หลักสูตรฝึกอบรม การเรียนรู้จากการโค้ชจริงด้วยจิตวิทยาเชิงบวก - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การเรียนรู้จากการโค้ชจริงด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 กระบวนการเรียนรู้การโค้ชด้วย “การดูการโค้ชจริง (VDO สด)” โดย Master Coach จะทำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นกระบวนการโค้ช ขั้นตอนการโค้ช ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญของกระบวนการโค้ช ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นทำให้สามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาการโค้ชของตัวเองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 กระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching Process) เป็นกระบวนการโค้ชที่ครอบคลุม “ทุกๆ เป้าหมาย” ของโค้ชชี่ เพราะตลอดทั้งกระบวนการโค้ชนั้น โค้ชชี่ได้มองเห็นและใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยจดจ่อที่เป้าหมายเชิงบวกของตัวเองตลอดเวลา

 การโค้ชด้วยคุณค่า (Value Coaching) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ที่ทำให้โค้ชชี่ได้สำรวจตัวเองในเรื่องคุณค่า (Value) อย่างชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความมั่นใจในการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่

 การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ที่ทำให้โค้ชชี่ได้สร้างแรงปรารถนาของตัวเองอย่างมีสติ เอาชนะสภาวะเชิงลบของตัวเอง ที่เกิดจากการทำงานของสมอง ทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเองได้อย่างชัดเจน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยสติของตัวเองได้อย่างเป็นเหตุและผล


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการโค้ชจริง สร้างการเรียนรู้ร่วมกันได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเอง ผ่านการฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง ตามรูปแบบที่กำหนดให้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในกระบวนการโค้ชของตัวเอง ด้วยการเห็นกระบวนการโค้ชของ Master Coach แล้วฝึกปฏิบัติทันที
 เพื่อทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ในรูปแบบ “การโค้ชจริง (VDO สด)” อย่างเป็นระบบ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการของกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
      
กรอบความคิดของกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
      กิจกรรม : การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวกขั้นพื้นฐานโดย Master Coach
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเอง
      สรุปประเด็นสำคัญ : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
 กระบวนการโค้ชที่คุณค่าร่วมกัน (Value Coaching)
      การเรียนรู้และเข้าใจเรื่องคุณค่า (Value)
      ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเป็นคุณค่า
      กิจกรรม : การโค้ชที่คุณค่า (Value Coaching) โดย Master Coach
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเอง
      สรุปประเด็นสำคัญ : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
 กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching)
      คุณลักษณะของมนุษย์กับการทำงานของสมอง
      กรอบความคิดของกระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง
      กิจกรรม : การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง โดย Master Coach
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเอง
      สรุปประเด็นสำคัญ : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
 กระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching)
      หลักการสำคัญของกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
      ประเด็นสำคัญที่เป็นแก่นของการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
      กิจกรรม : การโค้ชด้วยกระบวนการโค้ชอย่างเป็นขั้นตอน โดย Master Coach
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเอง
      สรุปประเด็นสำคัญ : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางดำเนินการประกอบการฝึกอบรมตามโปรแกรม
การดำเนินการโค้ชจริงโดย Master Coach
การสร้างการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
แนวทางใช้กระบวนการ Coach the Coaches
กิจกรรม : สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ชจริง
Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชตามกระบวนการโค้ชจริง
การสรุปประเด็น : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
กรณีศึกษา : การใช้สถานการณ์จริงดำเนินการโค้ชสดทันที
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
การโค้ชด้วยเครื่องมือ : สร้างการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรการเรียนรู้จากการโค้ชจริงด้วยจิตวิทยาเชิงบวก หลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องหลักการของกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ด้วยกระบวนการโค้ชที่คุณค่าร่วมกัน (Value Coaching) และกระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching) สุดท้ายกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, พนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ