หลักสูตรฝึกอบรม การเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติด้วยการคิดเชิงออกแบบ - หลักสูตร 1 วัน
(Community of Practice and Design Thinking Process)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Knowledge Management / หลักสูตรฝึกอบรม การเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Community of Practice and Design Thinking Process)

หลักสูตรสถาบันหมวด Knowledge Management

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำให้บุคลากรสามารถจัดการความรู้โดยนัยของบุคคล (Implicit Knowledge) สู่ความรู้ที่กระจ่างชัด (Explicit knowledge) แล้วนำมาบริหารจัดการให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กร (Knowledge Management) ต่อไป โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆดำเนินการ
การจัดการความรู้ในองค์กรให้มีรูปแบบที่ชัดเจน โดยการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยกระบวนการ Design Thinking จะทำให้ได้ความรู้กระจ่างชัด (Explicit Knowledge) นำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร


                                                                                                 Cr. Stanford d.school

การทำหลักการวินัย 5 ประการ (The Fifth Discipline) ของ Peter Senge มาสร้างเป็นกรอบความคิดให้กับบุคลากรที่อยู่ใน CoP จะช่วยทำให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพื้นที่ของความปลอดภัย ดำเนินการในรูปแบบของวง Dialogue อย่างสมบูรณ์


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักการจัดการความรู้ในองค์กร โดยเลือกกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้จนเกิดความรู้กระจ่างชัด (Explicit Knowledge) เกิดขึ้นได้ในองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจแก่นสำคัญและรูปแบบในการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ขึ้นในองค์กร เพื่อสร้าง Knowledge Management (KM) ให้เกิดขึ้นได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) ร่วมกับการสร้างวงสนทนาในรูปแบบ CoP ได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดในการดำเนินการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นแล้วประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆในองค์กรได้อย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้
      ความสำคัญของความรู้ในแต่ละระดับ
      ขั้นตอนการเรียนรู้ของบุคคล (Step of Learning)
      กระบวนการจัดการความรู้สู่การประยุกต์ใช้
      กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้รูปแบบต่างๆ
      Workshop : กำหนดแนวทางการจัดการความรู้ในองค์กร
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)
      ความหมายของชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)
      จุดประสงค์ของการจัดทำ KM ด้วย CoP
      ประเภทของชุมชนนักปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ
      ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ CoP มีประสิทธิผล
      Workshop : การออกแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของตัวเอง
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย Design Thinking Process
      หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน (Stanford d.school)
      เทคนิคการดำเนินการสร้างกลุ่มทำ Design Thinking
      หัวใจสำคัญของ Design Thinking
      เทคนิคการใช้ Design Thinking ให้เกิดประสิทธิผล
      กิจกรรมกลุ่ม : การดำเนินการ Design Thinking ของ CoP
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย The Fifth Discipline
      การคิดเชิงระบบมองเห็นผลกระทบ (Systematic Thinking)
      ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
      การเข้าใจรูปแบบทางความคิด (Mental Model)
      การแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision)
      การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
      กิจกรรม : การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร