หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มยอดขายในตลาดโครงการ - หลักสูตร 1 วัน
(Up-Selling & Cross Selling Skill Strategy (Project))

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มยอดขายในตลาดโครงการ (Up-Selling & Cross Selling Skill Strategy (Project))

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายในตลาด (Up-Selling & Cross Selling Skill Strategy) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างสูง การที่องค์กรมีความหลากหลายของธุรกิจ (สินค้า/บริการ) ย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะสามารถนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างครบถ้วน ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่ไม่ต้องติดต่อกับบุคคลจำนวนมาก
การกระตุ้นให้ทีมงานขายเห็นความสำคัญในการเพิ่มยอดขาย (Up-Selling & Cross Selling) เป็นความจำเป็นเพราะพนักงานขายย่อมมีความคุ้นเคยกับการขายด้วยรูปแบบเดิมๆของตัวเอง ไม่อยากเปลี่ยนแปลงดังนั้น จึงต้องทำให้เห็นประโยชน์ ตั้งแต่ 
       ขนาดตลาดที่ใหญ่มาก 
       โอกาสทางการขายต่างๆ 
       ประโยชน์ที่จะได้รับ 
       ทัศนคติเชิงรุกกับงานขาย
 คัมภีร์ “การบริหารงานขาย” มีความสำคัญต่อพนักงานขาย เพื่อให้สามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำสินค้าที่มีอยู่แล้วขายเพิ่มขึ้นและนำสินค้าใหม่เข้ามาขายในตลาดเดิม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ซื้อและผู้ขาย จึงต้องมีการออกแบบการทำงานที่มีความชัดเจน มีขั้นตอนการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและต้องเปิดโอกาสให้ทีมงานขายเป็นผู้ออกแบบได้ด้วยตัวของเขาเอง แนวทางนี้จึงจะเกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
เพี่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสทางการขายที่เพิ่มขึ้นในตลาดของตัวเอง ด้วยการนำสินค้า/บริการอื่นๆ เข้าสู่ตลาดเดิมเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย (Up-Selling & Cross Selling) ด้านเทคนิคต่างๆ ที่ให้เลือกตามความเหมาะสมของตลาดที่ตัวเองดูแลอยู่
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ และสามารถปฏิบัติงานขายได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานขาย
       คุณรู้สึกอย่างไรกับเป้าหมายยอดขายปัจจุบัน 
       คุณสามารถเพิ่มยอดขายในตลาดเดิมอย่างไรบ้าง 
       คุณคิดว่า “การเพิ่มยอดขาย” ให้ประโยชน์ในเรื่องใด 
       คุณวางแผนที่จะสร้างโอกาสในการขายเพิ่มขึ้นอย่างไร 
       Workshop : กำหนดแนวทางการสร้างโอกาสทางการขาย
กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (Up-Selling & Cross Selling)
       สร้างโอกาสทางการขายเชิงกลยุทธ์ 
       การเพิ่มยอดขายด้วยตารางตลาด-สินค้า 
       การวางตำแหน่งสินค้าด้วย BCG Maxtrix 
       กำหนดกลยุทธ์แนวตรง(Up-Selling Strategy) 
       กำหนดกลยุทธ์แนวข้าง (Cross Selling Skill Strategy) 
       Workshop : กำหนดกลยุทธ์เพิ่มยอดขายของตัวเอง 
       Role Playing : การบริหารการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย 
คัมภีร์การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
       การวิเคราะห์ขนาดตลาดเป้าหมาย 
       กำหนดเป้าหมายยอดขายเชิงกลยุทธ์ 
       การวางแผนปฏิบัติงานขายด้วย Sales Pipeline 
       การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ 
       การปิดการขายและบริการหลังการขาย 
       Workshop : สร้างคัมภีร์การบริหารงานขายของตัวเอง 
การเพิ่มยอดขายกับลูกค้าโครงการ
       คุณสมบัติของนักขายสินค้าอุตสาหกรรม 
       กลุ่มบุคคลสำคัญที่ต้องติดต่อ 
       การเตรียมตัวเรื่องสำคัญสำหรับนักขาย 
       หลักพื้นฐานที่นักขายต้องพัฒนาอยู่เสมอ 
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการอบรมนักขาย
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม