หลักสูตรฝึกอบรม การเรียนรู้และปฏิบัติจริง โดยดูการโค้ชจริง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Premium Course / หลักสูตรฝึกอบรม การเรียนรู้และปฏิบัติจริง โดยดูการโค้ชจริง

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้การโค้ชโดยการดู “การโค้ชจริง” จาก Master Coach จะทำให้เกิดการเรียนรู้ ดังนี้...
       มองเห็นกระบวนการโค้ชอย่างชัดเจนและถูกต้อง
       เรียนรู้และเข้าใจจังหวะของการโค้ชจากโค้ชมืออาชีพ
       เชื่อมโยงการโค้ชของ Master Coach กับกระบวนการโค้ชของตัวเองได้ทันที
       เกิดความเชื่อมั่นในการฝึกฝนและปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง
โปรแกรมได้ถูกออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ผ่าน “กระบวนการโค้ชเชิงลึก” ทีละขั้นตอนทำให้มองเห็น การโค้ชเชิงลึกมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง และสามารถฝึกปฏิบัติตามกระบวนการโค้ชที่เห็นได้ทันที ทำให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น


การเรียนรู้ผ่าน “การ์ดการโค้ช (Coaching Card)” ทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการโค้ชด้วยการ์ด และสามารถนำการ์ดการโค้ชไปประยุกต์ใช้กับการโค้ชทีมงานต่อไปได้ทันทีด้วยตัวเอง

การใช้รูปแบบการโค้ชด้วยโมเดลต่างๆ ที่สามารถช่วยทำให้กระบวนการโค้ชดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้สามารถใช้ประยุกต์กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น เกิดการเรียนรู้กระบวนการโค้ชตามโมเดลได้ง่ายยิ่งขึ้น และนำไปใช้ประกอบการโค้ชของตัวเองต่อไปวัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ กระบวนการโค้ชโดยโค้ชมืออาชีพอย่างแท้จริง ทำให้มองเห็นกระบวนการโค้ชแล้วประยุกต์ใช้ฝึกฝนด้วยตัวเองได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเองอย่างหลากหลายเครื่องมือ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปโค้ชต่อได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือการโค้ช ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการโค้ชของตัวเองต่อไปกับการโค้ช ณ สถานการณ์จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชของตัวเองเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการและกระบวนการโค้ช 
       การสร้างกระบวนการโค้ชด้วย One Page Coaching 
       กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงตามกระบวนการโดย Master Coach 
       Role Playing : การฝึกฝนการโค้ชด้วยตัวเอง 
       สรุปประเด็น : Master Coach สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
การเรียนรู้กระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบต่างๆ 
       กระบวนการโค้ชตาม GROW Model 
       กระบวนการโค้ชตาม Be-Do-Have Model 
       กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงตาม GROW Model โดย Master Coach 
       Role Playing : การฝึกฝนกระบวนการโค้ชด้วยตัวเอง 
       กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงด้วย Be-Do-Have Model โดย Master Coach 
       Role Playing : การฝึกฝนกระบวนการโค้ชด้วยตัวเอง 
       สรุปประเด็น : Master Coach สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน 
การเรียนรู้และประยุกต์ใช้การ์ดการโค้ช (Coaching Card) 
       หลักการของการ์ดการโค้ช 
       กระบวนการใช้การ์ดการโค้ช 
       กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงด้วยการ์ดการโค้ชโดย Master Coach 
       Role Playing : การฝึกปฏิบัติจริงด้วยการ์ดการโค้ช 
       สรุปประเด็น : Master Coach สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน 
การเรียนรู้และประยุกต์ใช้การโค้ชด้วยโมเดลต่างๆ 
       การโค้ชด้วยรูปแบบความสำเร็จ (Success Pattern Coaching) 
       การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) 
       กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงด้วยโมเดลโดย Master Coach 
       Role Playing : การฝึกปฏิบัติจริงด้วยการโค้ชตามโมเดล 
       สรุปประเด็น : Master Coach สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน 
       การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางดำเนินการประกอบการฝึกอบรมตามโปรแกรม
การดำเนินการโค้ชจริงโดย Master Coach
การสร้างการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
แนวทางใช้กระบวนการ Coach the Coaches
กิจกรรม : สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ชจริง
Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชตามกระบวนการโค้ชจริง
การสรุปประเด็น : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
กรณีศึกษา : การใช้สถานการณ์จริงดำเนินการโค้ชสดทันที
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
การโค้ชด้วยเครื่องมือ : สร้างการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม