หลักสูตรฝึกอบรม การเรียนรู้และปฏิบัติจริง โดยดูการโค้ชจริง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การเรียนรู้และปฏิบัติจริง โดยดูการโค้ชจริง

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้การโค้ชโดยการดู “การโค้ชจริง” จาก Master Coach จะทำให้เกิดการเรียนรู้ ดังนี้...
      มองเห็นกระบวนการโค้ชอย่างชัดเจนและถูกต้อง
      เรียนรู้และเข้าใจจังหวะของการโค้ชจากโค้ชมืออาชีพ
      เชื่อมโยงการโค้ชของ Master Coach กับกระบวนการโค้ชของตัวเองได้ทันที
      เกิดความเชื่อมั่นในการฝึกฝนและปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง
 โปรแกรมได้ถูกออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ผ่าน “กระบวนการโค้ชเชิงลึก” ทีละขั้นตอนทำให้มองเห็น การโค้ชเชิงลึกมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง และสามารถฝึกปฏิบัติตามกระบวนการโค้ชที่เห็นได้ทันที ทำให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 การเรียนรู้ผ่าน “การ์ดการโค้ช (Coaching Card) ทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการโค้ชด้วยการ์ด และสามารถนำการ์ดการโค้ชไปประยุกต์ใช้กับการโค้ชทีมงานต่อไปได้ทันทีด้วยตัวเอง

 การใช้รูปแบบการโค้ชด้วยโมเดลต่างๆ ที่สามารถช่วยทำให้กระบวนการโค้ชดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้สามารถใช้ประยุกต์กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น เกิดการเรียนรู้กระบวนการโค้ชตามโมเดลได้ง่ายยิ่งขึ้น และนำไปใช้ประกอบการโค้ชของตัวเองต่อไป


วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ กระบวนการโค้ชโดยโค้ชมืออาชีพอย่างแท้จริง ทำให้มองเห็นกระบวนการโค้ชแล้วประยุกต์ใช้ฝึกฝนด้วยตัวเองได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเองอย่างหลากหลายเครื่องมือ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปโค้ชต่อได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือการโค้ช ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการโค้ชของตัวเองต่อไปกับการโค้ช ณ สถานการณ์จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชของตัวเองเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการและกระบวนการโค้ช
      
การสร้างกระบวนการโค้ชด้วย One Page Coaching
      กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงตามกระบวนการโดย Master Coach
      Role Playing : การฝึกฝนการโค้ชด้วยตัวเอง
      สรุปประเด็น : Master Coach สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
 การเรียนรู้กระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบต่างๆ
      กระบวนการโค้ชตาม GROW Model
      กระบวนการโค้ชตาม Be-Do-Have Model
      กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงตาม GROW Model โดย Master Coach
      Role Playing : การฝึกฝนกระบวนการโค้ชด้วยตัวเอง
      กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงด้วย Be-Do-Have Model โดย Master Coach
      Role Playinสรุปประเด็น
      สรุปประเด็น : Master Coach สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
 การเรียนรู้และประยุกต์ใช้การ์ดการโค้ช (Coaching Card)
      หลักการของการ์ดการโค้ช
      กระบวนการใช้การ์ดการโค้ช
      กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงด้วยการ์ดการโค้ชโดย Master Coach
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติจริงด้วยการ์ดการโค้ช
      สรุปประเด็น : Master Coach สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
 การเรียนรู้และประยุกต์ใช้การโค้ชด้วยโมเดลต่างๆ
      การโค้ชด้วยรูปแบบความสำเร็จ (Success Pattern Coaching)
      การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching)
      กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงด้วยโมเดลโดย Master Coach
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติจริงด้วยการโค้ชตามโมเดล
      สรุปประเด็น : Master Coach สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางดำเนินการประกอบการฝึกอบรมตามโปรแกรม
การดำเนินการโค้ชจริงโดย Master Coach
การสร้างการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
แนวทางใช้กระบวนการ Coach the Coaches
กิจกรรม : สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ชจริง
Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชตามกระบวนการโค้ชจริง
การสรุปประเด็น : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
กรณีศึกษา : การใช้สถานการณ์จริงดำเนินการโค้ชสดทันที
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
การโค้ชด้วยเครื่องมือ : สร้างการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรการเรียนรู้และปฏิบัติจริง โดยดูการโค้ชจริง หลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องหลักการและกระบวนการโค้ช ด้วยการเรียนรู้กระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบต่างๆ เรียนรู้และประยุกต์ใช้การ์ดการโค้ช (Coaching Card) และการเรียนรู้และประยุกต์ใช้การโค้ชด้วยโมเดลต่างๆ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, พนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ