หลักสูตรฝึกอบรม การเรียนรู้จากการโค้ชจริงด้วยจิตวิทยาเชิงบวก - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การเรียนรู้จากการโค้ชจริงด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 กระบวนการเรียนรู้การโค้ชด้วย “การดูการโค้ชจริง (VDO สด)” โดย Master Coach จะทำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นกระบวนการโค้ช ขั้นตอนการโค้ช ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญของกระบวนการโค้ช ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นทำให้สามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาการโค้ชของตัวเองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 กระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching Process) เป็นกระบวนการโค้ชที่ครอบคลุม “ทุกๆ เป้าหมาย” ของโค้ชชี่ เพราะตลอดทั้งกระบวนการโค้ชนั้น โค้ชชี่ได้มองเห็นและใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยจดจ่อที่เป้าหมายเชิงบวกของตัวเองตลอดเวลา

 การโค้ชด้วยคุณค่า (Value Coaching) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ที่ทำให้โค้ชชี่ได้สำรวจตัวเองในเรื่องคุณค่า (Value) อย่างชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความมั่นใจในการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่

 การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ที่ทำให้โค้ชชี่ได้สร้างแรงปรารถนาของตัวเองอย่างมีสติ เอาชนะสภาวะเชิงลบของตัวเอง ที่เกิดจากการทำงานของสมอง ทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเองได้อย่างชัดเจน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยสติของตัวเองได้อย่างเป็นเหตุและผล


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการโค้ชจริง สร้างการเรียนรู้ร่วมกันได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเอง ผ่านการฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง ตามรูปแบบที่กำหนดให้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในกระบวนการโค้ชของตัวเอง ด้วยการเห็นกระบวนการโค้ชของ Master Coach แล้วฝึกปฏิบัติทันที
 เพื่อทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ในรูปแบบ “การโค้ชจริง (VDO สด)” อย่างเป็นระบบ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการของกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
      
กรอบความคิดของกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
      กิจกรรม : การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวกขั้นพื้นฐานโดย Master Coach
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเอง
      สรุปประเด็นสำคัญ : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
 กระบวนการโค้ชที่คุณค่าร่วมกัน (Value Coaching)
      การเรียนรู้และเข้าใจเรื่องคุณค่า (Value)
      ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเป็นคุณค่า
      กิจกรรม : การโค้ชที่คุณค่า (Value Coaching) โดย Master Coach
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเอง
      สรุปประเด็นสำคัญ : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
 กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching)
      คุณลักษณะของมนุษย์กับการทำงานของสมอง
      กรอบความคิดของกระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง
      กิจกรรม : การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง โดย Master Coach
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเอง
      สรุปประเด็นสำคัญ : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
 กระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching)
      หลักการสำคัญของกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
      ประเด็นสำคัญที่เป็นแก่นของการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
      กิจกรรม : การโค้ชด้วยกระบวนการโค้ชอย่างเป็นขั้นตอน โดย Master Coach
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเอง
      สรุปประเด็นสำคัญ : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางดำเนินการประกอบการฝึกอบรมตามโปรแกรม
การดำเนินการโค้ชจริงโดย Master Coach
การสร้างการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
แนวทางใช้กระบวนการ Coach the Coaches
กิจกรรม : สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ชจริง
Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชตามกระบวนการโค้ชจริง
การสรุปประเด็น : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
กรณีศึกษา : การใช้สถานการณ์จริงดำเนินการโค้ชสดทันที
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
การโค้ชด้วยเครื่องมือ : สร้างการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรการเรียนรู้จากการโค้ชจริงด้วยจิตวิทยาเชิงบวก หลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องหลักการของกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ด้วยกระบวนการโค้ชที่คุณค่าร่วมกัน (Value Coaching) และกระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching) สุดท้ายกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, พนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร