คอร์สฝึกอบรม การเรียนรู้และปฏิบัติจริง โดยดูการโค้ชจริง

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / การเรียนรู้และปฏิบัติจริง โดยดูการโค้ชจริง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้การโค้ชโดยการดู “การโค้ชจริง” จาก Master Coach จะทำให้เกิดการเรียนรู้ ดังนี้...
      มองเห็นกระบวนการโค้ชอย่างชัดเจนและถูกต้อง
      เรียนรู้และเข้าใจจังหวะของการโค้ชจากโค้ชมืออาชีพ
      เชื่อมโยงการโค้ชของ Master Coach กับกระบวนการโค้ชของตัวเองได้ทันที
      เกิดความเชื่อมั่นในการฝึกฝนและปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง
 โปรแกรมได้ถูกออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ผ่าน “กระบวนการโค้ชเชิงลึก” ทีละขั้นตอนทำให้มองเห็น การโค้ชเชิงลึกมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง และสามารถฝึกปฏิบัติตามกระบวนการโค้ชที่เห็นได้ทันที ทำให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 การเรียนรู้ผ่าน “การ์ดการโค้ช (Coaching Card) ทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการโค้ชด้วยการ์ด และสามารถนำการ์ดการโค้ชไปประยุกต์ใช้กับการโค้ชทีมงานต่อไปได้ทันทีด้วยตัวเอง

 การใช้รูปแบบการโค้ชด้วยโมเดลต่างๆ ที่สามารถช่วยทำให้กระบวนการโค้ชดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้สามารถใช้ประยุกต์กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น เกิดการเรียนรู้กระบวนการโค้ชตามโมเดลได้ง่ายยิ่งขึ้น และนำไปใช้ประกอบการโค้ชของตัวเองต่อไป


วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ กระบวนการโค้ชโดยโค้ชมืออาชีพอย่างแท้จริง ทำให้มองเห็นกระบวนการโค้ชแล้วประยุกต์ใช้ฝึกฝนด้วยตัวเองได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเองอย่างหลากหลายเครื่องมือ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปโค้ชต่อได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือการโค้ช ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการโค้ชของตัวเองต่อไปกับการโค้ช ณ สถานการณ์จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชของตัวเองเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการและกระบวนการโค้ช
      
การสร้างกระบวนการโค้ชด้วย One Page Coaching
      กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงตามกระบวนการโดย Master Coach
      Role Playing : การฝึกฝนการโค้ชด้วยตัวเอง
      สรุปประเด็น : Master Coach สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
 การเรียนรู้กระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบต่างๆ
      กระบวนการโค้ชตาม GROW Model
      กระบวนการโค้ชตาม Be-Do-Have Model
      กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงตาม GROW Model โดย Master Coach
      Role Playing : การฝึกฝนกระบวนการโค้ชด้วยตัวเอง
      กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงด้วย Be-Do-Have Model โดย Master Coach
      Role Playinสรุปประเด็น
      สรุปประเด็น : Master Coach สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
 การเรียนรู้และประยุกต์ใช้การ์ดการโค้ช (Coaching Card)
      หลักการของการ์ดการโค้ช
      กระบวนการใช้การ์ดการโค้ช
      กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงด้วยการ์ดการโค้ชโดย Master Coach
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติจริงด้วยการ์ดการโค้ช
      สรุปประเด็น : Master Coach สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
 การเรียนรู้และประยุกต์ใช้การโค้ชด้วยโมเดลต่างๆ
      การโค้ชด้วยรูปแบบความสำเร็จ (Success Pattern Coaching)
      การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching)
      กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงด้วยโมเดลโดย Master Coach
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติจริงด้วยการโค้ชตามโมเดล
      สรุปประเด็น : Master Coach สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางดำเนินการประกอบการฝึกอบรมตามโปรแกรม
การดำเนินการโค้ชจริงโดย Master Coach
การสร้างการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
แนวทางใช้กระบวนการ Coach the Coaches
กิจกรรม : สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ชจริง
Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชตามกระบวนการโค้ชจริง
การสรุปประเด็น : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
กรณีศึกษา : การใช้สถานการณ์จริงดำเนินการโค้ชสดทันที
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
การโค้ชด้วยเครื่องมือ : สร้างการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรการเรียนรู้และปฏิบัติจริง โดยดูการโค้ชจริง หลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องหลักการและกระบวนการโค้ช ด้วยการเรียนรู้กระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบต่างๆ เรียนรู้และประยุกต์ใช้การ์ดการโค้ช (Coaching Card) และการเรียนรู้และประยุกต์ใช้การโค้ชด้วยโมเดลต่างๆ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, พนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การโค้ชจริงการ์ดการโค้ชทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น