หลักสูตรฝึกอบรม การเรียนรู้จากการโค้ชจริงด้วยจิตวิทยาเชิงบวก - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Premium Course / หลักสูตรฝึกอบรม การเรียนรู้จากการโค้ชจริงด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กระบวนการเรียนรู้การโค้ชด้วย “การดูการโค้ชจริง (VDO สด)” โดย Master Coach จะทำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นกระบวนการโค้ช ขั้นตอนการโค้ช ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญของกระบวนการโค้ช ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นทำให้สามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาการโค้ชของตัวเองได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
กระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching Process) เป็นกระบวนการโค้ชที่ครอบคลุม “ทุกๆ เป้าหมาย” ของโค้ชชี่ เพราะตลอดทั้งกระบวนการโค้ชนั้น โค้ชชี่ได้มองเห็นและใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยจดจ่อที่เป้าหมายเชิงบวก ของตัวเองตลอดเวลา

การโค้ชด้วยคุณค่า (Value Coaching) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ที่ทำให้โค้ชชี่ได้สำรวจตัวเองในเรื่องคุณค่า (Value) อย่างชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความมั่นใจในการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ 


อบรม สัมมนา การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ที่ทำให้โค้ชชี่ได้สร้างแรงปรารถนาของตัวเองอย่างมีสติ เอาชนะสภาวะเชิงลบของตัวเอง ที่เกิดจากการทำงานของสมอง ทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเองได้อย่างชัดเจน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยสติของตัวเองได้อย่างเป็นเหตุและผล
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการโค้ชจริง สร้างการเรียนรู้ร่วมกันได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเอง ผ่านการฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง ตามรูปแบบที่กำหนดให้
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในกระบวนการโค้ชของตัวเอง ด้วยการเห็นกระบวนการโค้ชของ Master Coach แล้วฝึกปฏิบัติทันที
เพื่อทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ในรูปแบบ “การโค้ชจริง (VDO สด)” อย่างเป็นระบบ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการของกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
       กรอบความคิดของกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 
       กิจกรรม : การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวกขั้นพื้นฐานโดย Master Coach 
       Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเอง 
       สรุปประเด็นสำคัญ : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach 
  กระบวนการโค้ชที่คุณค่าร่วมกัน (Value Coaching)
       การเรียนรู้และเข้าใจเรื่องคุณค่า (Value) 
       ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเป็นคุณค่า 
       กิจกรรม : การโค้ชที่คุณค่า (Value Coaching) โดย Master Coach 
       Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเอง 
       สรุปประเด็นสำคัญ : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach 
 กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching) 
       คุณลักษณะของมนุษย์กับการทำงานของสมอง 
       กรอบความคิดของกระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง 
       กิจกรรม : การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง โดย Master Coach 
       Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเอง 
       สรุปประเด็นสำคัญ : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach 
กระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) 
       หลักการสำคัญของกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 
       ประเด็นสำคัญที่เป็นแก่นของการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 
       กิจกรรม : การโค้ชด้วยกระบวนการโค้ชอย่างเป็นขั้นตอน โดย Master Coach 
       Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเอง 
       สรุปประเด็นสำคัญ : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางดำเนินการประกอบการฝึกอบรมตามโปรแกรม
การดำเนินการโค้ชจริงโดย Master Coach
การสร้างการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
แนวทางใช้กระบวนการ Coach the Coaches
กิจกรรม : สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ชจริง
Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชตามกระบวนการโค้ชจริง
การสรุปประเด็น : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
กรณีศึกษา : การใช้สถานการณ์จริงดำเนินการโค้ชสดทันที
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
การโค้ชด้วยเครื่องมือ : สร้างการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม