หลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Leadership for Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จ (Leadership for Success)

อ. พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

(วิทยากร และ ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร บรรยายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   องค์กรจะเดินหน้าไปในทิศทางไหน ปัจจัยที่จะส่งผลในสิ่งนี้ได้ดีที่สุดประการหนึ่งคือ “ผู้นำ” ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนงาน บุคลากร และ องค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ประการใด และก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยเช่นกันว่า เพราะผู้นำอีกเช่นกัน ที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหานานประการ การขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความขัดแย้ง การโต้แย้ง ความล่าช้าในการปฏิบัติงานในกระบวนการต่าง ๆ ก็ถือเป็นสิ่งที่ผู้นำจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ด้วยเช่นกัน 
   ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะกล่าวถึงการเสริมสร้างภาวะผู้นำในทุกมิติรอบด้าน เพื่อให้ได้เรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำที่ดี สิ่งที่จำเป็นในการเสริมสร้างภาวะผู้นำ ซึ่งถือว่าเป็นทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ในการดำเนินชีวิตทั้งในการทำงาน และ การใช้ชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรนั้น ๆ มีภาวะผู้นำที่ดี สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าได้อย่าง “ผู้นำ” อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกระดับมีทักษะในการเป็นผู้นำที่ดีและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับทักษะการคิดในวิถีของผู้นำไม่ใช่ผู้ตาม เปลี่ยนวิธีคิดอย่างผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าอบรมทราบถึงพฤติกรรมแต่ละแบบทำให้เกิดการปรับตัวในการทำงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญของการสื่อสาร การวางตัวได้เหมาะสม และเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งเหตุผลดังกล่าว จะสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาให้เกิดขึ้นและนำไปสู่การบริหารการจัดการ และการปกครองของผู้บริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ
     1. ธรรมชาติของผู้นำ (คุณลักษณะของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ)
     2. หัวหน้างานยุคใหม่ … ต้องทำอย่างไร (บ้าง) ?
     3. การพัฒนาภาวะผู้นำของหัวหน้างาน / ผู้บริหาร

จิตวิทยาการเป็นผู้นำที่ควรรู้ และ พึงมี
     1. ทัศนคติ และ กรอบความคิดสำหรับผู้นำ (ทักษะการคิดสำหรับผู้นำ)
     2. การเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ (ทั้งภายในและภายนอกองค์กร)
     3. การสื่อสารอย่างผู้นำ และ เทคนิคการสื่อสารกับคนในแต่ละรูปแบบ 
     4. ผู้นำกับการทำงานร่วมกัน (มนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน)
     5. บทสรุปการสัมมนา และ อุปนิสัยสำหรับผู้นำยุคใหม่ (แบ่งปันข้อคิดจากวิทยากร) 


หมายเหตุ เวลา และกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์

รูปแบบการอบรม
   เป็นการฝึกอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เน้นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรม (บรรยาย 50 % กิจกรรม 50 %) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้พร้อมการนำไปต่อยอดเพื่อการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการฝึกอบรม
 การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Lecture) / การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Practice) / กิจกรรมกลุ่ม (Grouping) 
 กรณีศึกษา (Case Study) / การระดมสมอง (Brain storming) 
 การแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากทางวิทยากร (Show & Share)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานอาวุโส
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร
 บุคลากรที่ต้องการพัฒนาตนเอง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม