หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มยอดขาย พิชิตใจลูกค้าด้วยหลัก NLP - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มยอดขาย พิชิตใจลูกค้าด้วยหลัก NLP

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเพิ่มยอดขายด้วยการ Up-Selling & Cross Selling เป็นหัวใจสำคัญของการขายเป็นอย่างมากเพราะโอกาสทางการขายมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าสามารถทำให้ทีมงานขายมีเทคนิคการขายเพิ่มอยู่ตลอดเวลา
 การพิชิตใจลูกค้าให้เกิดความภักดีอย่างต่อเนื่อง เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำหรับของผู้ที่ทำหน้าที่ขาย เพราะจะทำให้เกิดยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทีมงานขายควรได้รับการพัฒนาเทคนิคต่างๆที่สามารถสร้างความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ที่ดีการจูงใจ การโน้มน้าวให้เข้าใจและการสร้างความภัคดี (Loyalty) ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 NLP (Neuro Linguistic Programming ) เป็นศาสตร์และศิลป์ในการเรียนรู้ และเข้าใจตัวเองพร้อมกับผู้อื่นด้วยเทคนิคต่างๆมากมาย ทำให้ทีมงานขายที่ได้เรียนรู้ละเข้าใจหลักการของ NLP แล้ว จะทำให้สามารถนำเทคนิคต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับลูกค้า พร้อมทั้งใช้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายได้อย่างแท้จริง
 หลักการของ NLP เป็นการเข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริง ที่ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานขายทีเทคนิค เครื่องมือ และวิธีการในการเข้าใจในความเป็นตัวตนของลูกค้าได้จริง อีกทั้งเทคนิคต่างๆของหลัก NLP นั้น ยังเชื่อมโยงกับ ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก คุณค่า ที่เป็นของลูกค้า ทำให้ผู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่องานขายแล้ว ก็ย่อมทำให้เกิดเป็นยอดขายขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการของ NLP กับงานขาย เพื่อเพิ่มยอดขายและพิชิตใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆของ NLP ที่ทำให้เข้าใจลูกค้าเพิ่มขึ้น สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ดีขึ้น ถูกใจลูกค้าให้คล้อยตามความคิดได้มากขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้ได้สนุกสนานกับการใช้เทคนิค NLP ด้วยตัวเองในการประยุกต์ใช้กับงานขายของตัวเองได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการที่มีประสิทธิผล
      สำรวจแนวความคิดด้านการขายของตัวเอง
      กระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพ
      การเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
      เทคนิคการขายด้านต่างๆที่สำคัญ
      Workshop : การสร้างหลักการขายของตัวเอง
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของ NLP กับงานขาย
      แก่นสำคัญของ NLP กับงานขาย
      เทคนิคและเครื่องมือของหลักการ NLP
      ประโยชน์ของ NLP กับงานขาย
      หลักการของ NLP ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานขาย
      กิจกรรม : การใช้เครื่องมือของ NLP
      Workshop : การนำหลักการ NLP มาใช้กับงานขาย
 การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับกระบวนการขาย
      การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าด้วยเทคนิค NLP
      กิจกรรม : การเข้าใจลักษณะการสื่อสารของลูกค้าด้วย VAKAD
      การนำเสนอและค้นหาความต้องการอย่างลึกซึ้ง
      กิจกรรม : การสื่อสารพูดคุยด้วยเทคนิค Chunking
      การเจรจาต่อรองและจูงใจลูกค้าให้คล้อยตาม
      กิจกรรม : สร้างความสัมพันธ์ร่วมด้านเทคนิค Rapport
 การเพิ่มยอดขายและพิชิตใจลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ
      การใช้เทคนิค Up-Selling และ Cross Selling ด้วย NLP
      เทคนิคปิดการขายด้วยการสร้างคุณค่าในความคิดของลูกค้า
      การพัฒนางานขายและบริการที่ยั่งยืนต่อเนื่อง
      Workshop : สร้างคัมภีร์การบริหารงานขายด้วยตัวเอง
 การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

สิ่งที่คาดหวังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ
 เทคนิคและวิธีการโปรมแกรมภาษาสมอง (NLP: Nevro Linguistic Programming )ของตัวเองและเข้าใจผู้อื่น
เทคนิคการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ และจูงใจลูกค้าให้เกิดความภักดี (Loyalty)
 เทคนิคการใช้ NLP เพิ่มยอดขาบแบบ Up-Sellingและ Cross Selling 
 การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
การเข้าใจตัวเองในด้านที่เป็นข้อจำกัดและด้านที่มีพลัง  ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเอง
 การเรียนรู้และเข้าใจข้อจำกัดของผู้อื่น ทำให้ลดความขัดแย้งในการประสานงานได้ให้เหลือน้อยลง
 การมีความสุขกับการทำงาน มุ่งเน้นสู่เป้าหมายด้วยความมั่นใจ

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม