หลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสอนงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Supervisory Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสอนงาน (Effective Supervisory Mindset)

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

(ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคคลผู้เป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ให้มีความพร้อมในการทำบทบาทหน้าที่ต่างๆได้อย่างครบถ้วนนั้น อาจจำเป็นต้องช่วยให้บุคลากรมีความรู้(Knowledge) ทักษะ(Skill) และคุณลักษณะที่ดี(Attribute) พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ ซึ่งในแต่ละบทบาทจะมีการมุ่งเน้นพัฒนาที่แตกต่างกัน เช่น การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) มุ่งสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานจากประสบการณ์ การเป็นครูฝึก (Teaching)มุ่งเน้นการพัฒนา ความรู้ ความสามารถหลักการและวิธีการ การเป็นที่ปรึกษา (Consulting) มุ่งเน้นให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหา ชี้ทางออกของปัญหานั้นๆ การเป็นโค้ช (Coaching) มุ่งเน้นการดึงศักยภาพ การปรับเปลี่ยนมุมมอง การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของแต่ละบุคคลเพื่อค้นหาแนวคิดและวิธีการที่ดีและเหมาะสมกับตนที่สุดด้วยตนเองในทุกองค์กรผู้บริหารมักมีความคาดหวังที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดมุ่งไปข้างหน้า และมีทักษะที่เป็นมืออาชีพ เพื่อนำศักยภาพเหล่านี้มาพัฒนาตนเองและองค์กรให้สามารถก้าวผ่าน ความท้าทายและเติบโตได้อย่างมั่นคง
Mindset เป็นกรอบความคิดที่จะช่วยดึงศักยภาพของหัวหน้างาน ผู้จัดการออกมาด้วยแนวคิด หลักการและวิธีการที่ทำให้มองเห็นโอกาสของความเป็นไปได้ในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงานที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้หัวหน้างาน และผู้จัดการสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ ไปปรับใช้ และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างดีเยี่ยม ผ่านแนวคิด การมองของ Appreciative inquiry, Positive Psychology และกระบวนการโค้ช(Coaching) ส่งผลให้เกิดการตระหนักรู้ในกระบวนการสอนงานของตัวเองเพิ่มมากขึ้น เช่น การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ผ่านจิตวิทยา(Psychology) กระบวนการทำงานของสมอง(Brain Base Learning) การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน(Goal Setting) การฟังเชิงลึก (Deep Listening) การถามเชิงบวก (Positive Question)จิตวิทยาการสื่อสารสัมพันธ์ (Communication & Connection) และการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด หลักการ มุมมอง แนวคิด วิธีการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์จริง
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและแยกบทบาท วิธีการ และวัตถุประสงค์ ในการสอนงานได้อย่างชัดเจน
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในบทบาทของตน
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆและลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการสอนงาน
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นและความหมายในการพัฒนาตนเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
การสร้างกรอบความคิดแบบ Mindset
     อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ Mindset
     อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจ Mindset
     อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของ Mindset
     อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจระบบการทำงานของสมอง
     อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
     อบรม สัมมนา Workshop1: สร้างกรอบความคิด Mindset ของตนเอง
บทบาทในการสอนงานที่ดี
     อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการใช้บทบาท
     อบรม สัมมนา เทคนิคการขึ้นจากหลุมพรางทางความคิด
     อบรม สัมมนา แนวคิด หลักการสำคัญของ การเป็นพี่เลี้ยง
     อบรม สัมมนา แนวคิด หลักการสำคัญของ การเป็นครูฝึก
     อบรม สัมมนา แนวคิด หลักการสำคัญของ การเป็นที่ปรึกษา
     อบรม สัมมนา แนวคิด หลักการสำคัญของ การเป็นโค้ช
     อบรม สัมมนา Workshop2: ทดลองบูรณาการศักยภาพเชิงบวก
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงานที่มีประสิทธิภาพ
     อบรม สัมมนา ความเหมือนและความต่างของการสอนงาน (TAPS)
     อบรม สัมมนา การสื่อสารสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
     อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
     อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
     อบรม สัมมนา การฟังเชิงลึก (Deep Listening)
     อบรม สัมมนา การถามเชิงบวก (Positive Question)
     อบรม สัมมนา Workshop 3 : กรณีศึกษา : การประยุกต์ใช้ทักษะการเป็นผู้สอนงานแบบมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาบทบาทตนเองด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
     อบรม สัมมนา การโค้ช(Coaching)
     อบรม สัมมนา ความหมายของการโค้ช
     อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญของการโค้ช
     อบรม สัมมนา การโค้ช (Coaching)ด้วย จิตวิทยาเชิงบวก
     อบรม สัมมนา Role Playing 4 : การโค้ช(Coaching)ด้วย จิตวิทยาเชิงบวก
     อบรม สัมมนา สรุปผลการเรียนรู้และสร้างแนวทางปฏิบัติของตนเอง

กรอบความคิดหลักสูตร


รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
วิทยากรใช้กระบวนการ T&GC (Training and Group coaching) เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรม และ ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเองโดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการพัฒนาตนเอง และงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและการพัฒนาตนเองซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่นอีกทั้งการทำ Workshop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม