หลักสูตรฝึกอบรม การเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติด้วยการคิดเชิงออกแบบ - หลักสูตร 1 วัน
(Community of Practice and Design Thinking Process)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Knowledge Management / หลักสูตรฝึกอบรม การเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Community of Practice and Design Thinking Process)

หลักสูตรสถาบันหมวด Knowledge Management

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำให้บุคลากรสามารถจัดการความรู้โดยนัยของบุคคล (Implicit Knowledge) สู่ความรู้ที่กระจ่างชัด (Explicit knowledge) แล้วนำมาบริหารจัดการให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กร (Knowledge Management) ต่อไป โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆดำเนินการ
การจัดการความรู้ในองค์กรให้มีรูปแบบที่ชัดเจน โดยการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยกระบวนการ Design Thinking จะทำให้ได้ความรู้กระจ่างชัด (Explicit Knowledge) นำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร


                                                                                                 Cr. Stanford d.school

การทำหลักการวินัย 5 ประการ (The Fifth Discipline) ของ Peter Senge มาสร้างเป็นกรอบความคิดให้กับบุคลากรที่อยู่ใน CoP จะช่วยทำให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพื้นที่ของความปลอดภัย ดำเนินการในรูปแบบของวง Dialogue อย่างสมบูรณ์


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักการจัดการความรู้ในองค์กร โดยเลือกกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้จนเกิดความรู้กระจ่างชัด (Explicit Knowledge) เกิดขึ้นได้ในองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจแก่นสำคัญและรูปแบบในการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ขึ้นในองค์กร เพื่อสร้าง Knowledge Management (KM) ให้เกิดขึ้นได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) ร่วมกับการสร้างวงสนทนาในรูปแบบ CoP ได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดในการดำเนินการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นแล้วประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆในองค์กรได้อย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้
      ความสำคัญของความรู้ในแต่ละระดับ
      ขั้นตอนการเรียนรู้ของบุคคล (Step of Learning)
      กระบวนการจัดการความรู้สู่การประยุกต์ใช้
      กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้รูปแบบต่างๆ
      Workshop : กำหนดแนวทางการจัดการความรู้ในองค์กร
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)
      ความหมายของชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)
      จุดประสงค์ของการจัดทำ KM ด้วย CoP
      ประเภทของชุมชนนักปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ
      ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ CoP มีประสิทธิผล
      Workshop : การออกแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของตัวเอง
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย Design Thinking Process
      หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน (Stanford d.school)
      เทคนิคการดำเนินการสร้างกลุ่มทำ Design Thinking
      หัวใจสำคัญของ Design Thinking
      เทคนิคการใช้ Design Thinking ให้เกิดประสิทธิผล
      กิจกรรมกลุ่ม : การดำเนินการ Design Thinking ของ CoP
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย The Fifth Discipline
      การคิดเชิงระบบมองเห็นผลกระทบ (Systematic Thinking)
      ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
      การเข้าใจรูปแบบทางความคิด (Mental Model)
      การแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision)
      การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
      กิจกรรม : การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ