Advance Course การเพิ่มยอดขาย พิชิตใจลูกค้าด้วยหลัก NLP

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Sales and Marketing / การเพิ่มยอดขาย พิชิตใจลูกค้าด้วยหลัก NLP

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเพิ่มยอดขายด้วยการ Up-Selling & Cross Selling เป็นหัวใจสำคัญของการขายเป็นอย่างมากเพราะโอกาสทางการขายมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าสามารถทำให้ทีมงานขายมีเทคนิคการขายเพิ่มอยู่ตลอดเวลา
 การพิชิตใจลูกค้าให้เกิดความภักดีอย่างต่อเนื่อง เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำหรับของผู้ที่ทำหน้าที่ขาย เพราะจะทำให้เกิดยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทีมงานขายควรได้รับการพัฒนาเทคนิคต่างๆที่สามารถสร้างความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ที่ดีการจูงใจ การโน้มน้าวให้เข้าใจและการสร้างความภัคดี (Loyalty) ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 NLP (Neuro Linguistic Programming ) เป็นศาสตร์และศิลป์ในการเรียนรู้ และเข้าใจตัวเองพร้อมกับผู้อื่นด้วยเทคนิคต่างๆมากมาย ทำให้ทีมงานขายที่ได้เรียนรู้ละเข้าใจหลักการของ NLP แล้ว จะทำให้สามารถนำเทคนิคต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับลูกค้า พร้อมทั้งใช้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายได้อย่างแท้จริง
 หลักการของ NLP เป็นการเข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริง ที่ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานขายทีเทคนิค เครื่องมือ และวิธีการในการเข้าใจในความเป็นตัวตนของลูกค้าได้จริง อีกทั้งเทคนิคต่างๆของหลัก NLP นั้น ยังเชื่อมโยงกับ ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก คุณค่า ที่เป็นของลูกค้า ทำให้ผู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่องานขายแล้ว ก็ย่อมทำให้เกิดเป็นยอดขายขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการของ NLP กับงานขาย เพื่อเพิ่มยอดขายและพิชิตใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆของ NLP ที่ทำให้เข้าใจลูกค้าเพิ่มขึ้น สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ดีขึ้น ถูกใจลูกค้าให้คล้อยตามความคิดได้มากขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้ได้สนุกสนานกับการใช้เทคนิค NLP ด้วยตัวเองในการประยุกต์ใช้กับงานขายของตัวเองได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการที่มีประสิทธิผล
      สำรวจแนวความคิดด้านการขายของตัวเอง
      กระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพ
      การเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
      เทคนิคการขายด้านต่างๆที่สำคัญ
      Workshop : การสร้างหลักการขายของตัวเอง
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของ NLP กับงานขาย
      แก่นสำคัญของ NLP กับงานขาย
      เทคนิคและเครื่องมือของหลักการ NLP
      ประโยชน์ของ NLP กับงานขาย
      หลักการของ NLP ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานขาย
      กิจกรรม : การใช้เครื่องมือของ NLP
      Workshop : การนำหลักการ NLP มาใช้กับงานขาย
 การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับกระบวนการขาย
      การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าด้วยเทคนิค NLP
      กิจกรรม : การเข้าใจลักษณะการสื่อสารของลูกค้าด้วย VAKAD
      การนำเสนอและค้นหาความต้องการอย่างลึกซึ้ง
      กิจกรรม : การสื่อสารพูดคุยด้วยเทคนิค Chunking
      การเจรจาต่อรองและจูงใจลูกค้าให้คล้อยตาม
      กิจกรรม : สร้างความสัมพันธ์ร่วมด้านเทคนิค Rapport
 การเพิ่มยอดขายและพิชิตใจลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ
      การใช้เทคนิค Up-Selling และ Cross Selling ด้วย NLP
      เทคนิคปิดดารขายด้วยการสร้างคุณค่าในความคิดของลูกค้า
      การพัฒนางานขายและบริการที่ยั่งยืนต่อเนื่อง
      Workshop : สร้างคัมภีร์การบริหารงานขายด้วยตัวเอง
 การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

สิ่งที่คาดหวังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ
 เทคนิคและวิธีการโปรมแกรมภาษาสมอง (NLP: Nevro Linguistic Programming )ของตัวเองและเข้าใจผู้อื่น
เทคนิคการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ และจูงใจลูกค้าให้เกิดความภักดี (Loyalty)
 เทคนิคการใช้ NLP เพิ่มยอดขาบแบบ Up-Sellingและ Cross Selling 
 การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
การเข้าใจตัวเองในด้านที่เป็นข้อจำกัดและด้านที่มีพลัง  ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเอง
 การเรียนรู้และเข้าใจข้อจำกัดของผู้อื่น ทำให้ลดความขัดแย้งในการประสานงานได้ให้เหลือน้อยลง
 การมีความสุขกับการทำงาน มุ่งเน้นสู่เป้าหมายด้วยความมั่นใจ

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเจรจาต่อรองการนำเสนอขายNLP

แสดงความคิดเห็น