาย 
       กำหนดเป้าหมายยอดขายเชิงกลยุทธ์ 
       การบริหารงานขายผ่านตัวแทนจำหน่าย 
       การนำเสนองานขายในฐานะที่ปรึกษา 
       เทคนิคการผลักดันยอดขายผ่านตัวแทน 
       Workshop : สร้างคัมภีร์การบริหารงานขายของตัวเอง 
การเพิ่มยอดขายกับลูกค้าตัวแทนจำหน่าย
       หลักการบริหารลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ 
       หลักการบริหารลูกค้าองค์กรทั่วไป 
       หลักการบริหารตัวแทนจัดจำหน่าย 
       การสร้างทีมงานตัวแทนจัดจำหน่าย 
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการอบรมนักขาย
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม