หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มยอดขาย พิชิตใจลูกค้าด้วยหลัก NLP - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มยอดขาย พิชิตใจลูกค้าด้วยหลัก NLP

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเพิ่มยอดขายด้วยการ Up-Selling & Cross Selling เป็นหัวใจสำคัญของการขายเป็นอย่างมากเพราะโอกาสทางการขายมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าสามารถทำให้ทีมงานขายมีเทคนิคการขายเพิ่มอยู่ตลอดเวลา
 การพิชิตใจลูกค้าให้เกิดความภักดีอย่างต่อเนื่อง เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำหรับของผู้ที่ทำหน้าที่ขาย เพราะจะทำให้เกิดยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทีมงานขายควรได้รับการพัฒนาเทคนิคต่างๆที่สามารถสร้างความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ที่ดีการจูงใจ การโน้มน้าวให้เข้าใจและการสร้างความภัคดี (Loyalty) ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 NLP (Neuro Linguistic Programming ) เป็นศาสตร์และศิลป์ในการเรียนรู้ และเข้าใจตัวเองพร้อมกับผู้อื่นด้วยเทคนิคต่างๆมากมาย ทำให้ทีมงานขายที่ได้เรียนรู้ละเข้าใจหลักการของ NLP แล้ว จะทำให้สามารถนำเทคนิคต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับลูกค้า พร้อมทั้งใช้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายได้อย่างแท้จริง
 หลักการของ NLP เป็นการเข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริง ที่ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานขายทีเทคนิค เครื่องมือ และวิธีการในการเข้าใจในความเป็นตัวตนของลูกค้าได้จริง อีกทั้งเทคนิคต่างๆของหลัก NLP นั้น ยังเชื่อมโยงกับ ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก คุณค่า ที่เป็นของลูกค้า ทำให้ผู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่องานขายแล้ว ก็ย่อมทำให้เกิดเป็นยอดขายขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการของ NLP กับงานขาย เพื่อเพิ่มยอดขายและพิชิตใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆของ NLP ที่ทำให้เข้าใจลูกค้าเพิ่มขึ้น สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ดีขึ้น ถูกใจลูกค้าให้คล้อยตามความคิดได้มากขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้ได้สนุกสนานกับการใช้เทคนิค NLP ด้วยตัวเองในการประยุกต์ใช้กับงานขายของตัวเองได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการที่มีประสิทธิผล
      สำรวจแนวความคิดด้านการขายของตัวเอง
      กระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพ
      การเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
      เทคนิคการขายด้านต่างๆที่สำคัญ
      Workshop : การสร้างหลักการขายของตัวเอง
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของ NLP กับงานขาย
      แก่นสำคัญของ NLP กับงานขาย
      เทคนิคและเครื่องมือของหลักการ NLP
      ประโยชน์ของ NLP กับงานขาย
      หลักการของ NLP ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานขาย
      กิจกรรม : การใช้เครื่องมือของ NLP
      Workshop : การนำหลักการ NLP มาใช้กับงานขาย
 การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับกระบวนการขาย
      การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าด้วยเทคนิค NLP
      กิจกรรม : การเข้าใจลักษณะการสื่อสารของลูกค้าด้วย VAKAD
      การนำเสนอและค้นหาความต้องการอย่างลึกซึ้ง
      กิจกรรม : การสื่อสารพูดคุยด้วยเทคนิค Chunking
      การเจรจาต่อรองและจูงใจลูกค้าให้คล้อยตาม
      กิจกรรม : สร้างความสัมพันธ์ร่วมด้านเทคนิค Rapport
 การเพิ่มยอดขายและพิชิตใจลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ
      การใช้เทคนิค Up-Selling และ Cross Selling ด้วย NLP
      เทคนิคปิดการขายด้วยการสร้างคุณค่าในความคิดของลูกค้า
      การพัฒนางานขายและบริการที่ยั่งยืนต่อเนื่อง
      Workshop : สร้างคัมภีร์การบริหารงานขายด้วยตัวเอง
 การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

สิ่งที่คาดหวังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ
 เทคนิคและวิธีการโปรมแกรมภาษาสมอง (NLP: Nevro Linguistic Programming )ของตัวเองและเข้าใจผู้อื่น
เทคนิคการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ และจูงใจลูกค้าให้เกิดความภักดี (Loyalty)
 เทคนิคการใช้ NLP เพิ่มยอดขาบแบบ Up-Sellingและ Cross Selling 
 การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
การเข้าใจตัวเองในด้านที่เป็นข้อจำกัดและด้านที่มีพลัง  ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเอง
 การเรียนรู้และเข้าใจข้อจำกัดของผู้อื่น ทำให้ลดความขัดแย้งในการประสานงานได้ให้เหลือน้อยลง
 การมีความสุขกับการทำงาน มุ่งเน้นสู่เป้าหมายด้วยความมั่นใจ

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม